Information från kommunstyrelsen

Under onsdagen (170307) hade kommunstyrelsen sammanträde och bl.a. följande ärenden togs upp.

- Kungörelse – Detaljplan för Simrishamn, Solrosen 17 och del av Simrishamn 2:59, Simrishamns kommun, Skåne län, är föremål för samråd under tiden 6 mars–31 mars 2017. Detaljplanen syftar till att pröva utökad utnyttjandegrad för ändamålet, bostäder, vård, kontor och skola innebärande en ny bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus inom den nordvästra delen av planområdet samt i övrigt utökade möjligheter för bebyggelseutveckling. Planområdet är beläget inom den nordvästra delen av kvarteret Solrosen i Simrishamn och gränsar till Simrisvägen i nordväst och till Sjukhusvägen i norr. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-12-07 § 211 att godkänna planen för granskning. Planen handläggs enligt plan- och bygglagen 2010. Planprövning sker genom utökatförfarande. Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade detaljplanen i samband med samrådsremissen, 2017-03-23, § 92, och beslutade då att man inte har något att erinra mot upprättad detaljplan för samråd.

Kommunstyrelsen beslutade att inte framföra någon erinran mot upprättad detaljplan för granskning.

- Detaljplan för Hammenhög 27:93 och 115:1, Simrishamns kommun, Skåne län, är föremål för samråd under tiden 10 februari–9 mars 2018. Detaljplanens syfte är att möjliggöra en flytt av Lantmännens verksamhet från Ystad till Hammenhög och för detta behöver möjligheten att utvidga byggnadsvolymen prövas. Anläggningen i Hammenhög behöver optimeras för att kunna ta emot större volymer av spannmål. Planområdet är beläget i den norra delen av Hammenhög och gränsar i norr och väster till jordbruksmark, i söder till Herrestadsvägen och i öster till befintlig industriverksamhet. Planen handläggs enligt plan- och bygglagen 2010. Planprövning sker genom standardförfarande. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-01-25, § 11, att godkänna planen för samråd

Kommunstyrelsen beslutade att inte framföra någon erinran mot upprättad detaljplan för samråd.

- Motion från Paul Frogner-Kockum om Seniorernas hus: Paul Frogner-Kockum (KD) har i inkommen motion föreslagit att Seniorernas hus förläggs till f.d. cafélokalerna i Marint centrum samt att kommunen övertar kontraktet. Simrishamns Näringslivsutveckling AB (SINAB), som äger och förvaltar fastigheten där aktuella cafélokaler är belägna, har beslutat att nyttja lokalerna för annat ändamål än caféverksamhet. För att kunna möta nya lokalbehov och locka till etablering i Simrishamn bedömer SINAB att det behövs nya kontorslokaler, vilka med byggstart ca den 1 mars 2018 kommer att färdigställas i bl.a. de f.d. cafélokalerna.

Kommunstyrelsen beslutade 2017-12-06 bl.a. att ”uppdra åt kommundirektören att utreda möjligheten att inrätta ett allaktivitetshus i Simrishamns tätort”. Ett eventuellt framtida allaktivitetshus enligt utredningsuppdraget kommer också att vara tillgängligt för kommunens seniorer.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att då fastighetens ägare och förvaltare beslutat använda föreslagna lokaler för annat ändamål, anses motionen vara besvarad.

- Ny ersättningsmodell för färdtjänst – budgetkompensation. Kommunfullmäktige godkände i december 2017 en ny ersättningsmodell avseende färdtjänsten (KF § 201/17). Bakgrunden är att Region Skåne, genom Skånetrafiken, sköter färdtjänsten för 23 skånska kommuner. Ursprungligt avtal mellan Simrishamns kommun och Region Skåne började gälla hösten 2010. Ny överenskommelse om finansiering trädde ikraft från 2015. I denna överenskommelse ingick att ersättningsmodellen skulle ses över. Det är denna översyn, reglerad i ett tillägg till ovan nämnda överenskommelse, som fullmäktige i slutet av 2017 tog ställning till. Den reviderade modellen innebär att Region Skåne sammantaget ersätts med ett belopp motsvarande tidigare överenskommelse. Men de enskilda kommunernas ersättning förändras. Som framgick av beslutsunderlaget till fullmäktiges sammanträde i december ökar kostnaderna för Simrishamns kommun. För år 2017 betalade kommunen 6 560 tkr och det nya avtalet innebär en kostnad under 2018 på 8 991 tkr.

Vid behandlingen av förslaget till tilläggsöverenskommelse om ny ersättningsmodell togs inte ställning till budgeteffekterna för kommunstyrelsen (ansvarig för färdtjänsten). Utifrån den löne- och priskompensation som ingick i budgeten kan kommunstyrelsens kostnader för färdtjänsten 2017 sägas ha räknats upp till närmare 6 700 tkr för 2018. Därmed kan den ofinansierade delen inom kommunstyrelsens ram anses uppgå till 2 300 tkr. Detta är en nivåhöjande kostnadsökning.

I tjänsteskrivelse föreslås att kostnadsökningen finansieras genom att kommunstyrelsens anslag till förfogande minskas. En sådan finansiering är dock endast möjlig om det i skrivande stund pågående ärendet rörande tilläggsanslag avseende försenad muddring av Skillinge hamn slutligen finansieras på annat sätt än via kommunstyrelsens anslag till förfogande.

Kommunstyrelsen beslutade att kommunstyrelsens ram tillförs, som kompensation för effekterna av ny ersättningsmodell avseende färdtjänsten, 2 300 000 kr från och med år 2018. Finansiering för år 2018 sker genom minskning av kommunstyrelsens anslag till förfogande. För åren därefter får kostnaden inarbetas i respektive års budget.

- Pensionsmedelförvaltning – årsrapport 2017: Enligt gällande placeringspolicy avseende pensionsmedelsförvaltningen (KF § 66/12) ska en rapport över förvaltningsutfallet sammanställas med jämna intervaller under året samt en särskild årsrapport överlämnas till kommunstyrelsen. Agenta, det företag som är kommunens rådgivare i placeringsfrågor, har utarbetat en årsrapport för 2017 avseende kommunens pensionsmedelsförvaltning. Kortfattat kan sägas att under året uppgick avkastningen till nästan 7 procent. Avkastningen var 0,8 procentenheter högre än jämförelseindex, detta trots en undervikt i aktier till förmån för räntebärande placeringar. Undervikten grundades på en generellt sett försiktigare marknadssyn än normalt. Att resultatet blev en överavkastning följer istället av bra val av förvaltare inom svenska aktier, globala aktier och räntebärande tillgångar. Utvecklingen av pensionsplaceringen på längre sikt får anses ha varit god. Sedan nuvarande upplägg påbörjades i början av 2009 har genomsnittlig årlig avkastning varit 8,7 procent. Marknadsvärdet uppgick vid årsskiftet 2017/2018 till nästan 168 mnkr. Det bokförda värdet var knappt 106 mnkr.

Kommunstyrelsen beslutade lägga årsrapporten till handlingarna samt informera fullmäktige om årsrapporten.

- Kommunstyrelsen – verksamhetsberättelse och uppföljning av mål för 2017. Kommunstyrelsens internbudget för år 2017 uppgick till 83 996 tkr. Utfallet uppgår till 82 940 tkr vilket innebär en positiv avvikelse på 1 056 tkr. Investeringsbudgeten uppgick till 2 594 tkr, totalt investerat belopp uppgick till 1 223 tkr. Av sju fastställda mål är sex mål uppfyllda samt ett mål delvis uppfyllt.

Kommunstyrelsen godkände verksamhetsberättelsen för kommunstyrelsen för år 2017.

- MKV – Morgondagens kommunala vatten. Kommunfullmäktige beslutade 2017-03-20, § 50, att underteckna projektavtal ”Morgondagens kommunala vattenrening – en produktionsanläggning för nyttigheter (2016-12-06)”, att efter att projektering genomförts ska en slutkostnadskalkyl upprättas, som ska bygga på redan nedlagda kostnader, inkomna anbud för utförandet, tillkommande interna kostnader samt en kostnad för oförutsedd risk om 10 % på den totala investeringskostnaden, samt att om slutkostnaden landar på mer än 20 mnkr för Simrishamns kommun måste på nytt frågan aktualiseras innan projektet startas avseende projektets finansiering. Då slutkostnadskalkylen nu ligger på 30 mnkr (inkl. 10 % oförutsett) kräver detta samhällsbyggnadsnämndens beslut om ombudgetering av investeringsmedel, samt vidare kommunfullmäktiges beslut avseende finansieringen. Kommunfullmäktige beslutade 2018-02-28, § 39, återremittera ärendet för ytterligare penetrering och utvärdering.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänt investeringsbelopp för projekt MKV för åren 2018-2020 ökas med 10 081 tkr. Samtidigt minskas godkända investeringsbelopp för åren 2018-2020 avseende följande projekt (totalt 10 081 tkr):

  • Projekt 14552 Smedstorp/Hammenhög förstärkning ledningsnät, 1 992 tkr
  • Projekt 14559 Kommunal VA-försörjningsplan, 923 tkr
  • Projekt 14540 Vattenledningar, 2 166 tkr
  • Projekt 14512 Förstärkning Vattenlev. Brösarp-Kivik, 5 000 tkr

Alla handlingar till kommunstyrelsens sammanträde kan du se om du klickar på kallelsen här.