Kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 juni – ett axplock beslut

Helårsprognos 2 2019 för Simrishamns kommun.

Aktuellt ärende innehåller den ekonomiska uppföljningen i form av helårsprognos 2. Prognosen är upprättad efter maj månads utgång. Kommunens budgeterade balanskravsresultat ligger på 10,6 mnkr vilket förutsätter ett nollresultat i driften. Med ett prognostiserat driftresultat på -13,1 mnkr uppnås inte balanskravsresultatet för år 2019, utan balanskravsresultatet prognostiseras då bli negativt motsvarande 2,4 mnkr. Om detta prognostiserade resultat infaller måste fullmäktige besluta om hur det ska återställas inom tre år.

Den negativa avvikelsen -13,1 mnkr avser dels barn- och utbildningsnämnden -12,3 mnkr (orsaker: minskade statliga ersättningar för nyanlända, en utökning av verksamheterna med icke motsvarande finansiering samt den demografiska utvecklingen 2015–2019), dels samhällsbyggnadsnämnden -1,0 mnkr (överskridandet avser avslut av exploateringsprojekten) samt kommunstyrelsen -0,7 mkr (hänförlig till avveckling av arbetsmarknadsprojekt samt utbildning för förtroendevalda). Finansieringen bedöms gå plus 0,9 mkr.

Kommunledningskontoret anser att såväl samhällsbyggnadsnämndens som kommunstyrelsens ekonomiska obalanser är problematiska men inte omöjliga att rätta till under resterande verksamhetsår.

Barn- och utbildningsnämndens prognostiserade avvikelse får däremot anses som mer problematisk då underskottets storlek kräver mer omfattande åtgärder för att komma i balans.

Förslaget är därför att kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden omgående sätter igång ett arbete som syftar till att komma i ekonomisk balans innan årets slut samt att kommunstyrelsen informeras om detta arbete och dess resultat till delårsrapporten för augusti månad.

Barn- och utbildningsnämnden ska i samband med delårsrapporten för augusti månad inkomma med en handlingsplan för hur nämnden tänker åtgärda prognostiserad avvikelse på lång sikt samt även på kort sikt så att kommunen klarar balanskravsresultatet för år 2019.

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta:

  • Att kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden omgående sätter igång ett arbete som syftar till att komma i ekonomisk balans innan årets slut samt att kommunstyrelsen informeras om detta arbete och dess resultat till delårsrapporten för augusti månad.
  • Att barn- och utbildningsnämnden ska i samband med delårsrapporten för augusti månad inkomma med en handlingsplan för hur nämnden tänker åtgärda prognostiserad avvikelse på lång sikt samt även på kort sikt så att kommunen klarar balanskravsresultatet för år 2019.
  • Att informera kommunfullmäktige om det uppkomna ekonomiska läget.

– Regler för reservation av bostadstomter – revidering.

Nu gällande ”Regler och avgift för tomtkön i Simrishamns kommun” antogs av kommunfullmäktige den 29 september 2008, § 150. Då såldes bostadstomterna utan VA-anslutning och oftast med en köpehandling. Kommunen tar enligt dessa regler ut en tomtköavgift om 500 kronor/år exklusive moms, som återbetalas i samband med att tomten slutligen säljs. Den 4 april 2019 fanns det 46 kommunala bostadstomter (och 14 verksamhetstomter) som var lediga eller reserverade. Sedan 2008 har framför allt några saker förändrats när det gäller försäljningsprocessen av bostadstomter, även om det mesta i det nya förslaget överensstämmer med nu gällande regler. De stora förändringarna i nya förslaget är sammanfattningsvis:

  • I stället för en reservationsavgift vill samhällsbyggnadsförvaltningen, likt många andra kommuner, ta ut en administrationsavgift om 1.000 kronor. Detta belopp betalas inte tillbaka till köparen (och är lågt räknat i förhållande till kostnaderna för att administrera tomtreservationer och -försäljningar).
  • Bostadstomten säljs först när startbesked är beviljat.
  • Beskrivningen av tomtköpsprocessen ändras för att beskriva köp i två steg (köpekontrakt + köpebrev) som i dag är det vanligaste förfarandet.
  • Alla nybildade bostäder säljs med anslutningspunkt för kommunalt vatten och avlopp. Anslutningsavgiften ingår inte i köpeskillingen utan faktureras separat.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sammanträde den 25 april 2019, § 81, föreslå kommunfullmäktige anta förslag till ”Regler för reservation av bostadstomter i Simrishamns kommun”.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anta förslag till ”Regler för reservation av bostadstomter i Simrishamns kommun”.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close