Kommunstyrelse 13 mars – ett axplock beslut

– Information om framtida investeringar av Ystad- och Österlenbanan. Region Skåne har gett konsulten Sweco i uppdrag att ta fram en åtgärdsvalstudie för Ystad- och Österlenbanan. Arbetet har gjorts tillsammans med en projektgrupp bestående av Trafikverket, Skånetrafiken och berörda kommuner längs banan. Syftet med åtgärdsvalstudien har varit att identifiera brister i kapaciteten längs stråket och att föreslå vilka åtgärder och insatser som behövs på kort, medellång och lång sikt för att att utveckla Ystad- och Österlenbanan avseende robusthet, kortare restider och ökad turtäthet för hela sträckan. Arbetet har pågått under 2016–2018 och har nu resulterat i en överenskommelse som berörda kommuner ska anta.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att anta upprättad överenskommelse.

– Aktualitetsprövning av översiktsplanen. Anders Johnsson (M), byggnadsnämndens ordförande, framför i skrivelse den 29 januari 2019 till kommunstyrelsen att byggnadsnämnden önskar att kommunstyrelsen snarast tar beslut om att starta arbetet med att aktualisera den nu gällande översiktsplanen, fastställer en snäv tidsplan och utser en tillfällig politisk referensgrupp som är relevant för detta arbete. Byggnadsnämnden beslutade vid behandling av skrivelsen den 29 januari 2019, § 12, att skrivelsen får skickas till kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 30 oktober 2017, § 164, att kommunfullmäktige under nästa mandatperiod (åren 2019–2022) tar ställning till om översiktsplanen är aktuell eller behöver göras om genom en aktualiseringsprövning.

En aktualitetsprövning av översiktsplanen ska enligt lag ske varje mandatperiod och ett sådant arbete ska inkludera processer kring samråd, granskning, medborgardialoger m.m. Samhällsbyggnadsförvaltningens plan- och exploateringsenheten anser idag att det inte finns budgetresurser för detta arbete. Eventuellt beslut om omprioritering för att påskynda översiktsplaneprocessen bör tas av samhällsbyggnadsnämnden då det påverkar planarbete för cirka 20 pågående detaljplaner samt fördjupningsarbetena ”Havsplan” och ”Arkitektur- och kulturmiljöprogram”.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har bett länsstyrelsen inkomma med ett yttrande över vilka förutsättningar de anser har ändrats i gällande plan, det beräknas inkomma under mars månad. Enligt ny lag ska kommunen också medverka till en regional planering för hela Skåne, vilket kan påverka en kommande översiktsplaneprocess.

Kommunstyrelsen beslutade att avvakta en sammanfattande redogörelse från länsstyrelsen avseende nya anspråk eller andra förutsättningar inför beslut om aktualitetsprövning av kommunens översiktsplan. I den kommande referensgruppen ska ingå arbetsutskottets ordinarie ledamöter samt ordförande och 2:e vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden och byggnadsnämnden.

– Pensionsmedelsförvaltning: årsrapport 2018. Enligt gällande placeringspolicy avseende pensionsmedelsförvaltningen (KF § 66/12) ska en rapport över förvaltningsutfallet sammanställas med jämna intervaller under året samt en särskild årsrapport överlämnas till kommunstyrelsen. I nuläget lämnas uppföljning till kommunstyrelsen i samband med de samlade ekonomiska uppföljningarna benämnda helårsprognoser. Därtill lämnas särskild uppföljning i form av både halvårs- och årsrapporter.

Agenta, det företag som är kommunens rådgivare i placeringsfrågor, har utarbetat en årsrapport för 2018 avseende kommunens pensionsmedelsförvaltning. Kortfattat kan sägas att under året uppgick avkastningen till -1,3 procent. Avkastningen var 0,3 procentenheter lägre än jämförelseindex. Placeringen hade i förhållande till policyn en undervikt i aktier till förmån för räntebärande placeringar. Något som utifrån marknadsutvecklingen 2018 varit positivt. Istället var det valet av förvaltare som bidrog negativt. Noteras kan att det omvända gällde under 2017. I förhållande till peer group (genomsnitt av aktiva förvaltare) har kommunens portfölj under 2018 haft en bättre utveckling.

Utvecklingen av pensionsplaceringen på längre sikt får anses ha varit god. Sedan nuvarande upplägg påbörjades i början av 2009, har genomsnittlig årlig avkastning varit 6,6 procent.

Marknadsvärdet uppgick vid årsskiftet 2018/2019 till 156,8 mnkr. Beslutat uttag på 9,0 mnkr verkställdes i oktober vilket är den huvudsakliga förklaringen till att marknadsvärdet minskat med 10,7 mnkr jämfört med årsskiftet 2017/2018. Det bokförda värdet uppgick den 31 december 2018 till 105 mnkr.

Kommunstyrelsen beslutade att lägga årsrapporten till handlingarna samt informera kommunfullmäktige om årsrapporten

– Nämndplan 2019. Kommunstyrelsen beslutade § 117/18 att anta preliminära mål för kommunstyrelsen 2019 samt i § 127/18 bifalla budgetskrivelsen för perioden 2019–2021. Kommunfullmäktige fastställde budgeten § 206/18 och utöver kompensation för löne- och prisutveckling tillfördes kommunstyrelsens ram 1,9 mnkr för täcka ökade kostnader för färdtjänst enligt övergångsöverenskommelsen som tecknats med Region Skåne inför 2018. Tilläggsbudgeten för 2019 fastställdes av kommunfullmäktige den 25 februari och enligt förslag till beslut från kommunstyrelsen tillfördes ytterligare 1 150 tkr till kommunstyrelsens ram för att täcka de ökade färdtjänstkostnaderna enligt den av kommunfullmäktige § 223/18 beslutade överenskommelsen som tecknats med Region Skåne inför 2019.

Ökad tillgänglighet och kundservice prioriteras i budgeten. Finansiering sker bland annat genom förändringar av organisationen och system. Utifrån de resurser kommunfullmäktige tilldelat kommunstyrelsen samt de preliminära mål som kommunstyrelsen antagit har en nämndplan tagits fram.

Kommunstyrelsen beslutade anta nämndplanen innehållande mål, indikatorer och medel 2019 med ändring vad gäller sponsringen; från politisk verksamhet tas 300 tkr och från kommunstyrelsens förfogande tas 200 tkr vilket gör att sponsringen uppgår till 613 tkr.

– Budget 2020–2022: tidplan och anvisningar. Kommunledningskontoret överlämnar förslag till tidplan och anvisningar för arbetet med budget 2020–2022. Föreslagen budgetprocess följer i huvudsak den som gällde under 2017 (under 2018 var processen anpassad till reglerna som gäller vid valår). Med beslut om planeringsförutsättningar och anvisningar på kommunstyrelsen i mars startar processen. Kommunfullmäktiges fastställande av den slutliga budgeten är planerad till oktober. Till anvisningarna finns en bilaga som ska utgöra mall för nämndernas budgetskrivelser. Mallen innehåller, vad gäller driftbudgeten, nuvarande verksamhet, äskanden (frivilligt), besparingsmöjligheter (minst 1 procent av befintlig ram) och demografiska effekter (gäller barn- och utbildningsnämnd samt socialnämnd). Vidare ska nämnderna inkomma med investeringsäskanden (frivilligt) samt verksamhetsmål i form av preliminära nämndsmål. Budgetskrivelserna ska nämndsbehandlas och inlämning ska ske i augusti.

För taxor/avgifter som kommunfullmäktige beslutar om och som justeras enligt konsumentprisindex, ska gemensam uppräkningsprocent anges. Av förslaget till anvisningarna framgår att denna uppräkningsprocent uppgår till 2,2 procent mellan 2019 och 2020. Bedömningen grundas på SKL, Sveriges kommuner och landstings cirkulär 18:64 (december 2018). Även taxeförslagen ska inlämnas i augusti.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna kommunledningskontorets förslag till planeringsförutsättningar och anvisningar avseende budget 2020–2022.

– Revidering av avgifter för avlösarservice 2019: socialnämnden. Hemtjänst kan beviljas i form av avlösarservice. Denna är avsedd för personer som vårdar närstående och som behöver avlösning i vård- och omsorgsarbete. Stödet ska ge den närstående möjlighet till vila och rekreation. Avlösarservice kan beviljas både som regelbunden insats och för situationer som inte kan förutses. Avlösarservice är en service till anhörigvårdaren och ska kunna erhållas när som helst på dygnet.

Avlösarservice upp till 20 timmar per månad är avgiftsfri. För tid därutöver debiteras enligt vård och omsorgstaxan. Det administrativa arbetet för att registrera timmar när behovet av hjälp är mer än 20 timmar är mer kostsamt än vad avgiften ger. Därav föreslås att avlösarservice blir avgiftsfri även för nivån över 20 timmar per månad.

Ärendet kommer att behandlas vid socialnämndens sammanträde den 21 februari, vilket innebär att beslutsförslaget till kommunstyrelsens arbetsutskott förutsätter att socialnämnden också beslutar enligt förslaget.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget om avgiftsfri avlösarservice även för nivån över 20 timmar per månad, att gälla från och med den 1 april 2019.

– Begäran om tilläggsanslag: Montessoriskola i Skillinge i kommunal regi. Barn- och utbildningsnämnden beslutade 28 augusti 2018, § 78, att uppdra åt förvaltningen att kartlägga förutsättningarna för en kommunal montessoriskola med årskurserna F–3 i Skillinge, med redovisning och beslut innan årsskiftet. Barn- och utbildningsnämnden beslutade därefter vid sammanträde den 12 december 2018, § 107:

  • uppdra åt förvaltningen att skyndsamt arbeta vidare med frågan och senast i mars 2019 återkomma med en lägesbeskrivning vad bl.a. avser möjlig start hösten 2019, alternativt hösten 2020,
  • parallellt utreda förutsättningarna för en montessoriförskola med återrapport i mars 2019,
  • bifalla Centerpartiets skrivelse med konsekvensen därav att barn- och utbildningsnämnden anhåller om tilläggsanslag om två miljoner kronor hos kommunstyrelsen/kommunfullmäktige.

Sista beslutssatsen kräver vidare behandling i kommunfullmäktige. Barn- och utbildningsförvaltningens utredning om förutsättningarna för en montessoriskola i kommunal regi har utgjort beslutsunderlag i ärendet.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå barn- och utbildningsnämndens begäran om tilläggsanslag på 2 mnkr.

– Medfinansieringsavtal (tilläggsavtal) för GC-väg Karakås. 2014 tecknade Simrishamns kommun ett medfinansieringsavtal med Trafikverket kring trafiksituationen i Kivik med syfte att öka trafiksäkerheten och framkomligheten. En del rörde anläggande av en gång- och cykelväg (GC-väg) utmed Bredarörsvägen, till Kiviks musteri. Medfinansieringsavtalet 2014 innebar att Simrishamns kommun skulle stå för kostnaden om totalt 3,5 mnkr för GC-vägen.

I samband med start av projektet gjorde Trafikverket hösten 2018 en ny kostnadsberäkning som nu hamnat på 10–13 mnkr för GC-vägen. Den stora kostnadsökningen har flera orsaker: ökade produktionskostnader samt speciella förutsättningar som inte fångades upp i den ursprungliga kalkylen. I den nya uppskattningen på 10–13 mnkr har tagits höjd för begränsade kostnader för dessa, men omfattningen är väldigt svårbedömd, varför uppskattningen utgörs av ett spann som även innefattar andra oförutsedda kostnader. Sammantaget gör förutsättningarna att planläggningsprocessen för Trafikverket riskerar bli en avancerad och utdragen process. Om tilläggsavtalet för medfinansieringen godkänns, beräknas processen kunna starta under våren 2019 och anläggningen vara i bruk våren 2023.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att dodkänna tilläggsavtal ”Gång- och cykelväg längs med väg 1601, Simrishamns kommun”, daterat 2019-01-08 från Trafikverket, samt finansiera kostnadsökningen för projekt 12568 (Åtgärder efter ÅVS Kivik) om sammantaget 9 mnkr genom att tillföra motsvarande medel till samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget i enlighet med redovisad kostnadsfördelning. Avtalet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande samt kommundirektören.

– Taxor och avgifter 2019: barn- och utbildningsnämnden. Barn- och utbildningsnämnden tar ut taxor och avgifter för några av de tjänster som nämnden erbjuder. Förslag till taxor och avgifter för 2019 beslutades i barn- och utbildningsnämnden, 4 oktober 2018, § 88, och fastställdes i kommunfullmäktige den 26 november 2018, § 205. I barn- och utbildningsnämndens beslut erinrar man om att indexuppräkningen avseende barnomsorg ännu inte inkommit från Skolverket. Skolverkets avgiftsnivåer inför 2019 är därefter fastslagna. Barn- och utbildningsförvaltningen har överlämnat förslag på avgifter för barnomsorg justerade utifrån Skolverkets avgiftsnivåer inför beslut i kommunfullmäktige.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 29 januari 2019, § 10 att

  • anta förslaget om höjda taxor och avgifter 2019 för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem
  • föreslå kommunfullmäktige att fastställa dessa.

Barn- och utbildningsförvaltningen framför, den 5 december 2018, i förslag till taxor för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem 2019 följande:

Avgiftsnivåer för maxtaxa

Inkomsttaket för maxtaxan indexregleras årligen sedan 2015. Skolverket hade inte meddelat hur stor indexregleringen skulle komma att vara för 2019 när kommunfullmäktige den 26 november 2018 beslutade om nya taxor och avgifter. De barnomsorgsavgifter som togs var därför preliminära. Skolverket har nu beslutat att det nya inkomsttaket för 2019 skall vara 47 490 kr per månad.

2.1 Förskoleverksamhet

Heltidstaxa

 

Halvtidstaxa

Barn 1: 3 % av inkomsten eller max 1 425 kr 2,1 % av inkomsten eller max 997 kr
Barn 2: 2 % av inkomsten eller max 950 kr 1,4 % av inkomsten eller max 665 kr
Barn 3: Ingen avgift Ingen avgift
2.2 Skolbarnsomsorg

Heltidstaxa

 

Halvtidstaxa

Barn 1: 2 % av inkomsten eller max 950 kr 1,4 % av inkomsten eller max 665 kr
Barn 2: 1 % av inkomsten eller max 475 kr 0,7 % av inkomsten eller max 332 kr
Barn 3: Ingen avgift Ingen avgift

Tre, fyra- och femåringar garanteras en avgiftsfri förskoleverksamhet som omfattar tre timmar per dag eller 15 timmar per vecka. Verksamheten följer skolans terminsindelning. Vid behov av mer än 15 timmar per vecka, under terminstid, är avgiften 70 % av heltidsavgiften för förskoleverksamhet. Ansökan om plats måste göras enligt kommunens regler.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta förslaget om höjda taxor och avgifter 2019 för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem att gälla från och med den 1 april 2019.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close