Vad innebär ett undersökningstillstånd?

Vad innebär ett undersökningstillstånd?

Ett undersökningstillstånd ger ensamrätt, även i förhållande till markägaren, att kartlägga berggrundens egenskaper. Syftet med detta är att ta reda på om det finns en fyndighet inom det aktuella området, hur stor den är och om den är brytvärd. Tillståndet ger också företräde till den eventuella fyndigheten. Ett undersökningstillstånd är förenat med villkor om att tillståndshavaren ska ställa ekonomisk säkerhet avseende ersättning till mark- och sakägare för skada eller intrång som ändå kan uppstå. Om det inte godtas kan det prövas till utformning och storlek av länsstyrelsen.

Ett undersökningstillstånd medger inte undantag från andra lagar och regler och innebär i sig inte någon rätt att utföra undersökningar som innebär skada eller intrång för dig som markägare och innehavare av särskild rätt (sakägare). Innan sådana undersökningar kan påbörjas måste tillståndsinnehavaren upprätta en arbetsplan. I de flesta fall berörs bara mindre delar av marken inom ett undersökningstillstånd av undersökningsarbetet.

Vad är en arbetsplan?

Tillståndsinnehavaren måste göra en arbetsplan för sitt arbete. Denna arbetsplan måste vara skriven på svenska och delges de sakägare som är direkt berörda. Efter att sakägaren mottagit arbetsplanen har man tre veckor på sig att framföra eventuella invändningar, om det finns invändningar måste tillståndshavaren/prospektören försöka komma överens med sakägaren eller begära att bergmästaren fastställer arbetsplanen. Bergmästaren prövar frågan när alla berörda parter fått komma till tals och kan då besluta om att fastställa arbetsplanen. Beslutet om fastställelse ska förenas med de villkor som behövs.

Arbetsplanen ska, i fråga om arbetsredogörelsen och tidsplanen för arbetet, anpassas till den pågående markanvändningen inom det område där undersökningsarbetet ska utföras. Som markägare eller sakägare som berörs av arbetsplanen har man också rätt att begära en underrättelse om vilken dag arbetet ska påbörjas av tillståndsinnehavaren. Underrättelsen ska vara skriven på svenska och skickas senast en vecka innan arbetet påbörjas. En begäran om underrättelse ska framställas skriftligen och vara tillståndshavaren/prospektören till handa inom den tid (tre veckor) som sakägaren har att framställa invändningar mot arbetsplanen. Vid avslutat undersökningsarbete ska tillståndshavaren/prospektören meddela (på svenska) berörda fastighetsägare och sakägare.
Vill du veta mer? Gå in på SGU:s hemsida eller läs mer i detta dokument.

För att få utföra undersökningsarbete krävs en gällande arbetsplan. Planen SKA innehålla:

• tillståndshavarens namn, telefonnummer, postadress och e-postadress samt namn, telefonnummer, postadress och e-postadress till en kontaktperson om tillståndshavaren är en juridisk person,
• en beskrivning av vad en arbetsplan är och uppgift om att den som berörs av arbetsplanen har möjlighet att påverka innehållet i den genom att invända mot den,
• en redogörelse för det undersökningsarbete som planeras och en tidsplan för arbetet,
• en karta med fastighetsgränser och fastighetsbeteckningar som visar inom vilket område undersökningsarbetet kommer att utföras,
• en bedömning av i vilken utsträckning arbetet kan antas påverka allmänna intressen och enskild rätt,
• uppgift om när eventuella invändningar mot innehållet i arbetsplanen ska vara tillståndshavaren till handa och vilken följden blir om någon invändning inte framställs,
• uppgift om att den som berörs av arbetsplanen har rätt att på begäran få en underrättelse om när arbetet på den fastighet som hans eller hennes rätt är knuten till ska påbörjas, och uppgift om när en sådan begäran ska vara tillståndshavaren till handa,
• uppgift om vilka tillstånd enligt annan lagstiftning tillståndshavaren redan har, har sökt eller har för avsikt att söka, eller vilka anmälningar enligt annan lagstiftning tillståndshavaren har gjort eller har för avsikt att göra med anledning av undersökningsarbetet, och
• en bedömning av hur stor skada eller hur stort intrång som undersökningsarbetet kommer att medföra, information om hur eventuella skador eller intrång kommer att regleras samt uppgift om vilken form av säkerhet tillståndshavaren har för att fullfölja utbetalningen av ersättningen och om storleken på säkerheten.

LRF Skåne har gått ut med följande information till sina medlemmar angående detta:

LRF Skåne har ställt frågor angående att Scandivanadium Ltd fått undersökningstillstånd i en del områden i Hörby kommun och i sydöstra Skåne. Ett flertal av dessa tillstånd har överklagats till Förvaltningsrätten och för en andra tillstånd har överklagandetiden inte gått ut.
Scandivanadium kontaktar nu markägare för att boka tid för provborrning. Detta sker alltså i områden där Förvaltningsrätten inte har behandlat överklaganden och där inga arbetsplaner har delgetts berörda markägare. LRF Skåne anser att detta är ett mycket besynnerligt arbetssätt och bör omedelbart stoppas. LRF Skåne kommer att informera medlemmar inom berörda områden vad som är på gång

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close