Vad händer efter jag ansökt?

Det är omsorgshandläggaren som fattar beslut om olika former av stöd och hjälp.

Besök

När handläggarenheten har mottagit din ansökan kontaktar omsorgshandläggaren dig för att boka tid för hembesök. Närstående får gärna vara med vid besöket. Tillsammans går ni igenom vad det är du klarar av på egen hand och vad det är du behöver hjälp med och varför.

Dokumentation

Omsorgshandläggaren dokumenterar det som har framkommit och skriver ett så kallat beslutsunderlag. Beslutet grundar sig på en lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Ibland behöver vi inhämta information från till exempel läkare, undersköterska och så vidare. Vi frågar alltid dig först om vi får inhämta uppgifterna. Handläggaren fattar ett beslut som antingen är ett bifall, det vill säga att du får den hjälp som du ansökt om, eller ett avslag, det vill säga att du inte får den hjälp som du ansökt om. Vid behov kontaktas du per telefon och du får också ett skriftligt beslut där det tydligt ska framgå vilken hjälp som du har rätt till. Om du får avslag på din ansökan kan du välja att överklaga beslutet.

Beställning

Vid bifall skickas en beställning till chefen för den personalgrupp som ska utföra din hjälp. I beställningen finns den information om dig som de behöver för att kunna hjälpa dig. Personalen kontaktar dig för att ni ska komma överens om när de ska påbörja din hjälp. Tillsammans ska ni planera den hjälp som du behöver genom att upprätta en så kallad genomförandeplan. Här kan ni komma överens om hur och när du ska få din hjälp.

Uppföljning

Om ditt behov förändras kan du när som helst ansöka igen. Någon av omsorgshandläggarna genomför årligen en uppföljning på den hjälp som du får och gör även en individuell kvalitetsuppföljning för att på så sätt få reda på om du är nöjd med din hjälp eller inte. Uppföljningen kan ske genom besök eller per telefon.