Anslagstavlan

Från och med 1 januari 2018 hittar du kungörelser, kallelser, justerade protokoll m.m. på den här sidan, i enlighet med den nya kommunallagen som trädde i kraft då.

Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktige 2018-01-29 - Länk till webbsändning

Kallelser till nämndernas sammanträde

Kommunstyrelsens arbetsutskottet 2018-01-17

Kommunstyrelsen 2018-01-17

Byggnadsnämndens sammanträde 2018-01-23 är inställt

Samhällsbyggnadsnämnden 2018-01-25

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-24

Socialnämnden 2018-01-25

Justerade protokoll (kommunfullmäktige och kommunens nämnder)

2017-12-20, §§ 331-350

Delegeringsbeslut myndighetsnämnden 2018-01-10, §§ 2001-2020

Delegeringsbeslut myndighetsnämnden 2018-01-15, §§ 1001-1002

Tillkännagivanden av justerade protokoll

Individ- och familjeutskottet 2018-01-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-12-20

Delegationsbeslut som inte ska anmälas

Inga aktuella delegationsbeslut för 2018 än.

Överklaga

Ett beslut som fullmäktige eller en nämnd har tagit och som du anser inte har beslutats enligt kommunallagen, kan du överklaga hos förvaltningsrätten genom laglighetsprövning. Protokoll med beslut finns tillkännagivet på kommunens anslagstavla under tre veckor. Under den tiden kan varje medlem i kommunen överklaga det fattade beslutet. I överklagandet ska det stå vilket beslut som överklagas och varför du anser att beslutet är felaktigt. Mer information finns här.

Överklagande genom laglighetsprövning skickas med papperspost till Förvaltningsrätten i Malmö, Box 4522, 203 20 Malmö eller via e-post till forvaltningsrattenimalmo@dom.se

Övrigt

Överförmyndarens expeditionstider (publicerad 2018-01-16)