Tillståndsansökan för grundvattenbrunnar i Almdala, Sankt Olof och Vitaby

Tillståndsansökan för grundvattenbrunnar i Almdala, Sankt Olof och Vitaby

Mark- och miljödomstolen har kungjort Simrishamns kommuns ansökan om dels lagligförklaring* av grundvattenbrunnar och dels tillstånd till bergborrad grundvattenbrunn för kommunal vattenförsörjning. 

Detta berör endast dig som har fått hem brev från Växjö Tingsrätt angående områdena Almdala, Sankt Olof och Vitaby.

Bakgrund till ansökningsärendet:

Simrishamn kommun har ansökt till Mark- och miljödomstolen om tillstånd för bortledning av grundvatten för kommunal vattenförsörjning. Ansökan avser vattentäkter (brunnar) vid Vitaby, Sankt Olof och Almdala. Ansökan är en av de planerade åtgärderna för att lösa och hantera den framtida vattenförsörjningen i kommunens norra delar. Ansökan avser nytt tillstånd, ändring av ett befintligt tillstånd samt att på några platser upphörande av bortledning av grundvatten.

Kommunen söker tillstånd då det behövs mer vatten eftersom fler personer ska anslutas till den kommunala vattenförsörjningen och för att vattenverket i Sankt Olof i framtiden kommer att bli reservvattenverk. Vattenbehovet beräknas bli i genomsnitt 640 kubikmeter per dygn med högsta förbrukning 980 kubikmeter per dygn. Tillståndsansökan avser ett maxuttag fördelat på samtliga brunnar på 980 kubikmeter per dygn.

Ingen betydande miljöpåverkan

Länsstyrelsen beslutade den 17 oktober 2018 att de objekt som ansökan handlar om inte kommer ha någon betydande miljöpåverkan. För att kunna bedöma i vilken omfattning de sökta uttagen påverkar allmänna och enskilda intressen, och avgränsa sakägarkretsen i målet, har influensområden avgränsats för samtliga vattentäkter.

Gränsen för influensområden har satts där sänkningen är 0,3 meter i berggrunden för Vitaby och Sankt Olof, där uttagen görs i berg, respektive 0 m i Almdala, där uttagen görs i jord. Miljökonsekvensbeskrivningen avgränsas av influensområdenas utbredning.

En brunn som inte används påverkas

Bedömningen är att inget av de sökta uttagen har någon påverkan på naturmiljö, områdesskydd eller riksintressen. Bedömningen är vidare att uttaget i Vitaby inte har någon påverkan på de två Natura 2000-områden som är belägna norr om Vitaby. Enskilda intressen inom influensområdena avser energianläggningar, enskilda brunnar och byggnader.

Uttagen i Vitaby påverkar uttagsmöjligheten i en enskild grävd brunn så denna inte kan nyttjas men brunnen används inte enligt fastighetsägaren. Det har utöver denna brunn inte framkommit uppgifter om att de sökta uttagen har någon negativ påverkan på enskilda intressen.
Sättningsrisken bedöms vara försumbar.

En vattenbalansberäkning har utförts för det samlade området där nybildning av grundvatten sker för de tre vattentäkterna. Vattenbalansen visar att de sökta uttagen, tillsammans med redan tillståndsgivna uttag och övriga bedömda uttag inom tillrinningsområdet, ger en nyttjandegrad av grundvattenmagasinet på 13 procent vilket innebär att 87 procent av allt grundvatten som bildas inom området inte tas ut. Detta medför att grundvattenuttagen bedöms vara hållbara på lång sikt och inte övernyttja grundvattenresursen. Utförda undersökningar har inte heller påvisat att uttagen har någon negativ påverkan på grundvattnets kvalitet.

* Lagligförklaring innebär att domstolen prövar om en vattenanläggning som saknar tillstånd har tillkommit lagligt i enlighet med de bestämmelser som gällde vid tidpunkten då anläggningen uppfördes.

Var kan jag läsa mer?

Kungörelsen finns i sin helhet hos Mark- och miljödomstolen. Målnummer är M6142-18.

Följ länken för att ta del av kungörelsen: Växjö Tingsrätt

Kungörelsen och all hantering av ärendet och era synpunkter samt yrkanden sköts av Mark- och miljödomstolen på tingsrätten i Växjö. Handlingarna i målet finns tillgängliga på domstolens kansli.

Synpunkter med anledning av ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen ska ges in
skriftligen till Växjö tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, Box 81, 351 03 Växjö eller via e-post mmd.vaxjo@dom.se senast den 18 mars 2019.

Kallelser och andra meddelanden införs i Ystads Allehanda och Sydsvenskan.

  • Du kan ta del av ansökan, översiktskarta och miljökonsekvensbeskrivningen hos VA-avdelningens konsult. Ansökningshandlingar
  • Du kan även läsa hela orginalakten på plats hos Simrishamns kommuns aktförvarare Carina Persson, Kommunledningskontoret, Stortorget 6, Simrishamn. Telefonnr: 0414-819114.
  • Vid frågor kontakta Växjö tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, Box 81, 351 03 Växjö eller via   e-post mmd.vaxjo@dom.se
  • Vid andra frågor kontakta kommunens VA-avdelnings juridiska ombud Magnus Berg, Advokataktiebolaget Nordic Law. Telefonnr: 040-6113732 eller via e-post mb@nordiclaw.se

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close