Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 nov – de viktigaste besluten

– Ansökan om finansiering av grannsamverkansskyltar.

Samverkan mot brott ansöker i inkommen skrivelse om kommunbidrag för finansiering av bland annat grannsamverkanskyltar. Grannsamverkan bedöms kunna både minska brottsligheten och öka tryggheten hos de boende i de områden som aktivt bedriver grannsamverkan.

Arbetet med ett aktivt bilda grannsamverkan finns med som en punkt i det medborgarlöfte som den 8 juni 2018 tecknats mellan polisen och Simrishamns kommun, vilket innebär att parterna bedömt det som trygghetsskapande och angeläget för att förhindra inbrott.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att för år 2019 och 2020 bevilja Samverkan mot brott 10 000 kronor. Finansiering sker inom kommunstyrelsens ram.

– Skrivelse från Christer Akej (M) om att utöka serveringen av kött inom de offentliga måltiderna.

Christer Akej (M) inkom i augusti med en skrivelse innehållande förslag att samhällsbyggnadsnämnden ska uppmana kostenheten att markant öka serveringen av kött inom sina måltider. Därtill ska, enligt skrivelsen, det kött som serveras så lång möjligt vara närproducerat.

I beredningen av ärendet har samhällsbyggnadsförvaltningen, som kostenheten sorterar under, efterhört barn- och utbildningsförvaltningens respektive socialförvaltningens uppfattning i frågan. Därefter har samhällsbyggnadsnämnden i oktober beslutat att inom ramen för gällande avtal utöka antalet serveringstillfällen av kött under en period fram till och med 31 mars 2019. En sådan åtgärd beräknas kosta 100 000 tkr och för detta begärs tilläggsanslag.

Kommunledningskontoret vill framhålla att kommun använder rambudget. Detta innebär både betydande befogenheter och ansvar för nämnderna att hantera sina verksamheter inom de ekonomiska ramar som fullmäktige beslutat om.

Vad gäller kostverksamheten berörs främst tre nämnder. Samhällsbyggnadsnämnden som producent. Därtill utgör barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden betalare alternativ företrädare för ”kunderna”. I första hand bör dessa tre nämnder avgöra hur mycket kött det ska serveras. Utifrån ett sådant ställningstagande bör det vid behov, med tanke på att för 2018 har dessa nämnder drygt 900 000 000 kr sammantaget i ramar, finnas möjlighet att omprioritera 100 000 kr. Detta utan att nya centrala resurser tillförs. En sådan hantering kan anses ligga inom ett de befogenheter och det ansvar som rambudgetering innebär. Av detta skäl bör begäran om tilläggsanslag avslås.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att om servering av kött inom offentliga måltider utökas får tillkommande kostnader hanteras av de inblandade nämnderna (samhällsbyggnadsnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden) och således avslås begäran om tilläggsanslag.

– Motion från Gudrun Schyman (Fi) – klimatsmart beteende och tillgänglig källsortering. Gudrun Schyman (Fi) yrkar i inkommen motion, den 5 december 2016, att kommunfullmäktige uppdrar åt samtliga förvaltningar och kommunala bolag att genomföra förändringar i enlighet med förslag när det gäller (1) återvinning och (2) ekologisk konsumtion, samt att kommunfullmäktige beslutar om (3) utåtriktade upplysnings- och

informationskampanjer som kan stärka invånares klimat och miljöambitioner:

  1. Återvinning av material är en viktig del av klimatarbetet. Det ska vara enkelt för alla att göra rätt i Simrishamn. Vi vill att det ska finnas separata bingar för basal källsortering (plast, metall, papp och organiskt/bio/kompost) i kommunens alla anläggningar. I kommunhus, kulturhus, skolor, boenden, sport och badhus/badplatser och på ett flertal platser ute på stan, i parker och i byarna där det nu finns en anonym ”papperskorg”.
  2. Simrishamns kommun ska genomgående servera ekologiskt och rättvisemärkt kaffe och te, ekologisk mjölk och vegetariskt alternativ till mjölk i alla lokaler och anläggningar där det finns. I kommunhus, kulturhus, skolor och boenden. Samt på fritidsanläggningar och badhus. Men också på förvaltningar och i fikarum. Enkla åtgärder som syns, märks och gör stor skillnad.
  3. Vi anser vidare att Simrishamns kommun ska arbeta aktivt för att höja klimat- och miljöambitionen genom upplysnings- och informationskampanjer. Simrishamn ska ha som mål att bli en modern klimatneutral kommun och bli en förebild för andra.

Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde den 25 oktober 2018, § 222, beslutat: Då motionen ligger i linje med redan pågående arbete och beslut anses motionen besvarad.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har till nämnden i beredande tjänsteskrivelse i ärendet framfört följande: ”Kommunfullmäktige beslutade 30 oktober 2017, § 167, att förslag på nytt miljömålsprogram gällande perioden 2019–2022 ska tas fram. För att skapa en framtida tydlighet i det miljöstrategiska arbetet föreslog kommundirektören att det förtydligas i kommunstyrelsens reglemente att det är de som ansvarar för frågan men att verkställighet fortsatt ligger kvar på samhällsbyggnadsförvaltningen, samt att kommunens miljöstrategiska arbete också måste sättas in i ett tydligt hållbarhetsperspektiv, som en del i en övergripande strategi för hållbar utveckling (bör göras utifrån Agenda 2030 och de svenska miljömålen). Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 24 januari 2018, § 10, att frågan om miljöstrategiskt arbetet i kommunen ska aktualiseras efter valet 2018.

Återvinning

Österlens Kommunala Renhållnings AB:s (Ökrab) renhållningsordning för åren 2016–2020, antagen av kommunfullmäktige i Simrishamns kommun den 24 april 2017 att gälla från och med den 1 maj 2017, beskriver den lagstadgade avfallshierarkin med tydlig målsättning, strategi och handlingsplan. Under november 2018 kommer, med initiativ från Ökrab och Sysav, arbetet med att ta fram en ny renhållningsordning för 2020–2030 att påbörjas. Här kommer Simrishamns kommuns deltagande spela en viktig roll – genom aktiv medverkan i det långsiktiga arbetet kan vi påverka avfallsfrågan som på olika sätt berör hela samhället.

Förslaget till Miljöbokslut 2017, nu på återremiss från fullmäktige, beskriver nuläget för hur förvaltningarna/nämnderna arbetar med källsortering och visar att det ser olika ut och att det finns förbättringsområden. En övergripande strategi skulle underlätta utvecklingen och samordningen inom området. Som konkret exempel på vad som sker kommer samhällsbyggnadsförvaltningen kommer under hösten 2018 att prova olika källsorteringsmodeller för offentlig plats med ambitionen att dessa skall vara lanserade till säsongen 2019.

Ekologisk konsumtion

Tillhandahållande av måltider och val av livsmedel för dessa styrs i dag i huvudsak av den av kommunfullmäktige beslutade kostpolicyn med tillhörande riktlinjer (senast reviderade 25 april 2016, § 70). Kostpolicyn ska utvärderas och förslag till revidering av kostpolicyn kommer att tas fram inför beslut i kommunfullmäktige. Här finns bland annat möjlighet att införa målnivåer för ekologiska och rättvisemärkta livsmedel. Projektdirektiv för uppstart av detta arbete kommer presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott under hösten 2018.

Utåtriktade upplysnings- och informationskampanjer

Simrishamns kommun bör och kan främst angripa frågan med klimat- och miljöpåverkande aktiviteter genom den verksamhet kommunen direkt råder över och då utgöra ett föredöme och på sikt underlätta invånarnas möjligheter att leva miljövänligt och leda till förändrade beteenden. När det gäller kommunens egen klimat- och miljöpåverkan arbetas frågan med brett inom ramen för kommunens gällande miljömålsprogram och angrips från många olika vinklar. Att påverka invånarna genom riktade upplysnings- och informationskampanjer är varken enkelt eller kostnadseffektivt.”

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens förslag, att då motionen ligger i linje med redan pågående arbete och beslut anses motionen besvarad.

– Motion från Gudrun Schyman (Fi) – plast, plastpåsar och nedskräpning i natur och hav.

Gudrun Schyman (Fi) har i motion föreslagit att Simrishamns kommun ska utreda möjligheterna att införa ett lokalt förbud mot användning av plastpåsar samt göra en plan för en framtida begränsning av engångsprodukter av plast, plastförpackningar och ensilageplast.

Av kommunledningskontorets utredning framgår det bl.a.: ”Plaster har enastående egenskaper och är en självklar del av vår vardag. Det finns verksamheter som av hygienskäl svårligen kan klara sig utan plastprodukter som till exempel vård och omsorg. Plaster orsakar dock också stora problem för vår miljö. All plast finns kvar på jorden om den inte eldas upp. Naturvårdsverket anger väg- och däckslitage, syntetfiber från tvätt, slitage från båtskrov och industriell industri och utsläpp från hygienartiklar som innehåller mikroplast som de största källorna till mikroplast i havet. Plastgranulat från konstgräsplaner har också identifierats som ett potentiellt problem.

Sedan den 1 juni 2017 har handeln ett ansvar att upplysa om plastpåsens skadliga inverkan på miljön. Handeln har också i stor utsträckning börjat ta betalt för sina plastpåsar och snabbt identifierades en stor förändring i konsumenternas beteende och minskning av användandet av plastpåsar.

Lokala föreskrifter

Ordningslagen OL (SFS 1993:1617) ger kommunerna en möjlighet att utfärda vissa lokala föreskrifter. Enligt 3 kap 8–10 §§ får kommunen meddela lokala föreskrifter för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats, för att hindra att människor och egendom skadas till följd av användning av pyrotekniska varor samt ordning och säkerhet i en kommunal hamn med hänsyn till den verksamhet som bedrivs där. Någon rättslig möjlighet för en kommun att utfärda lokala föreskrifter som förhindrar köp och användning av plastpåsar inom en kommun är således inte möjligt.

Lantbruksplast

För lantbruksplast, ensilageplast och dunkar, har branschen genom organisationen Svepretur gått in för ett frivilligt producentansvar. År 2016 samlades, enligt rapporten ”Avfall i Sverige” från Naturvårdsverket, 17 000 ton lantbruksplast och 140 ton plastdunkar från lantbruket in i Sverige. Det motsvarade en sammanlagd insamlingsgrad på 80 procent. All insamlad lantbruksplast materialåtervanns och alla plastdunkar energiåtervanns, vilket motsvarar en materialåtervinningsgrad på 99 procent av det insamlade materialet.

Engångsprodukter av plast och plastförpackningar

Kommunfullmäktige beslutade 30 oktober 2017, § 167, att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag på nytt miljömålsprogram gällande perioden 2019–2022. För att skapa en framtida tydlighet i det miljöstrategiska arbetet föreslog kommundirektören härefter att det förtydligas i kommunstyrelsens reglemente att det är de som ansvarar för frågan men att verkställighet fortsatt ligger kvar på samhällsbyggnadsförvaltningen, samt att kommunens miljöstrategiska arbete också måste sättas in i ett tydligt hållbarhetsperspektiv, som en del i en större strategi för hållbar utveckling. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 24 januari 2018, § 10, att frågan om miljöstrategiskt arbetet i kommunen ska aktualiseras efter valet 2018.”

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå en utredning om möjligheten att införa ett lokalt förbund mot användning av plastpåsar då kommunen saknar rättslig möjlighet att utfärda lokala föreskrifter som förhindrar köp och användning av plastpåsar, att avslå motionen i den del som avser begränsning av användandet av ensilageplast då kommunen saknar rättsliga möjligheter att begränsa enskilda lantbrukares användning av plastprodukter och då återvinning sker genom branschens egna organisation, samt att anse motionen besvarad i den del som avser en plan för framtida begränsningar av engångsprodukter då motionen ligger i linje med redan pågående arbete och beslut.

– Motion från Christer Akej (M) angående ökad källsortering.

Christer Akej (M) har i motion föreslagit att Simrishamns kommun ska ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett underlag som styr fullständig källsortering inom kommunens verksamheter samt att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att anordna källsortering på de mest frekvent besökta offentliga platserna.

I kommunledningskontorets utredning kan man läsa bl.a. att ”Ökrabs renhållningsordning för åren 2016–2020, antagen av Simrishamns kommun den 24 april 2017 och giltig från och med den 1 maj 2017, beskriver avfallshierarkin med tydlig målsättning, strategi och handlingsplan.

Källsortering inom kommunens verksamheter

Förslaget till Miljöbokslutet 2017, nu på återremiss, beskriver hur förvaltningarna arbetar med källsortering och visar att det ser olika ut och att det finns förbättringsområden. Fastighetsenheten arbetar succesivt med att förse kommunens lokaler med sopkärl för olika material samt att genom förändringar i städavtalet praktiskt möjliggöra sortering i fler och fler fraktioner.

Källsortering på frekvent besökta offentliga platser

Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer under vintern 2018/2019 att prova olika källsorteringsmodeller för offentlig plats med målet att dessa efter utvärdering ska vara lanserade till säsongen 2020. Olika platser har valts ut i Simrishamn: Stortorget/Storgatan och hamnen då de platserna är välbesökta oavsett väder. Vidare den nya gång- och cykelvägen till/från Coop som förväntas bli frekvent använd av både boende i området samt skolornas elever.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad avseende att ta fram ett underlag som styr att fullständig källsortering ska ske av avfallet inom kommunens samtliga förvaltningar och verksamheter då motionen ligger i linje med redan pågående arbete och beslut, samt att anse motionen besvarad avseende källsortering av besökandes avfall på offentlig plats då ett sådant införandeprojekt pågår.

– Frågepanelen ”Fråga din politiker”. Frågepanelen ”Fråga din politiker” på kommunens hemsida infördes som en del av deltagandet i SKL, Sveriges Kommuner och Landstings projekt ”Medborgardialog som en del i styrningen (KS § 255/2007). Efter en försöksperiod och en utvärdering 2008-10-01–2009-09-24 beslutades att frågepanelen skulle fortsätta till och med mandatperiodens slut 2010.

Frågepanelen ingick också i underlaget till fullmäktigeberedningen om medborgardialog (KF § 15 2012-01-27). Kommunfullmäktige beslutade återremittera ärendet kring medborgardialog 2016-02-29, § 39.

Frågepanelen modereras och det kan konstateras att av de fåtaliga frågor som inkommer idag till panelen, går en av tre inte vidare för besvarande av de utsedda partiföreträdarna utan är en verksamhetsfråga som går direkt till den verksamhet frågan berör. De frågor som går vidare för svar av de politiska partiernas utsedda representanter får idag svar av ett fåtal av de partier som frågeställaren önskat få svar från.

På Simrishamns kommuns nya hemsida finns en förtroendemannaportal med många kontaktvägar för medborgarna till de förtroendevalda och till de partier som ingår i kommunfullmäktige. Detta, tillsammans med kommande ärende om att digitalisera medborgarförslagen, gör att kommunledningskontoret föreslår att frågepanelen ”Fråga din politiker” läggs ner.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta att lägga ner frågepanelen ”Fråga din politiker” på kommunens hemsida simrishamn.se.

– Helårsprognos 4/2018 för Simrishamns kommun. Aktuellt ärende innehåller den ekonomiska uppföljningen i form av Helårsprognos 4. Prognosen är upprättad efter oktober månads utgång. Kommunens balanskravsresultat bedöms för året uppgå till +11,4 mnkr, vilket är 1,7 mnkr lägre än budgeterat.

Socialnämnden beräknas få ett underskott på 5,5 mnkr. En nivå som gällt under större delen av året (minskningen efter maj förklaras av ett centralt, tillfälligt tillskott). Gällande samhällsbyggnadsnämnden är prognosen en negativ avvikelse med 2,5 mnkr. Även denna nämnd har under större delen av året visat negativa prognoser. Dessa båda nämnders underskott uppvägs delvis av positiva avvikelser, främst avseende finansieringen.

Vid kommunstyrelsens behandling av delårsrapporten i oktober beslutades att uppmana nämnder som då prognostiserade underskott, det vill säga samma som ovan nämnda, att se över sina kostnader. Denna uppmaning behöver kvarstå. Det måste i nuläget handla om att vidta de åtgärder som är möjliga för att begränsa underskotten.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att, i likhet med vid behandlingen av delårsrapporten, uppmana de nämnder som prognostiserar underskott att se över sina kostnader. Nämnderna måste tillse att kostnadsnivån är i balans inför 2019.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close