Information från kommunstyrelsen

Under onsdagen (180613) hade kommunstyrelsen sammanträde och bl.a. följande ärenden togs upp.

- Bidrag för fiberutbyggnad. Under sommaren är det meningen att Länsstyrelsen i Skåne län ska fördela den sista bidragspotten enligt nuvarande bidragssystem. Tidigare bidragsomgångar har samtliga missat målet att verkligen tillförsäkra att bidragspengarna har använts för stöd till mest utsatta områden på landsbygden. Istället har bidragen gått till utbyggnad av större områden där bidragstagarna, utan egentlig ekonomisk risk, hävdat att anslutningsgraden kommer att bli i de närmsta 100 %. Detta har lett till att det fortfarande finns många vita fläckar kvar, dvs. områden på landsbygden där det är kostsamt att bygga ut fiber. Det kan även noteras att Simrishamns kommun inte fått några bidrag under tidigare bidragsomgångar trots att flera ansökningar lämnats in. 

I bifogade dokument framgår det att länsstyrelsen och Region Skåne arbetat med att ta fram en ny modell för fördelning av den sista bidragsomgången, vilket i korthet innebär att det skapas en möjlighet att frångå Jordbruksverkets riktlinjer för hur bidragsansökningar ska prioriteras. Kommunen har genom ett tvingande samrådsförfarande möjligheten att styra ansökningarna till de områden som enligt modellen är vita fläckar och som inte redan är utbyggda.

För att den nya modellen ska kunna användas krävs dock att en majoritet av de skånska kommunerna ställer sig bakom tillvägagångssättet. Bifogade dokument är ett utkast till sådan överenskommelse att underteckna av de skånska kommunerna. På grund av sjukdom och resursbrist har dock den sista delen i att ta fram underlag till modellen försenats. Det som saknas en beräkning/karta vita fläckar för varje kommun som också ska stämmas av med respektive kommun. Resurser ska nu finnas på plats och förhoppningsvis kan en slutlig överenskommelse komma fram under maj månad.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna upprättad samverkansöverenskommelse. Överenskommelsen undertecknas av kommundirektören.

- Detaljplan för Solrosen 17 och del av Simrishamn 2:59 – antagande. Planärendet gäller prövning av ny detaljplan för fastigheten Solrosen 17 och del av Simrishamn 2:59. Planen omfattar och reglerar Solrosen 17 plus en mindre del av den angränsande fastigheten Simrishamn 2:59.

Simrishamns Bostäder AB begärde i april 2016 planmedgivande för att möjliggöra bostadsbebyggelse inom den nordvästra delen av Solrosen 17. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 22 september 2016 att medge upprättande av detaljplan. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 26 april 2018 att detaljplanen godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige för antagande.

Av samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, den 11 april 2018, framgår nedanstående historiska redovisning av ärendet.

Planärendet gäller prövning av ny detaljplan för fastigheten Solrosen 17 och del av Simrishamn 2:59. Planen omfattar och reglerar Solrosen 17 plus en mindre del av den angränsande fastigheten Simrishamn 2:59.

Planprocesschema: Samråd-granskning-antagande-prövning-laga kraft. Aktuellt skede är antagandeskede.

Simrishamns Bostäder AB begärde i april 2016 planmedgivande för att möjliggöra bostadsbebyggelse inom den nordvästra delen av Solrosen 17.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-09-22 att medge upprättande av detaljplan.

Fastigheten Solrosen 17 är belägen inom den nordvästra delen av kvarteret Solrosen. Inom kvarteret finns sjukhus och vårdcentral m fl vårdbyggnader. Solrosen 17 gränsar till Sjukhusvägen i norr och till Simrisvägen i nordväst.

Den befintliga byggnaden inom Solrosen 17 uppfördes som kronikerhem under början av 1960-talet. Byggnaden har under senare tid använts för utbildning och kontor samt rehabilitering. Sedan 2016 finns socialförvaltningen i byggnaden som fått namnet Galaxen. Gällande detaljplan för fastigheten från 2002 anger kvartersmark för bostäder, vård, kontor och skola. Planbestämmelserna reglerar enligt följande:

Byggrättsområde för fastighetens inre del och mark som inte får bebyggas för fastighetens yttre delar. Mark som inte får bebyggas inom fastighetens västra del är avsatt för parkering och ledningsområde. Utnyttjandegrad 50 % av mark som får bebyggas. Tillåtet våningsantal 2 våningar. Delvis utfartsförbud mot nordväst, norr och öster.

Gällande detaljplan från 1960 för område nordväst om Solrosen 17, för del av Simrishamn 2:59, anger allmän plats gata.

Området tomtregleras inte av fastighetsplan. Fastighetsplan för upphävande av tomtindelning fastställdes 1982-10-21.

Fastigheten Solrosen 17 bildades 2003 genom avstyckning från dåvarande Solrosen 6, numera Solrosen 9.

Angränsande områden, allmän platsmark och kvartersmark, är detaljplanelagda. Gällande detaljplan från 2013 anger kvartersmark för ändamålen vård och centrum för Solrosen 9. För Solrosen 8 (norr om Sjukhusvägen) anger samma detaljplan skola, bostäder och centrum. (I ändamålet centrum ingår butiker, kontor, föreningslokaler, restauranger och hotell m m.) För kvarteren nordväst om Simrisvägen – kv. Bävern, Hermelinen och Järven – anger gällande detaljplan från 1960 kvartersområde för bostadsändamål.

Kommunens översiktsplan redovisar att fastigheten gränsar till område som redovisas som utredningsområde. Fastigheten redovisas inte som ett förändringsområde avseende ändamål.

Kommunens bostadsförsörjningsprogram 2016-2020 (antaget 2017-10-30) anger att det som efterfrågas är lägenheter i flerbostadshus samt att efterfrågan på nya planer för lägenheter i kollektivnära lägen med god offentlig, kommersiell och idéburen service ska prioriteras. Områdets lämplighet för ändrade planförutsättningar samt områdets disponering och utnyttjande prövas i planprocessen.

Detaljplanhandlingar för samråd upprättades.

Samrådsförslaget innebär strukturmässigt, och i jämförelse med gällande detaljplan, följande: Oförändrad kvartersmarksanvändning (bostäder/vård/kontor/skola), utökat byggrättsområde, något utvidgat kvartersmarksområde mot nordväst, minskning av markområde som inte får bebyggas (yttre randzoner får inte bebyggas), utökad exploateringsgrad till 40 procent av fastighetsarean, högre byggnadsvolym, utfartsreglering mot gator.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-01-26 att godkänna detaljplanen för samråd. Detaljplaneförslaget var föremål för samråd 2017-03-06--31. Samrådsredogörelse sammanställdes 2017-09-07. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-09-21 att godkänna samrådsredogörelsen. Planförslaget reviderades och utvecklades i linje med samrådsredogörelsen. Detaljplanhandlingar för granskning upprättades.

Granskningsförslaget innebär samma grundupplägg som samrådsförslaget avseende kvartersmarkens användning och egenskaper. Största byggnadsarea anges till 40 % av planområdets area.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-12-07 att godkänna detaljplanen för granskning efter ändring av plangräns i nordväst till samrådsförslagets gränsläge.

Detaljplaneförslaget var föremål för granskning 2018-02-12--03-09. Granskningsutlåtande har sammanställts 2018-04-05. Benämning för plankarta och planbeskrivning har ändrats till antagandehandling.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att detaljplanen för Solrosen 17 och del av Simrishamn 2:59 antas.

- Genomförandeavtal för Solrosen 17 och del av Simrishamn 2:59. Simrishamns Bostäder AB har för avsikt att bygga nya bostäder inom fastigheten Solrosen 17. Ny detaljplan har tagits fram och om denna antas behöver del (ca 145 kvm) av Simrishamn 2:59 regleras över till Solrosen 17.

Exploatören kommer också att behöva bekosta en flytt av kommunala VA-ledningar inom planområdet. Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till genomförandeavtal vilket exploatören undertecknat. Exploatören har även undertecknat ett förslag till överenskommelse om fastighetsreglering som kan undertecknas av kommunen när detaljplanen vunnit laga kraft. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 26 april 2018, § 81, föreslå kommunfullmäktige att genomförandeavtalet med Simrishamns Bostäder AB avseende Solrosen 17 och del av Simrishamn 2:59 godkänns.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna upprätta genomförandeavtal med Simrishamns Bostäder AB avseende Solrosen 17 och del av Simrishamn 2:59.

- Markanvisning Joneberg 2 – förlängning av avtal. Utvecklingsbolaget Sverige AB har sedan den 6 april 2017 ett genomförandeavtal avseende byggnation inom fastigheten Joneberg 2. Bygglov finns och försäljning av bostadsrätterna är påbörjade, men själva byggnationen beräknas komma igång först hösten 2018. Enligt gällande avtal anvisar kommunen exploatören fastigheten Joneberg 2 för en tid av ett år från avtalets undertecknande. Då denna tid passerat, har därför exploatören till samhällsbyggnadsförvaltningen inkommit med önskemål om förlängning av avtalet. Utvecklingsbolaget Sverige AB har överfört rättigheterna avseende Joneberg 2 till ett nytt, separat bolag; Nybo Bostadsutveckling AB. Samhällsbyggnadsnämnden har den 26 april 2018, § 79, beslutat föreslå kommunfullmäktige att genomförandeavtalet med Nybo Bostadsutveckling AB, avseende bostäder inom fastigheten Joneberg 2, förlängs till och med den 31 januari 2019, då byggnationen förväntas vara påbörjad. Enligt gällande genomförandeavtal får detta inte överlåtas till annan utan kommunens godkännande. Utifrån samhällsbyggnadsnämndens beslut att föreslå kommunfullmäktige att godkänna avtalsförlängningen med nya bolaget, Nybo Bostadsutveckling AB, kan överlåtelsen anses godkänd.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att befintligt genomförandeavtal med Utvecklingsbolaget Sverige AB (överlåtet till Nybo Bostadsutveckling AB), avseende bostäder inom fastigheten Joneberg 2, förlängs till och med den 31 januari 2019, då byggnationen förväntas vara påbörjad. Om avtalet vill förlängas ytterligare måste en skriftlig begäran om detta inkomma till kommunen.

- Försäljning av industritomt Mellby 25.23. Gabriel Ängmo har sedan tidigare reserverat verksamhetstomten Mellby 25:23 med avsikten att uppföra en handelsbyggnad med kontor, butik, snickeriverkstad och showroom. Bygglov erhölls 2017-03-09. Det gängse priset vid försäljning av kommunens industrimark i det aktuella planområdet är 80 kr/m2, planavgiften inräknad. Eftersom aktuell detaljplan innehåller en bestämmelse om planavgift som fakturerats Ängmo, är det skäligt att kommunen gör avdrag för samma summa i köpet. Planavgiften grundar sig på bygglovet och därför har köpesumman inte kunnat fastställas förrän bygglovet var klart och planavgiften känd. Med 80 kr/m2 blir köpeskillingen 89 920 kr. Planavgiften uppgår till 21 805 kr. Planavgiften betalas initialt in tillsammans med bygglovavgiften (och flyttas sedan internt över till exploateringsprojektet), vilket innebär att den i köpeavtalet angivna köpeskillingen blir 68 115 kr (89 920 kr minus 21 805 kr).

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna upprättat köpeavtal avseende försäljning av fastigheten Mellby 25:23 till Gabriel Ängmo.

Motion om att återinrätta tjänst som stadsarkitekt. Christer Akej (M) och Kristina Åhberg (M) har inkommit till kommunfullmäktige den 15 december 2017 med en motion med yrkandet att kommunen återinrättar en tjänst som stadsarkitekt. Motionen lyder: ”Simrishamns kommun har tidigare under lång tid haft en tjänst som stadsarkitekt. Befattningshavaren av den tjänsten var också chef för dåvarande stadsarkitektkontoret som ansvarade för planer och bygglov med tillhörande tillsyn. Stadsarkitekten var också föredragande i byggnadsnämnden som då beslutade i dessa frågor. För några år sedan avskaffades tjänsten som stadsarkitekt i vår kommun och ersattes av en plan- och byggchef. Simrishamns kommun är en kommun med många riksintressen, en kommun med värdefulla kultur- och naturmiljöer. Detta gör att all planläggning och bygglovsgivning måste ske med stor försiktighet för att bevara kommunens särart. Samtidigt måste kommunen kunna utvecklas och möta framtida krav på bra boende och erbjuda fler att flytta till och bosätta sig i kommunen. Benämningen Stadsarkitekt markerar på ett tydligare och mer enhetligt sätt kommunens ambition att värna om fokus att skapa en till staden och kommunen väl anpassad bebyggelse som samtidigt är framåtsyftande. Tidigare var det krav på att en byggnadsnämnd skulle ha en stadsarkitekt vid sin sida. Det kravet finns inte längre. Likväl har många kommuner idag en stadsarkitekt. Vi yrkar därför att kommunfullmäktige beslutar att kommunen återinrättar en tjänst som stadsarkitekt”

Enligt plan- och bygglagen, PBL, ska byggnadsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden ha minst en person med arkitektutbildning till sin hjälp och i övrigt ha tillgång till personal i den omfattning och med den särskilda kompetens som behövs för att nämnden på ett tillfredsställande sätt ska kunna fullgöra sina uppgifter. Samhällsbyggnadsförvaltningen har för närvarande 9 medarbetare med olika typer av arkitektutbildning.

Samhällsbyggnadsförvaltningen delar åsikten att Simrishamns kommun bör ha en stark kompetens i gestaltningsfrågor gällande både befintlig bebyggelse och framtida bebyggelseutveckling. Plan- och exploateringsenheten arbetar just nu med ett övergripande arkitektur- och kulturmiljöprogram som kommer att bli ett viktigt verktyg för att bevara och utveckla kommunens unika värden.

Samhällsförvaltningens bedömning är att den redan idag har den kompetens som en stadsarkitektfunktion ska ha, men att det möjligen skulle uttalas ett tydligare ansvar och mandat att driva och lyfta frågor för strategier och utveckling av den gestaltade livsmiljön. En av de viktigaste arbetsuppgifterna för en stadsarkitekt är att kunna kommunicera vad som är värdeskapande arkitektur och att kunna samla tjänstemän och beslutsfattare kring en helhetssyn redan i tidiga skeden av plan- och bygglovsärenden.

När det gäller t.ex. åtgärder på objekt med kulturhistoriskt värde, som kräver bygglov eller bygganmälan enligt PBL, behövs ofta antikvarisk medverkan (expert), som vid sidan av detta uppdrag också kan vara utsedd till fristående sakkunnig kontrollant av kulturvärden enligt PBL.

Boverket har inrättat en ny tjänst, en riksarkitekt, som är tänkt att inspirera och visa på goda exempel.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen om återinrättande av tjänst som stadsarkitekt.

- Ändring av beslut om utbyggnadsområde VA. Simrishamns kommun har de senaste åren fokuserat sitt arbete mot utbyggnad av ledningsnät för VA på landsbygden. Mellan 2005 och 2016 har ledningsnätets omfattning ökat med cirka 40 %. Den dominerande tekniken har varit LTA-system (lågtrycksavlopp), vilket medfört att ca 1000 villapumpstationer installerats i kommunen. Den omfattande utbyggnaden har medfört att underhållet på befintligt ledningsnät blivit eftersatt. För att kunna möta kommunens planer om framtida förtätning inom tätorterna måste VA-verksamheten tillåtas att prioritera projekt som fokuserar på de centrala delarna, såsom reningsverk, överföringsledningar och förnyelsarbete. VA-huvudmannen samhällsbyggnadsnämnden yrkar att beslutet i kommunfullmäktige 27 juni 2016, § 147, ”Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att utifrån målsättningen inom fem år bygga ut VA i områdena Rönnebröd, Attusa m fl.” upphävs.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige upphäver sitt beslut 2016-06-27, § 147, i den del som avser ”samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att utifrån målsättningen inom fem år bygga ut VA i områdena Rönnebröd, Attusa m.fl.”

Alla handlingar till kommunstyrelsens sammanträde kan du se om du klickar på kallelsen här.