Medborgarförslag

Alla som är skrivna i Simrishamns kommun kan lämna in ett eget medborgarförslag till kommunfullmäktige.

Förslaget kan gälla allt som rör kommunens verksamhet och som kommunen är ansvarig för, dock med undantag för myndighetsutövning och frågor som rör enskilda personer, till exempel bygglov eller ekonomiskt bistånd.

I medborgarförslaget kan du föreslå en åtgärd som du vill att kommunfullmäktige ska ta ställning till. Medborgarförslaget får inte ta upp flera ämnen utan endast ett konkret förslag till åtgärd.

Medborgarförslaget ska vara skriftligt, märkt ”Medborgarförslag” och undertecknat av förslagsställaren. Ange också tydligt namn, adress och telefonnummer. Den som lämnat in ett medborgarförslag får tillfälle att under fem minuter presentera sitt förslag i den nämnd som kommer att behandla medborgarförslaget. 

Alla inkomna medborgarförslag är allmänna handlingar. Det innebär att vem som helst har rätt att ta del av förslaget.

Lämna eller skicka ditt medborgarförslag till:
Kommunfullmäktige i Simrishamns kommun, Stadshuset, 272 80 Simrishamn.
Du kan också faxa in ditt undertecknade förslag till 0414-81 97 00 eller e-posta simrishamns.kommun@simrishamn.se.

Blankett för medborgarförslag finns här:

  • som Word-fil eller pdf-fil om du vill fylla i blanketten på skärmen och sedan skriva ut, underteckna och posta/lämna
  • eller som pdf-fil om du hellre vill skriva ut den och sedan fylla i och underteckna blanketten för hand.