Elevhälsa

Elevhälsan arbetar för att alla elever och barn i kommunen ska ges förutsättningar att utvecklas, må bra och nå målen i utbildningen.

I vår kommun finns lokala elevhälsoteam på alla skolor och en central elevhälsa med kompetens som alla skolor har tillgång till. Elevhälsan omfattar specialpedagogiska, medicinska, psykosociala och psykologiska insatser.

Specialpedagogen bidrar med specialpedagogisk kompetens i skolan och arbetar bland annat med att ge råd och stöd gällande arbetsmaterial och lärmiljöer, pedagogisk kartläggning, pedagogiska anpassningar och stödinsatser.
Kuratorn bidrar med psykosocial kompetens i skolan och arbetar bland annat med stöd till personal i elevhälsofrågor, social kartläggning, konsultation och handledning, värdegrundsarbete och samtal på individ- och gruppnivå.

Psykologen bidrar med psykologisk kompetens i skolan och arbetar bland annat med handledning och konsultation, utredning och bedömning, fortbildning och kompetensutveckling.

Skolsköterska och skolläkare arbetar i elevhälsans medicinska insats och där ingår bland annat hälsobesök, vaccinationer, medicinsk bedömning, att ge råd och stöd till skolpersonal i medicinska frågor samt livsstilsfrågor som till exempel sömn och kost.

Vi vet att det finns ett tydligt samband mellan att lyckas i skolan och att må bra. Att må bra ger barn och elever goda förutsättningar för klara skolan. Att klara skolan leder i sin tur till god hälsa. Därför är elevhälsans uppgift både att arbeta för god hälsa och att skapa förutsättningar för att lyckas i skolan.