Information om skolskjutsar, elevresor och inackorderingsbiljett

Skolskjuts är transport av en elev i grundskolan från en busshållplats som ligger nära bostaden till den skola som eleven går på. Elevresor är gymnasieelevers resor mellan bostad och skola. Gymnasieelever som har lång restid mellan hemmet och skolan kan ansöka om bidrag för boende.

Nedan hittar ni mer information gällande skolskjuts, elevresor, ungdomsbiljett och inackorderingstillägg.