Kommunstyrelsen den 10 april – ett axplock beslut

– Översyn sponsringsriktlinjer. Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 16 december 2013, § 160, om policy för sponsring. Därefter beslutade kommunstyrelsen den 19 mars 2014, § 48, om riktlinjer för sponsring. Policyn och riktlinjerna har visat sig svåra att förhålla sig till när ansökningar om sponsring behandlats. Kommunledningskontoret föreslår därför att en översyn av främst riktlinjerna sker.

Kommunstyrelsen beslutade att uppdra åt kommundirektören att utföra en översyn av beslutade riktlinjer för sponsringsbidrag.

– Personalbokslut 2018. Personalenheten har sammanställt 2018 års personalfakta, samt förtydligat och analyserat resultatet. Resultatet presenteras i bifogat personalbokslut för 2018.

https://www.calameo.com/read/005835921cae22b91d068

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna personalbokslut 2018.

– Barnbokslut 2018. Simrishamns kommun antog den 24 november 2014, § 174, ”Handlingsplan för att stärka barnets rättigheter i Simrishamns kommun 2015–2018”. Den är utgångspunkt för barnbokslutet, som innehåller nio principer. I handlingsplanen återfinns åtgärder för hur barnrättsperspektivet ska genomsyra kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas arbete bland annat genom att nämndernas barnrättsarbete årligen ska redovisas i ett barnbokslut som ligger till grund för det kommunövergripande barnbokslutet.

https://www.calameo.com/read/00583592184e03e86dd60

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna barnbokslut 2018.

– Årsredovisning 2018 för Simrishamns kommun. Kommunledningskontoret har sammanställt årsredovisningen för år 2018. Balanskravsavstämningen redovisar ett utfall på 7,8 mnkr, en negativ budgetavvikelse på cirka 5,2 mnkr. Resultatet motsvarar 0,7 % av skatter och statsbidrag. Budgetavvikelsen härrör sig ifrån nämnderna på -9,2 mnkr och finansieringen på +4,0 mnkr. Socialnämnden står för -5,0 mnkr av underskottet, barn- och utbildningsnämnden -4,3 mnkr samt samhällsbyggnadsnämnden -2,7 mnkr. Övriga nämnder redovisade tillsammans ett överskott på 2,8 mnkr, där kommunstyrelsen står för +1,9 mnkr. Inom finansieringens budgetöverskott på 4,0 mnkr blev pensionerna 10,5 mnkr dyrare än beräknat.

Kommunerna har sedan några år tillbaka möjlighet att, när tillräckligt goda resultat redovisas, avsätta medel till resultatutjämningsreserv. Denna reserv får sedan användas för att reglera negativa balanskravsresultat under en lågkonjunktur. Hittills har Simrishamns kommun avsatt 40 mnkr. Beloppet som kan avsättas ska motsvaras av den del av överskottet som överstiger en procent av skatteintäkter och statsbidrag. För 2018 finns inget utrymme då överskottet understiger 1 %. Kommunledningskontoret föreslår ingen ny avsättning.

Kommunen har tidigare avsatt 4,9 mnkr i en social investeringsfond. Enligt de fastställda riktlinjerna för denna fond ska årliga avsättningar ske under förutsättning att balanskravsmålet uppnåtts och att resultatet i övrigt medger avsättning. Målsättningen är att minst 10 % av fondens kapital, 4 mkr, ska tillföras årligen, dvs. 400 tkr eller det högre belopp fullmäktige finner lämpligt. Då balanskravsmålet inte uppnåtts föreslår kommunledningskontoret ingen avsättning.

Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen en förstärkt uppsiktsplikt över de kommunala bolagen. Där anges att kommunstyrelsen genom årliga beslut dels ska bedöma verksamheten i kommunala bolag i förhållande till det ändamål med verksamheten som har fastställts, dels bedöma verksamheten i förhållande till de kommunala befogenheterna. Kommunen styr bolagen genom ägardirektiv som ska utvärderas i bolagens årsredovisningar. I allt väsentligt är bedömningen att de av Simrishamns kommun helägda bolagen, Simrishamns Bostäder AB och Simrishamns Näringslivsutveckling AB samt det delägda bolaget Österlen Kommunala Renhållnings AB, under året har uppfyllt det kommunala ändamålet och arbetat inom de kommunala befogenheterna.

Det finansiella målet gällande att investeringar inom den skattefinansierade verksamheten inte ska lånefinansieras, bedöms som uppfyllt. Det finansiella målet gällande balanskravsresultatet är inte uppfyllt. Balanskravsresultatet uppgår till 7,8 mnkr. Utfallet motsvarade 0,7 % av skatter, generella statsbidrag, utjämning och fastighetsavgift jämfört med målet på 1,5 %. Målet gällande att vatten- och avloppsverksamheten fullt ut ska vara avgiftsfinansierad är inte uppfyllt då verksamheten visade ett underskott på 7,1 mnkr.

https://www.calameo.com/read/005835921dbfa2d0f6410

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna årsredovisningen för 2018 och överlämna densamma till revisorerna, godkänna att de kommunala bolagen i allt väsentligt uppfyllt de kommunala ändamålen samt arbetat inom de kommunala befogenheterna samt föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning 2018 med en balanskravsavstämning på 7 796 tkr.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close