Kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 maj – ett axplock beslut

– Framtida avtal och finansiering av Snurringen.

Snurringen blev resultatet av en trafikutredning som genomfördes år 2000, syftet med utredningen var att samordna linjetrafiken med övrig samhällsbetald trafik. Linjen skulle utgöra ett komplement till färdtjänstresor, där busslinjen Snurringen karaktäriseras som en servicelinje med ett lugnare tempo än övriga regionbusslinjer, tidtabellen är så pass tilltagen att föraren ska ha tid att t.ex. hjälpa till vid ombordstigning.

Idag har Snurringen 20 stycken tidtabellslagda turer måndag–fredag, där första turen går ca kl. 8.30 och sista turen ca kl. 16.30.

Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-07 att köpa till fyra turer på lördagar kl.10–14 på prov under år 2019, med start från 15 juni 2019.

Under hösten 2018 arbetade Skånetrafiken, Transdev och Simrishamns kommun fram ett nytt linjeförslag för snurringen. Syftet med linjeförslaget var att det skulle ligga till grund infor det kommande avtalet. Det nya linjeförslaget innebär en ny prioritering av hållplatsstopp, där nya hållplatser tillkommer för välkända besöksmål inom tätorten, som t.ex. Sjöfolket, Nordic Sea Winery, Friskis & Svettis och Autoseum. För att detta ska vara möjligt, föreslås hållplatser som i dag saknar resande tas bort.

Det nya linjeförslaget ligger inom dagens kostnadsram och bedöms inte medföra någon extra kostnad. För tillkommande hållplatsstopp kan fysiska infrastrukturingrepp behöva göras, dessa har inte kostnadsuppskattats i förslaget.

Det befintliga avtalet för snurringen mellan Simrishamns kommun och Skånetrafiken löper ut i december 2019. Skånetrafiken har under våren 2018 flaggat för att de önskar se över kostnadsfördelningen i den kommande avtalsdiskussionen. Simrishamns kommun har bett om att få påbörja avtalsdiskussionen om Snurringen sedan sommaren 2018, Skånetrafiken har hänvisat till att avtalsdiskussionen ska påbörjas våren 2019.

Skånetrafikens inriktning i den nyligen påbörjade avtalsdiskussionen är att Simrishamns kommun tar över finansieringen av linjen till 100 % Den totala kostnaden för Snurringen är idag 1,8 miljoner, i dagsläget är fördelningen att Skånetrafiken står för 70 % av kostnaden och kommunen för 30 %, vilket är ca 480 000 kr.

I en övergångsperiod mellan befintligt och nytt avtal skulle frågan kunna hanteras genom att fördelningen mellan Skånetrafiken och kommunen byts, så att Simrishamns kommun står för 70 % och Skånetrafiken för 30 % av den totala kostnaden. En eventuell övergångsperiod sker mellan december 2019 och december 2021.

Under år 2018 gjordes totalt 15 000 resor med Snurringen. Av det totala resandet gjordes ca 6 000 av resorna gjordes med servicekortet, 1 500 resor med seniorkortet, 4 000 med reskassa 1 000 resor med skolkortet och 1 700 resor med periodkortet (sommarkortet inräknat). Sett till det antal resor som görs med snurringen och det syfte som linjen hade när den startades, att ta över färdtjänstresor, har Skånetrafiken svårt att motivera att finansiera en så pass stor andel av trafiken framöver. En tredjedel av resorna görs med serviceresekortet övriga resor med annan karaktär.

Skånetrafiken har som generell inriktning att den trafik som står i Trafikförsörjningsprogrammet är den som Skånetrafiken normalt sett kan erbjuda, övrig trafik som eventuellt tillkommer där Skånetrafiken ska stå för finansieringen, där bör kostnadstäckningsgraden minst överstiga 50 %. Då Snurringen är en linje av sådan karaktär där kostnadstäckningsgraden inte överstiger 50 % anser Skånetrafiken att den största delen av kostnaden bör bäras av kommunen.

Kommunen och Skånetrafiken behöver vara överens om Snurringens framtida inriktning före sommaren 2019. Om kommunen och Skånetrafiken inte når en överenskommelse kring kostnadsfördelningen, avvecklas Snurringen i samband med att avtalet löper ut i december 2019.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att bjuda in Region Skånes kollektivtrafiknämnds presidium för diskussion med kommunstyrelsens presidium.

– Digitala medborgarförslag – ny hantering av medborgarförslag.

Simrishamns kommun införde, som första kommun i Skåne, medborgarförslag den 1 juli 2002 (KF 2002-06-24 § 77) under en försöksperiod på sex månader, utvärdering skedde 2003 då beslut togs om att möjligheten för kommuninvånarna att lämna medborgarförslag bibehölls även fortsättningsvis. Vid beslut i kommunfullmäktige den 29 september 2008, § 140, förenklades hanteringen av medborgarförslagen med anledning av ändringen i kommunallagens regler (KL 5:25) genom att kommunfullmäktige för varje enskilt medborgarförslag tar ställning till om ärendet ska avgöras av fullmäktige själv eller om fullmäktige ska överlåta ärendet till kommunstyrelsen eller en annan berörd nämnd.

På senare år har digitala medborgarförslag ersatt de traditionella medborgarförslagen i en rad svenska kommuner och landsting. Tillvägagångssättet innebär vanligen att en medborgare presenterar sitt förslag på kommunens hemsida och andra medborgare ges möjlighet att rösta på det. Om tillräckligt många medborgare ställer sig bakom förslaget, tar kommunfullmäktige upp det och utreder förslaget. Hur många som behöver ställa sig bakom förslaget varierar i olika kommuner, men SKL, Sveriges kommuner och landsting, anser att en procent av befolkningen är en rimlig andel.

Fördelarna med att digitalisera medborgarförslagen enligt denna modell är många enligt såväl SKL som kommuner som utvärderat sin lösning. Det skapar transparens genom att publikt visa förslagen och flödet i hanteringen av dem, ger intresse i fler åldersgrupper, leder till ökat engagemang och är mer resurseffektivt. Det blir också en bättre och bredare återkoppling för de förslag som inte går vidare, framför allt de som inte rör kommunens verksamhet.

Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet den 24 april 2019, § 106, beslutades ”Återremittera ärendet för att se hur andra kommuner gör med digitala medborgarförslag och då bland annat hur man hanterar antalet ”gillare” för ett medborgarförslag.”

Upplägg:

De flesta kommuner har ett snarlikt upplägg för digitala medborgarförslag/e-förslag. Syftet är ofta tydligt, att man ska lämna förslag i syfte att hemkommunen ska utvecklas och förbättras. Flertalet kommuner har politiskt antagna regler/riktlinjer/etc. för hur hanteringen i detalj ska gå till, vilka också är publicerade på hemsidan.

Gången är vanligen:

 • Man registrerar ett konto (vanligen med bank-id som identifiering) med namn, persondata och kontaktuppgifter.
 • När man registrerat sig, kan man lämna förslag och stötta andras förslag.
 • Formulär för nya förslag finns att tillgå när man registrerat sig.
 • Kommunen går igenom förslaget och avgör om det ska gå vidare, hur tydligt det är skrivet, om det är en verksamhetsfråga som inte är politisk, om det är annan myndighet som ska ha det än kommunen etc.
 • Förslaget publiceras med uppgifter om vem som lämnat förslaget. Nu börjar tiden ticka och andra registrerade medborgare kan stötta/gilla förslaget.
 • Uppgifter att ”marknadsföra” förslaget tillfaller i första hand förslagsställaren.
 • När deadline för att stötta förslaget infaller, går kommunen igenom förslaget. Om tillräckligt många stöttat det, går det vidare till politisk behandling. Om inte så är fallet, sker återkoppling om detta till förslagsställaren.
 • Vanligen sker sammanställning/rapportering till kommunfullmäktige av statistiken för inkomna/avgjorda digitala medborgarförslag.

Antal ”gillare”:

Få kommuner tycks följa Demokratiutredningens (SOU 2016:5) och SKL:s förslag om att en procent av de folkbokförda i kommunen ska rösta (gilla) på ett förslag för att det ska gå vidare. Antalet gillare varierar väldigt i de kommuner vi varit i kontakt med, från 20 i Västervik med cirka 21 100 invånare till 500 i Värmdö med cirka 43 400 invånare. Som ytterligare exempel, från skånska kommuner, visas på följande krav på antal ”gillare”:

 • Burlöv (ca 18 100 invånare): 100
 • Eslöv (ca 33 350 invånare): 100
 • Kävlinge (ca 31 000 invånare): 100

Tiden som förslag ligger ute för gillande visar sig som regel vara högst tre månader. Några av de kontaktade kommunerna planerar dock att korta tiden till ner mot en månad, detta eftersom stöttningen/gillandet av ett förslag upplevs ske de första dagarna, därefter svalnar i regel intresset.

Ekonomi:

Enligt inhämtade uppgifter är uppstarts-/investeringskostnaden någonstans mellan 25 000 och 50 000 kronor med en efterföljande årlig driftkostnad av uppskattningsvis runt 40 000 kronor.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att digitalisera medborgarförslagen enligt ny modell. Tills detta är genomfört hanteras medborgarförslagen enligt tidigare beslut. Under uppstarten ska gälla 75 ”gillare” och förslagen ska ligga ute två månader, utvärdering av detta ska ske efter sex månader. I samband med införandet ska kommunfullmäktiges arbetsordning revideras  med hänsyn till digitaliseringen av medborgarförslagen. Vidare att uppdra åt kommunledningskontoret att kravställa och upphandla nödvändig teknisk plattform, finansiering sker inom befintlig budget.

– Riktlinjer för markanvisning – revidering.

Kommunfullmäktige antog 30 oktober 2017, § 153, Simrishamns kommuns Riktlinjer för markanvisning, riktlinjer som kommunen, enligt Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar, är skyldig att ha. Sedan dess har vissa förutsättningar förändrats och därför ser samhällsbyggnadsförvaltningen ett behov av att föreslå följande ändringar/förtydliganden:

 • Beskrivning av hur markanvisningsavtal kan användas i markanvisningsprocessen.
 • Förtydligande om att förlängning av ett genomförandeavtal alltid ska ske skriftligt och i god tid.
 • Markanvisnings- och genomförandeavtal ska godkännas av samhällsbyggnadsnämnden som också beslutar om att sälja marken.
 • Fribyggarbostadstomter säljs först när startbesked beviljats.
 • Ett vinnande tävlingsbidrag får endast i undantagsfall och efter kommunens godkännande, avvika från inlämnat förslag när det genomförs.
 • Direktanvisning av mark får göras för byggnation för någon av de i bostadsförsörjningsprogrammet utpekade grupperna.
 • Samhällsbyggnadsnämnden får besluta om att försäljning av större markområden för verksamheter och mindre, färdigbildade verksamhetstomter där samhällsbyggnadsnämnden beslutat om försäljningspriset, säljs på delegation.
 • Verksamhetsmark säljs först när (första) bottenplattan är gjuten.
 • Mark-/tomtpris beslutas av samhällsbyggnadsnämnden i enlighet med de principer för markprissättning som anges i riktlinjerna för markanvisning samt kommunfullmäktiges beslut om prissättning av kommunägd industrimark (KF 2018-10-01, § 170).

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sammanträde den 25 april 2019, § 82, föreslå kommunfullmäktige anta reviderat förslag till Riktlinjer för markanvisning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott förelår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anta reviderat förslag till ”Riktlinjer för markanvisning”.

– Markanvisning, del av Lasarettet 1.

Bovieran AB har under många år letat efter mark i Simrishamns tätort, eftersom det finns en efterfrågan på Bovierans boendekoncept. Enligt kommunens riktlinjer för markanvisning (KF 30 oktober 2017, § 153) får direktanvisning av mark göras till en exploatör med en särpräglad idé. I förslag till reviderade riktlinjer för markanvisning föreslås att direktanvisning av mark även ska kunna göras för byggnation som riktar sig mot någon av de utpekade grupperna i kommunens bostadsförsörjningsprogram (KF 30 oktober 2017, § 162).

Bovieran AB riktar sig helt och hållet till en senior målgrupp, som är en utpekad grupp i bostadsförsörjningsprogrammet. Konceptet kräver en relativt stor, centrumnära yta. Bovierans tidigare standardkoncepthus har krävt så pass stor yta att det inte varit möjligt att hitta någon lämplig, centrumnära plats i Simrishamn. Det nya koncepthuset Nova, som är det man nu tänker sig i Simrishamn, kräver en total markyta om ca 4 000 m2. Bovieran gör bedömningen att konceptet Nova får plats inom del av fastigheten Lasarettet 1.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sammanträde den 25 april 2019, § 84, föreslå kommunfullmäktige besluta bevilja Boverian AB:s ansökan om markanvisning för del av fastigheten Lasarettet 1. Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att fullfölja markanvisningen genom avtal och försäljning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja Bovieran AB:s ansökan om markanvisning för del av fastigheten Lasarettet 1. Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att fullfölja markanvisningen genom avtal och försäljning.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close