Kommunstyrelsen 6 februari – ett axplock beslut

– Förslag till yttrande över remiss Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2020–2030. Enligt lag (2010:1065) om kollektivtrafik ska Region Skåne i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet regelbundet i ett trafikförsörjningsprogram fastställa målen för den regionala kollektivtrafiken. Regionfullmäktige har beslutat (2016-11-29, § 252) att varje kommande trafikförsörjningsprogram ska fastställas så snart det bedöms lämpligt efter genomfört allmänt val till regionfullmäktige vart fjärde år. Trafikförsörjningsprogrammet är ett strategiskt dokument som på en övergripande nivå ska beskriva det samlade behovet av all kollektivtrafik i Skåne. Nu gällande trafikförsörjningsprogram för Skåne 2016 fastställdes av regionfullmäktige 2015-11-24.

Ett förslag till Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2020–2030 har arbetats fram av enheten regional utveckling och Skånetrafiken under 2017 och 2018. Förslaget är nu på remiss. Remissperioden pågår mellan 5 november och 15 februari 2019. Infrastrukturgruppen inom Sydöstra Skånes samarbetskommitté, har tagit fram ett utkast till yttrande, som behandlades i Samarbetskommittén den 12 december 2018. Härefter har utkastet till yttrande reviderats efter önskemål och synpunkter från detta kommittémöte. Samarbetskommittén planerar att ta upp yttrandet för underskrift vid möte den 29 januari 2019.

Kommunstyrelsen beslutade att den geografiska tillgängligheten med kollektivtrafik där skåningarna ska erbjudas minst 10 dagliga (vardagar) resmöjligheter till någon av regionens tillväxtmotorer (Malmö, Lund, Helsingborg, Hässleholm/Kristianstad) med en restid på maximalt 60 minuter ska erbjudas fler än de 92 % som anges i yttrandet; i övrigt godkänna Sösk:s förslag till yttrande över remiss Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2020–2030. Kommunalråd och oppositionsråd för Simrishamns kommun undertecknar yttrandet.

– Avtal om vattenleverans från Ystads kommun. Samhällsbyggnadsnämnden i Simrishamns kommun framställde 16 september 2015 en förfrågan till Ystads kommun angående möjligheten att köpa vatten för att långsiktigt kunna försörja Simrishamns kommuns södra delar. Denna framställan behandlades av samhällsbyggnadsnämnden i Ystads kommun den 13 oktober 2015 vilket resulterade i att samhällsbyggnadsförvaltningen i Ystad fick uppdraget att utreda den tekniska kapaciteten för vattenleverans samt upprätta avtalsförslag för beslut i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige i Simrishamn har därefter, vid sammanträde den 30 november 2015, § 217, beslutat att Simrishamns kommun aktivt arbetar för ett närmare samarbete i VA-frågor med Ystads kommun på affärsmässiga grunder, inledningsvis genom att ingå avtal om köp av vatten med en för kommunens behov anpassad volym.

VA-verksamheterna i respektive kommun har medverkat i framtagandet av avtalsförslaget som innebär att Simrishamns kommun har möjligheten att köpa 1.730 m3/dygn i enlighet med avtalet. Genom att samarbeta med gemensam vattenförsörjningen kan investeringskostnader hållas nere samtidigt som en god kvalitet och leveranssäkerhet upprätthålls.

Avtalsförslaget kommer att behandlas parallellt i respektive parts kommunfullmäktige. Frågan om vattentäkter i kommunen kommer att prövas vid ett senare tillfälle i samband med regional vattenförsörjningsplan.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sammanträde den 13 december 2018, § 272, föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna föreslaget avtal mellan Ystads och Simrishamns kommuner gällande vattenleverans från Ystad till Simrishamns kommun, samt att samhällsbyggnadsnämndens ordförande samt samhällsbyggnadschefen ges i uppdrag att underteckna avtalet å Simrishamns vägnar.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna föreslaget avtal mellan Ystads och Simrishamns kommuner gällande vattenleverans från Ystad till Simrishamns kommun. Samhällsbyggnadsnämndens ordförande samt samhällsbyggnadschefen ges i uppdrag att underteckna avtalet å Simrishamns vägnar.

– Tilläggsbudget 2019 – reviderade driftramar. Kommunfullmäktige fastställde i november 2018 (KF § 206) budgeten för åren 2019–2021. Redan i samband med detta beslut aviserades att en tilläggsbudget skulle presenteras i början av innevarande år. Jämfört med den i november beslutade budgeten har de samlade intäkterna under finansieringen uppdaterats utifrån ny information. Uppdateringen innebär begränsad förbättring (2019 +200 tkr, 2020 och 2021 +300 tkr/år).

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna att driftramarna för år 2019 i förhållande till den i november beslutade budgeten (KF § 206) ökas enligt följande:

  • Kommunstyrelsen +1 150 000 kr
  • Samhällsbyggnadsnämnden +1 550 000 kr
  • Kultur- och fritidsnämnden +300 000 kr
  • Barn- och utbildningsnämnden +3 000 000 kr
  • Socialnämnden +5 000 000 kr

samt godkänna reviderade belopp avseende finansieringen.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close