Kommunstyrelsens arbetsutskott 7 augusti – ett axplock beslut

Projekt VA-samverkan – bilda gemensamt driftbolag.

Under en tid har det förekommit diskussioner med Tomelilla kommun om förutsättningarna för bildande av ett gemensamt driftbolag. Ett gemensamt driftbolag bedöms skapa ökade förutsättningar att få en fullvärdig interkommunal VA-verksamhet för två mindre kommuner, vilket också skapar en ökad flexibilitet.

VA-organisationerna i både Simrishamns kommun och Tomelilla kommun är i huvudsak samstämmiga med VA-branschen i övrigt gällande svenska VA-huvudmäns framtida utmaningar och behov. Den svenska VA-branschen står inför stora framtida utmaningar vad gäller förmåga att uppnå miljökrav, klimatanpassning, applicerande av ny teknik och anpassning till lag- och myndighetskrav.

Dricksvattenutredningen och Svenskt Vattens hållbarhetsindex visar att små och i viss mån även medelstora svenska kommuner redan i dag har svårt att leva upp till gällande krav på den kommunala VA-verksamheten. Bristerna bedöms vara mer påtagliga vad gäller förmågan att organisera och styra sin VA-verksamhet så att den kan arbeta strategiskt för att på lång sikt klara sitt uppdrag.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sammanträde den 23 maj 2019, § 111, föreslå kommunfullmäktige bilda ett gemensamt driftbolag med Tomelilla kommun för VA-verksamheterna, att driftbolagets huvudsäte placeras i Tomelilla kommun samt att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att ta fram erforderliga handlingar för att inrätta driftbolaget.

Kommunstyrelsens arbetsutskott informerades den 19 juni 2019, § 165, av Simrishamns kommuns VA-chef om det pågående arbetet med ett gemensamt driftbolag.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bilda ett gemensamt driftbolag med Tomelilla kommun för VA-verksamheterna, att driftbolagets huvudsäte placeras i Tomelilla kommun, uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att ta fram erforderliga handlingar för inrättande av ett gemensamt driftbolag för VA-verksamheterna med Tomelilla kommun samt att framtagna handlingar ska beslutas i kommunfullmäktige.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close