Information från kommunstyrelsen

Under onsdagen (180815) hade kommunstyrelsen sammanträde och bl.a. följande ärenden togs upp.

- Helårsprognos 2 – kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutade i § 14/2017 att från och med 2017 ska den kommungemensamma uppföljningen under året ske per sista februari, maj, augusti (delårsrapport) samt oktober. 

Det prognostiserade driftbudgetavvikelsen per 2018-05-31 beräknas uppgå till 300 tkr beroende på lägre kostnader för fri kollektivtrafik inom kommunen för dem som fyllt 75 år. Kostnaderna får inte full helårseffekt med anledning av att avtalet med Skånetrafiken träder i kraft från och med 2018-09-01. Ingen avvikelse prognostiseras för investeringsbudgeten.

Kommunstyrelsen beslutade godkänna helårsprognos 2 för år 2018 avseende kommunstyrelsens verksamheter.

- Helårsprognos 2 – Simrishamns kommun. Aktuellt ärende innehåller den ekonomiska uppföljningen i form av helårsprognos 2. Prognosen är upprättad efter maj månads utgång. Kommunens balanskravsresultat bedöms för året uppgå till 7 mnkr, vilket är 6 mnkr lägre än budgeterat. Socialnämnden beräknas få ett underskott på 9,5 mnkr, cirka 1,5 mnkr mer än bedömningen i helårsprognos 1. Gällande samhällsbyggnadsnämnden är prognosen en negativ avvikelse med 4 mnkr. Dessa båda nämnders underskott uppvägs i viss mån av en positiv avvikelse på cirka 7 mnkr avseende finansieringen.

Med anledning av socialnämndens bedömda obalans redan i den första prognosen gav kommunstyrelsen nämnden i uppdrag att i samband med helårsprognos 2 inkomma med en åtgärdsplan. Den nu inkomna planen innebär att nämnden, med nuvarande förutsättningar, bedöms närma sig balans under 2019. Med tanke på storleken på obalansen bör kommunstyrelsen får förnyad information om genomförandet. Kommunledningskontorets anser vidare att samhällsbyggnadsnämnden bör ges ett uppdrag att återkomma med en åtgärdsplan som syftar till att hantera den uppkomna obalansen.

Kommunstyrelsens beslutade att ge socialnämnden i uppdrag att i samband med inlämnandet av delårsrapporten per augusti även inkomma till kommunstyrelsen med en uppdaterad åtgärdsplan som syftar till att hantera den uppkomna obalansen. Samhällsbyggnadsnämnden gavs i uppdrag att i samband med inlämnandet av delårsrapporten per augusti även inkomma till kommunstyrelsen med en åtgärdsplan som syftar till att hantera den uppkomna obalansen under innevarande år. I övrigt lades helårsprognos 2/2018 till handlingarna. 

- Budget 2019–2021. Kommunallagen reglerar att det är nyvalt fullmäktige som valår ska fastställa budgeten. Detta innebär att budgeten för 2019 till 2021 slutligen fastställs av fullmäktige i november. Enligt gällande tidplan ska kommunstyrelsen dock redan tidigare besluta om ramar som syftar till att utgöra planeringsunderlag för nämnderna/förvaltningarna. Förslaget finns i sin helhet här. Förslagets till ramar utgår från följande förutsättningar:

 • Oförändrad skattesats, det vill säga 20,51 procent av den beskattningsbara inkomsten.
 • Befolkningen har antagits uppgå till 19 354 invånare den 1 november 2018, det vill säga det datum som styr var kommunalskatt ska betalas under 2019. För åren 2020 och 2021 utgår beräkningen från fortsatt oförändrad befolkning.
 • Skatteintäkterna är beräknade utifrån SKL:s samhällsekonomiska bedömning, april 2018.
 • Nämndernas ramar, exklusive kapitalkostnader och internhyra, för 2018 har till 2019 räknats upp med en sammanvägd löne- och priskompensation på i genomsnitt cirka 2,6 procent. För åren 2020 och 2021 är kompensationen beräknad till 2,8 procent respektive 2,9 procent.

Kommunstyrelsen beslutade att:

 • Godkänna förslag till driftbudget innebärande ramar för åren 2019 till 2021 enligt tabell 2 samt finansieringen enligt tabell 3.
 • Godkänna förslag till investeringsramar för 2021 enligt tabell 4.
 • Godkänna förslaget att den tidigare särskilda investeringsramen för miljöåtgärder från och med 2019 inkluderas i samhällsbyggnadsnämndens ordinarie investeringsram avseende skattefinansierad verksamhet.
 • Godkänna förslaget att samhällsbyggnadsnämndens investeringsram avseende skattefinansierad verksamhet till följd av ändrade redovisningsregler för åren 2019 och 2020 ökas med 3 840 tkr per år.

- Tillägg i hamntaxa H.1.8.8 för båtbottentvätt. Samhällsbyggnadsförvaltningen har upphandlat en båtbottentvätt för att utöka servicen i Simrishamns småbåtshamn och för att på ett giftfritt sätt minska miljöbelastningen i Hanöbukten. För att tillhandahålla den utökade servicen krävs ett tillägg i befintlig hamntaxa. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om följande tillägg till avsnitt H.1.8.8 i hamntaxa 2018: Båtbottentvätt för fritidsbåtar, segelbåtar/motorbåtar – 700 konor/ tvätttillfälle (inklusive moms). Anmärkning: En förutsättning för att få använda kommunens båtbottentvätt är att fartyget inte bottenmålats innan sjösättning före säsongens start. Båtbottentvätt avser endast tvätt av skrov.

- Socialnämnden, tillfälligt tillskott under 2018. Socialnämnden redovisade ett underskott för år 2017 med cirka 3 mnkr. Obalansen begränsades av att integrationsverksamheten visade överskott då kostnaden för avveckling av flyktingboenden inte var så hög som budgeterat samt att kostnaderna avseende flyktingmottagningen i övrigt blev lägre än förväntat. För 2018 bedöms inte integrationsverksamheten kunna begränsa obalansen på motsvarande sätt. I helårsprognos 1 (per februari) var bedömningen ett underskott på 8 mnkr. Kommunstyrelsen beslutade då att nämnden skulle återkomma med en åtgärdsplan i samband med helårsprognos 2 (per maj). Denna prognos är nu inlämnad och visar på ett beräknat underskott på 9,5 mnkr. Av underskottet finns 4 mnkr inom vård och omsorg. Resten 5,5 mnkr avser LSS och psykiatri, varav cirka 4 mnkr beror på tillkommande placeringskostnader för två ärenden. I enlighet med uppdraget har nämnden inkommit med en åtgärdsplan (ingår i ärendet gällande helårsprognos 2). Planen beräknas förbättra nämndens ekonomi med närmare 7 mnkr 2018, det vill säga utan dessa åtgärder hade obalansen varit drygt -16 mnkr. För 2019 bedöms planens helårseffekt till 13,5 mnkr. Om planen får beräknad effekt och ingen ny information tillkommer skulle det kvarstå en obalans på cirka 3 mnkr 2019. Socialnämnden kan anses att på ett aktivt sätt arbeta med att försöka åtgärda det beräknade underskottet.

Trots detta arbete bedöms det finnas en kvarstående obalans. I syfte att tidsmässigt underlätta för nämnden har kommunstyrelsens ordförande givit kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram ett förslag på hur ett under 2018 tillfälligt tillskott på mnkr skulle kunna finansieras.

Kommunledningskontorets förslag är att i det fall socialnämnden tilldelas ett tillskott på 4 mnkr under 2018 bör detta finansieras enligt följande:

 • Kommunfullmäktiges anslag till förfogande på 1 mnkr nyttjas.
 • Kommunen har erhållit en icke budgeterad utdelning från Kommuninvest på 2,3 mnkr som kan utgöra en del av finansieringen.
 • Resten, 0,7 mnkr, bör finansieras genom att kommunstyrelsens anslag till förfogande minskas. Efter ett sådant beslut skulle 623 tkr kvarstå på detta anslag.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att socialnämnden tilldelas ett tillfälligt ramtillskott på 4 mnkr under 2018. Tillskottet finansieras genom att:

 • kommunfullmäktiges anslag till förfogande på 1 mnkr nyttjas.
 • kommunstyrelsens anslag till förfogande minskas med 0,7 mnkr, samt att
 • budgeten avseende finansiella intäkter ökas med 2,3 mnkr.

- Tillfälligt kommunstöd för ensamkommande unga asylsökande m.fl. – fördelning avseende våren 2018. Kommunen har tidigare erhållit tillfälligt kommunstöd för ensamkommande unga asylsökande m.fl. För 2017 fick kommunen 934 tkr och för 2018 har hittills 467 tkr inkommit. Under våren har det på statlig nivå fattats beslut om ytterligare stöd under 2018, 629 tkr.

Det finns inte några krav på hur stödet ska användas. De 934 tkr som kommunen fick för 2017 (erhölls i december) tilldelades socialnämnden för uppkomna kostnader avseende ensamkommande ungdomar som fått möjlighet att bo kvar under hösten 2017 (KS § 30/18). Kommunstyrelsen har även beslutat (KS § 31/18) att avtal ska tecknas med den ideella föreningen ”Flyktingvänner i Gärsnäs” för föreningens insatser gällande de ensamkommande ungdomarnas boendesituation. Avtalet har gällt till och med den 15 juni 2018 och kostnaderna skulle enligt beslutet finansieras ur kommunstyrelsens anslag till förfogande. I juni har kommunstyrelsen beslutat att kommunen ska förlänga avtalet till utgången av september.

Nu aktuellt ärende innehåller förslag till finansiering av de kostnader som uppkommit till följd av tidigare beslut om ensamkommande ungdomar. Det gäller för kommunstyrelsens del det nämnda avtalet med ”Flyktingvänner i Gärsnäs”. Vidare har barn- och utbildningsnämnden haft kostnader för berörda ungdomars skolgång. Även socialnämnden har haft kostnader för ett par ungdomar som bott kvar på deras boenden. Föreslagen kompensation är följande:

Kommunstyrelsen 157 tkr t.o.m. september

Barn- och utbildningsnämnden 360 tkr t.o.m. juni

Socialnämnden 170 tkr t.o.m. juni

Summa 687 tkr

Föreslagen kompensation kan finansieras genom erhållet statsbidrag i form av det tillfälliga stödet. Om beslut fattas i enlighet med föreliggande förslag resterar 409 tkr av stödet. Pengar som bedöms behöva användas för att i ett senare beslut kompensera berörda nämnder avseende kostnader som kan uppkomma under hösten.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att som kompensation för kostnader avseende ensamkommande unga asylsökande m.fl. ökas följande ramar under 2018:

 • kommunstyrelsens ram ökas med 157 tkr,
 • barn- och utbildningsnämndens ram ökas med 360 tkr
 • socialnämndens ram ökas med 170 tkr.

Finansiering sker genom att ett statsbidrag i form av tillfälligt kommunstöd för ensamkommande unga asylsökande m.fl. på 687 tkr tas upp i budgeten under ansvarsområdet Finansieringen.

Ovanstående innebär att kommunstyrelsens beslut § 31/18 upphävs i den del som avser att kostnader till följd av avtalet med den ideella föreningen ”Flyktingvänner i Gärsnäs” ska finansieras ur kommunstyrelsens anslag till förfogande.

Alla handlingar till kommunstyrelsens sammanträde kan du se om du klickar på kallelsen här.