Skolplikt

Skolplikt - vårdnadshavare och skola har båda ansvar för barns skolgång

Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt. Skolplikten börjar fullgöras i förskoleklassen höstterminen det år barnet fyller sex år och under hela grundskolan. Skolplikt gäller inte för barn som varaktigt vistas utomlands eller vars förhållande är sådant att det uppenbarligen inte kan begäras att de ska gå i skolan. Om så är fallet krävs ett formellt beslut om skolpliktens upphörande.

Ett barn som omfattas av skolplikten ska delta i utbildningen om eleven inte har giltiga skäl att utebli. Undantag från principen om skolplikten finns. En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Är frånvaron lång och inte kan beviljas finns möjlighet att ansöka om att fullgöra skolplikten på annat sätt.

Den som har vårdnaden av ett skolpliktigt barn ska se till att barnet fullgör sin skolplikt. Hemkommunen ska se till att ett skolpliktigt barn får föreskriven utbildning och huvudmannen ska se till att en elev fullgör sin skolgång.

Om en elev uteblir från den obligatoriska verksamheten utan giltiga skäl ska rektor informera vårdnadshavare. För att underlätta samarbetet mellan skolan och hemmet ska vårdnadshavare informera skolan om planerad bortavaro från skolan i så god tid som möjligt.

Mer info finns att läsa på Skolverkets hemsida.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close