Brukarinflytandesamordnaren (Bisam)

Bisam - brukarinflytandesamordnaren

Brukarinflytandesamordnaren Maria SamuelssonJag heter Maria Samuelsson och är brukarinflytandesamordnare (Bisam) i Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad.

Syftet med rollen är att öka möjligheterna till inflytande för den som har psykisk ohälsa och är vuxna 18 och äldre och dennes nätverk/anhöriga.

I mitt jobb för jag därför fram åsikter från brukare/patienter/anhöriga/föreningar i bl.a. "Brukar- och anhörigrådet", i "Samverkansgrupp vuxna" och vid tillfällen där min egna erfarenhet av psykisk ohälsa har betydelse, allt för att öka möjligheterna till ökat inflytande för den enskilde.

Jag har mitt kontor på sjukhuset i Simrishamn, men besöker kommunernas träffpunkter och andra aktiviteter regelbundet.

Kontakta mig gärna om du har idéer, åsikter eller frågor!

För att kunna förmedla brukares och anhörigas erfarenheter och synpunkter av socialpsykiatrin, psykiatrin och myndigheter som Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, information som jag bl.a. får vid besök ute i kommunernas verksamheter, i vårt brukar- och anhörigråd etc., behöver jag som brukarinflytandesamordnare få möjlighet att finnas med i olika sammanhang för att vidarebefordra den inhämtade informationen.

Detta har jag kunnat göras tack vare de samverkansmöten som finns i sydöstra Skåne och att jag blivit inbjuden till diskussion i de lokala verksamheterna. Även de brukarrevisioner som genomförts och kommer att genomföras i verksamheter, som erbjuder stöd och omsorg till personer med psykisk ohälsa, ger underlag för förbättringsarbete på individnivå.

En annan viktig uppgift i mitt arbete är att öka kunskapen och förändra attityder kring psykisk ohälsa i samhället i stort. Detta görs bl.a. genom att erbjuda allmänheten utbildningar/föreläsningar/aktiviteter kopplade till psykisk hälsa/ohälsa.

Brukar- och anhörigrådet

Brukar- och anhörigrådet i sydöstra Skåne är ett forum för att brukares och anhörigas rättigheter till delaktighet och inflytande ska möjliggöras och tas tillvara. Den vägledande utgångspunkten för rådets arbetet är att alla parter möts i dialog i syfte att öka kunskapen om olika gruppers erfarenheter och behov. Här hittar du rådets reglemente.

Representanter i rådet är:

  • representanter från intresseföreningar för psykiskt funktionsnedsatta
  • företrädare från hälso- och sjukvården
  • kommunala och psykiatriska verksamhetsledningar

En föreningsrepresentant ska vara utsedd av och representera endast en förening. Representanterna utgör ett värdefullt stöd med sin kompetens och erfarenhet av psykisk funktionsnedsättning vid planering och genomförande av övergripande mål och en långsiktig hållbar utveckling av verksamheterna.

Här finner du protokoll från årets möten:

Kommande  möten: En gemensam dag tillsammans med "Samverkansgruppen vuxna" på Mossbylund den 26 oktober kl. 10–15. Här är huvudsyftet att diskutera samverkan, inflytande och delaktighet. Brukarrådets innehåll och utveckling samt BISAMs uppdrag.

Rådet och samverkansgruppen kommer att mötas igen den 14 november för att sammanfatta samverkansåret 2017 inför mötet med styrgruppen den 30 november.