Kommunfullmäktige den 17 juni – ett axplock beslut

– Nytt medborgarförslag: Angående parkeringen vid badhotellet i Vitemölla.

Medborgarförslaget gick till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut.

– Nytt medborgarförslag: Angående utrymme för parkering av husbilar i Kivik.

Medborgarförslaget gick till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut.

– Avskrivning – samhällsbyggnadsnämnden.

Samhällsbyggnadsnämnden har i sitt beslut dnr 2018/206 § 55, Ombudgetering från 2018 till 2019, också lagt ett förslag om avskrivning avseende projekt som ej kunnat förutses. Sammantaget beskrivs tre projekt till en sammanlagd summa av 4 695 000 kr, varav två om sammanlagt 4 178 000 kr skulle avskrivas genom beslut av kommunfullmäktige. Kommunens styrmodell när det gäller investeringar innebär att en flerårig plan med möjlighet att flytta med sig överskott till kommande år skapar en flexibilitet i såväl tid som investeringskostnader. Den fleråriga planen bygger också på kommunens långsiktiga finansiella förmåga, dvs. den totala investeringsramen motsvarar de resurser som är tillgängliga för investeringar. Några ytterligare resurser för oförutsett är inte tillgängliga. I skenet att nämnden kan föra med sig ett outnyttjat investeringsutrymme på totalt 31,8 mnkr ser inte kommunledningskontoret att kommunfullmäktige ska besluta avskriva de föreslagna projektkostnaderna utan de får hanteras inom den beslutade investeringsramen.

Kommunfullmäktige beslutade att med hänvisning till att bokslut 2018 är fastställt  avslå begäran från samhällsbyggnadsnämnden om avskrivning.

– Digitala medborgarförslag – ny hantering av medborgarförslag.

Simrishamns kommun införde, som första kommun i Skåne, medborgarförslag den 1 juli 2002 (KF 2002-06-24 § 77) under en försöksperiod på sex månader, utvärdering skedde 2003 då beslut togs om att möjligheten för kommuninvånarna att lämna medborgarförslag bibehölls även fortsättningsvis. Vid beslut i kommunfullmäktige den 29 september 2008, § 140, förenklades hanteringen av medborgarförslagen med anledning av ändringen i kommunallagens regler (KL 5:25) genom att kommunfullmäktige för varje enskilt medborgarförslag tar ställning till om ärendet ska avgöras av fullmäktige själv eller om fullmäktige ska överlåta ärendet till kommunstyrelsen eller en annan berörd nämnd.

På senare år har digitala medborgarförslag ersatt de traditionella medborgarförslagen i en rad svenska kommuner och landsting. Tillvägagångssättet innebär vanligen att en medborgare presenterar sitt förslag på kommunens hemsida och andra medborgare ges möjlighet att rösta på det. Om tillräckligt många medborgare ställer sig bakom förslaget, tar kommunfullmäktige upp det och utreder förslaget. Hur många som behöver ställa sig bakom förslaget varierar i olika kommuner, men SKL, Sveriges kommuner och landsting, anser att en procent av befolkningen är en rimlig andel.

Fördelarna med att digitalisera medborgarförslagen enligt denna modell är många enligt såväl SKL som kommuner som utvärderat sin lösning. Det skapar transparens genom att publikt visa förslagen och flödet i hanteringen av dem, ger intresse i fler åldersgrupper, leder till ökat engagemang och är mer resurseffektivt. Det blir också en bättre och bredare återkoppling för de förslag som inte går vidare, framför allt de som inte rör kommunens verksamhet.

Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet den 24 april 2019, § 106, beslutades ”Återremittera ärendet för att se hur andra kommuner gör med digitala medborgarförslag och då bland annat hur man hanterar antalet ”gillare” för ett medborgarförslag.”

Upplägg:

De flesta kommuner har ett snarlikt upplägg för digitala medborgarförslag/e-förslag. Syftet är ofta tydligt, att man ska lämna förslag i syfte att hemkommunen ska utvecklas och förbättras. Flertalet kommuner har politiskt antagna regler/riktlinjer/etc. för hur hanteringen i detalj ska gå till, vilka också är publicerade på hemsidan.

Gången är vanligen:

 • Man registrerar ett konto (vanligen med bank-id som identifiering) med namn, persondata och kontaktuppgifter.
 • När man registrerat sig, kan man lämna förslag och stötta andras förslag.
 • Formulär för nya förslag finns att tillgå när man registrerat sig.
 • Kommunen går igenom förslaget och avgör om det ska gå vidare, hur tydligt det är skrivet, om det är en verksamhetsfråga som inte är politisk, om det är annan myndighet som ska ha det än kommunen etc.
 • Förslaget publiceras med uppgifter om vem som lämnat förslaget. Nu börjar tiden ticka och andra registrerade medborgare kan stötta/gilla förslaget.
 • Uppgifter att ”marknadsföra” förslaget tillfaller i första hand förslagsställaren.
 • När deadline för att stötta förslaget infaller, går kommunen igenom förslaget. Om tillräckligt många stöttat det, går det vidare till politisk behandling. Om inte så är fallet, sker återkoppling om detta till förslagsställaren.
 • Vanligen sker sammanställning/rapportering till kommunfullmäktige av statistiken för inkomna/avgjorda digitala medborgarförslag.

Antal ”gillare”:

Få kommuner tycks följa Demokratiutredningens (SOU 2016:5) och SKL:s förslag om att en procent av de folkbokförda i kommunen ska rösta (gilla) på ett förslag för att det ska gå vidare. Antalet gillare varierar väldigt i de kommuner vi varit i kontakt med, från 20 i Västervik med cirka 21 100 invånare till 500 i Värmdö med cirka 43 400 invånare. Som ytterligare exempel, från skånska kommuner, visas på följande krav på antal ”gillare”:

 • Burlöv (ca 18 100 invånare): 100
 • Eslöv (ca 33 350 invånare): 100
 • Kävlinge (ca 31 000 invånare): 100

Tiden som förslag ligger ute för gillande visar sig som regel vara högst tre månader. Några av de kontaktade kommunerna planerar dock att korta tiden till ner mot en månad, detta eftersom stöttningen/gillandet av ett förslag upplevs ske de första dagarna, därefter svalnar i regel intresset.

Ekonomi:

Enligt inhämtade uppgifter är uppstarts-/investeringskostnaden någonstans mellan 25 000 och 50 000 kronor med en efterföljande årlig driftkostnad av uppskattningsvis runt 40 000 kronor.

Kommunfullmäktige beslutade att digitalisera medborgarförslagen enligt ny modell. Tills detta är genomfört hanteras medborgarförslagen enligt tidigare beslut. Under uppstarten ska gälla 75 ”gillare” och förslagen ska ligga ute två månader, utvärdering av detta ska ske efter sex månader. I samband med införandet ska kommunfullmäktiges arbetsordning revideras  med hänsyn till digitaliseringen av medborgarförslagen. Vidare att uppdra åt kommunledningskontoret att kravställa och upphandla nödvändig teknisk plattform, finansiering sker inom befintlig budget.

– Motion från (S) – Ny busslinje från norr till syd.

6 mars 2019 inkom en motion från Karl-Erik Olsson (S) om en ny busslinje från norr till syd i Simrishamns kommun. Motionären pekar i sin skrivelse ut ett behov av att binda samman inlandsorterna i kommunen med en ny busslinje från norr till syd, med anslutning i en större serviceort som erbjuder grundläggande samhällsservice och kollektivtrafikutbud, förslagsvis Gärsnäs där det finns vårdcentral och vidare anslutning till tåg och expressbuss mot Lund kan ske. Karl-Erik Olsson (S) föreslår att förhandlingar inleds under 2019 med Skånetrafiken om att en ny busslinje startas från norr till söder via Gärsnäs under denna mandatperiod. 25 mars 2019, § 69, beslutade kommunfullmäktige att remittera ärendet till kommunstyrelsen för beredning.

I översiktsplanen föreslås en ny busslinje genom inlandsbyarna Sankt Olof–Gärsnäs–Hammenhög–Borrby, alternativ rutt via Smedstorp för anslutning till tåg.

Kommunfullmäktige beslutade bifalla motionen med hänvisning till ställningstagande i översiktsplanen.

– Riktlinjer för markanvisning – revidering.

Kommunfullmäktige antog 30 oktober 2017, § 153, Simrishamns kommuns Riktlinjer för markanvisning, riktlinjer som kommunen, enligt Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar, är skyldig att ha. Sedan dess har vissa förutsättningar förändrats och därför ser samhällsbyggnadsförvaltningen ett behov av att föreslå följande ändringar/förtydliganden:

 • Beskrivning av hur markanvisningsavtal kan användas i markanvisningsprocessen.
 • Förtydligande om att förlängning av ett genomförandeavtal alltid ska ske skriftligt och i god tid.
 • Markanvisnings- och genomförandeavtal ska godkännas av samhällsbyggnadsnämnden som också beslutar om att sälja marken.
 • Fribyggarbostadstomter säljs först när startbesked beviljats.
 • Ett vinnande tävlingsbidrag får endast i undantagsfall och efter kommunens godkännande, avvika från inlämnat förslag när det genomförs.
 • Direktanvisning av mark får göras för byggnation för någon av de i bostadsförsörjningsprogrammet utpekade grupperna.
 • Samhällsbyggnadsnämnden får besluta om att försäljning av större markområden för verksamheter och mindre, färdigbildade verksamhetstomter där samhällsbyggnadsnämnden beslutat om försäljningspriset, säljs på delegation.
 • Verksamhetsmark säljs först när (första) bottenplattan är gjuten.
 • Mark-/tomtpris beslutas av samhällsbyggnadsnämnden i enlighet med de principer för markprissättning som anges i riktlinjerna för markanvisning samt kommunfullmäktiges beslut om prissättning av kommunägd industrimark (KF 2018-10-01, § 170).

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sammanträde den 25 april 2019, § 82, föreslå kommunfullmäktige anta reviderat förslag till Riktlinjer för markanvisning.

Kommunfullmäktige antog reviderat förslag till ”Riktlinjer för markanvisning”.

– Avgjort medborgarförslag: Återvinningscentral i Järrestad.

Det föreslås i ett medborgarförslag att det anläggs en mindre återvinningsstation i Järrestad. Förslagsställaren tror att många boende i byn skulle uppskatta en sådan anläggning och att den även skulle avlasta återvinningsstationen i Simrishamn och göra att fler slipper ta bilen till densamma. Kommunfullmäktige beslutade den 1 oktober 2018, § 154, att överlämna medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut.

Samhällsbyggnadsnämnden avslog medborgarförslaget med hänvisning till att det är Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB och inte kommunen som ansvarar för anläggande av återvinningsstationer.

– Avgjort medborgarförslag: Dela upp trottoarer och gångbanor med tydliga cykel- respektive gångbanor.

Den 19 oktober 2018 inkom följande medborgarförslag: ”Cykelanarki råder! Förslag: Dela upp trottoarer och gångbanor med tydliga cykel- resp. gångbanor. Idag gäller inga regler, varken lyse eller ringklocka används. Gående med hund, barnvagn eller rullator får se sig om hela tiden. Birthe Parkhagen kontaktad – Resultat? Är det tillåtet att cykla på trottoarerna i Simrishamn?” Kommunfullmäktige beslutade 26 oktober 2018 att överlämna medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut.

I Simrishamns kommun pågår arbetet med en cykelplan. I den finns flera förslag som kan göra att konflikter mellan gående och cyklister kan förbättras. Cykelplanen har nyligen varit ute på remiss.

Samhällsbyggnadsnämnden ansåg medborgarförslaget besvarat: synpunkterna kommer analyseras och vägas in i det pågående arbetet med cykelplanens färdigställande.

– Avgjort medborgarförslag: Att kommunen uppmuntrar någon att bygga en bastu med möjlighet att bada i havet.

Det inkom den 30 november 2018 ett medborgarförslag om att kommunen ska uppmuntra någon att bygga en bastu med möjlighet att bada i havet, med öppettider alla dagar kl. 6–21. Kommunfullmäktige beslutade den 28 januari 2019, § 5, att översända medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut.

Möjligheterna för bad och bastu utreds för närvarande som en del av projekt Sjöfartsstråket. Arbete med etapp 4 badbrygga pågår och innehåller flera alternativ, där bastu ingår i ett av alternativen. I etapp 5 och 6 av Sjöfartsstråket pågår dialogarbete för att inhämta synpunkter på stråkets framtida utformning. Bastu och möjlighet för bad vävs in i detta arbete och kommer att finnas med bland de förslag som presenteras för politiken i resultatet över dialogarbetet.

Samhällsbyggnadsnämnden ansåg medborgarförslaget härmed besvarat, då arbete med bastu och badmöjligheter ingår i pågående utredningsprojekt.

– Avgjort medborgarförslag: Om informationskampanj angående gruvplaner.

Det föreslås i ett medborgarförslag ”att Simrishamns kommun omgående genomför en informationskampanj riktad till såväl kommuninvånare som besökande angående de konsekvenser som kan bli följden om föreslagna gruvplaner aktualiseras. Motivering: Den sparsamma information som nått allmänheten angående aktuella gruvplaner synes inte ha fått kommuninvånare och turister att inse vilka allvarliga konsekvenser för såväl enskilda som hela kommunen gruvplanerna kan få. I kommunen finns utmärkt jordbruksmark, stora naturvärden och en blomstrande turistnäring. Varför inte affischera med: bilder av gula rapsfält, blommande äppelodlingar, betande kossor och skriva Välkommen till SIMRISHAMNS KOMMUN 2019 samt bilder av gruvschakt Välkommen till SIMRISHAMNS KOMMUN 2025 om gruvplanerna blir verklighet. För att stärka samhörigheten i Österlenområdet synes det lämpligt att genomföra kampanjen i samarbete med Tomelilla kommun.” Kommunfullmäktige beslutade den 26 november 2018, § 202, att överlämna medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut.

Inom Simrishamns kommun har under såväl förra som nuvarande mandatperiod rått politisk enighet i att Österlen är en synnerligen olämplig bygd för öppna dagbrott. Denna ståndpunkt har gällt alltsedan de första samrådsärendena om ansökan om undersökningstillstånd för prospektering efter bl.a. vanadin inkom till kommunen. Detta har med kraft framförts i möte med Bergsstatens representanter, i möte med det ansökande företagets ägare, i möte med länsstyrelsen och i möte med skånska riksdagsledamöter samt vid uppvaktning av lagstiftare. Detta har framhållits i alla beslutade yttranden och överklaganden i olika instanser från kommunens sida. Österlens karaktär, sårbarhet och värden inklusive viktig jordbruksmark har framhållits.

Kommunen har däremot inte till uppgift att bedriva opinionsbildning i olika sakfrågor, utan har att följa befintlig lagstiftning och vara neutral i sin myndighetsutövning. Sakliga informationsinsatser finns det möjlighet till.

Lagstiftningen som berörs följs och handlingsutrymmet är begränsat. Som myndighetsutövare är inte kommunen ensam i kedjan av ärenden som har relevans i frågan, utan även länsstyrelsen, Ystad-Österlenregionenss miljöförbund, Bergsstaten, länsrätten och kammarrätten har utfört myndighetsutövande, alla inom ramen för vad lagstiftningen ger. Simrishamns kommun har samordnat sina insatser med Tomelilla kommun. I denna samordning har ingått att för medborgare tillhandahålla saklig information utan ställningstaganden. Sådan information om ärendena har tillgängliggjorts på hemsidan.

Kommunen bevakar naturligtvis den fortsatta händelseutvecklingen och nuvarande politiker är mycket aktiva i frågan vad gäller påverkan mot en förändrad lagstiftning. Därmed får man konstatera att kommunen gjort vad som är rimligt och möjligt i nuläget.

Samhällsbyggnadsnämnden avslog medborgarförslaget.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close