Kommunstyrelsen den 6 november – ett axplock beslut

– Sammanslagning av gemensam alkoholenhet för Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner med Ystad-Österlenregionens miljöförbund.

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2019-09-11 att återremittera ärendet för att titta på fördelningen av kostnaderna där man utgår från invånarantal i respektive kommun. Det finns sedan 2012 ett avtalat samarbete om gemensam tjänstemannaorganisation för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen i Simrishamns, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner. De fyra kommunerna köper tjänster genom värdkommunen, Tomelilla kommun. Den gemensamma organisationen handlägger samtliga ärende fram till beslut men även efterarbetet. Respektive kommun fattar egna myndighetsbeslut och styr i sin egen delegationsordning vem som fattar beslut. Syftet med samarbetet är att gemensamt utnyttja resurser och arbeta effektivt och enhetligt i förhållande till näringsidkarna.

Ystad-Österlenregionens miljöförbund består av Simrishamns, Tomelilla och Ystads kommuner. Enligt gällande förbundsordning lämnar förbundsmedlemmarna över myndighetsuppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt de övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av kommunala miljönämnder. Förbundet kan i övrigt åta sig uppgifter i nära anslutning till dess lagstadgade verksamhet. Dessa verksamheter ska finansieras genom avgifter och ersättningar från aktuell förbundsmedlem.

Diskussioner har under en tid förts om att ta tillvara de synergieffekter som kan uppnås genom att alkoholenheten slås ihop med miljöförbundet. Då förslagets ambition är att i högsta möjliga grad uppnå självfinansiering, bygger förslaget på att medlemskommunernas kostnad för alkoholverksamheten huvudsakligen finansieras via sänkta medlemsavgifter för förbundets nuvarande verksamhet. Förslaget innebär att resterande kostnader för den gemensamma alkoholenheten som inte kan finansieras genom minskade medlemsavgifter fördelas mellan Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo och Ystad baserat på antalet stadigvarande tillstånd. Förslaget innebär med denna beräkningsmodell en ökad årlig kostnad för Simrishamns kommun på 21 000 kr samt en engångskostnad för flytt av verksamhet om 75 000 kr.

Socialnämnden beslutade 2019-08-29 att ställa sig bakom en sammanslagning av gemensam alkoholenhet för Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner med Ystad-Österlenregionens miljöförbund. Socialnämnden tar inte ställning till de ekonomiska villkoren i förslaget. Sammanslagningen ska börja gälla den 1 januari 2020.

Kommunstyrelsen beslutade godkänna förslaget till sammanslagning av gemensam alkoholenhet för Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner med Ystad-Österlenregionens miljöförbund. , ge kommundirektören i uppdrag att tillsammans med representanter från de berörda kommunerna och från miljöförbundet ta fram ny förbundsordning och nytt samverkansavtal Detta beslut gälle runder förutsättning att motsvarande besluyt tas i Tomelilla, Sjöbo och Ystad kommuner. Kommunstyrelsen ska genom rapport följa upp självfinansieringsgraden om 12 månader.

– Verksamhetsområde för kommunalt avlopp inom Havängs sommarby.

Föreläggande om att inrätta verksamhetsområde för spillvatten vid Havängs sommarby genom allmän anläggning har inkommit från Miljötillsynsenheten, Länsstyrelsen Skåne den 20 juni 2019 (länsstyrelsens diarienummer 567-23238-2018).

Havängs sommarby omfattas av det kommunala ansvaret enligt 6 § lagen om allmänna vattentjänster, avseende spillvatten. Havängs sommarby ingår redan i verksamhetsområde för dricksvatten. Att verksamhetsområde för spillvatten inrättas i Havängs sommarby innebär dock inte att området omedelbart kan anslutas till spillvattensystemet. För att utbyggnad av spillvatten till Havängs sommarby ska kunna ske måste Kiviks avloppsreningsverk i första hand vara utbyggt och i drift. Därtill måste nytt spillvattensystem, nya pumpstationer, ombyggnationer i befintligt ledningsnät i Kivik med mera även utredas, projekteras och utföras. En rimlig tidpunkt, enligt samhällsbyggnadsförvaltningen, för när spillvattenanslutning av Havängs sommarby kan ske är 2025.

Bostäderna inom Havängs sommarby har i dag enskilda spillvattenanläggningar. Många av dessa uppfyller inte miljöbalkens krav på rening och Ystad-Österlenregionens miljöförbund har beslutat om förelägganden om krav på åtgärder för bostäderna. Mark- och miljödomstolen har framfört att avloppsfrågan måste lösas i ett större sammanhang, det vill säga genom inrättande av kommunalt verksamhetsområde avseende spillvatten.

Verksamhetsområdet är det område där lagen om allmänna vattentjänster ska tillämpas. Verksamhetsområdet ska redovisas så att det tydligt framgår vilka fastigheter som ska omfattas, exempelvis i en karta. Fastighetsägare inom ett verksamhetsområde för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen har både rätt och skyldighet att ansluta sig till den allmänna anläggningen enligt lagen om allmänna vattentjänster. Huvudmannen har då också rätten att ta ut anläggningsavgifter enligt gällande VA-taxa.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sammanträde den 26 september 2019, § 209, föreslå att de fastställs verksamhetsområde enligt bilagd kartbild, 2019-09-13, samt att anslutning av tomter inom Havängs sommarby ska ske enligt VA-planen 2020–2025.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa verksamhetsområde för kommunalt avlopp inom Havängs sommarby, enligt redovisad kartbild 2019-09-13 och att anslutning av aktuella tomter inom Havängs sommarby ska ske enligt VA-planen 2020–2025.

– Projekt VA-samverkan – bilda gemensamt driftbolag.

Under en tid har de förekommit diskussioner med Tomelilla kommun om förutsättningarna för bildande av ett gemensamt driftbolag. Ett gemensamt driftbolag bedöms skapa ökade förutsättningar att få en fullvärdig interkommunal VA-verksamhet för två mindre kommuner, vilket också skapar en ökad flexibilitet.

Utifrån detta beslutade kommunfullmäktige den 2 september 2019, § 183, att:

 Bilda ett gemensamt driftbolag med Tomelilla kommun för VA-verksamheterna.

 Driftbolagets huvudsäte placeras i Tomelilla kommun.

 Uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att ta fram erforderliga handlingar för att inrätta driftbolaget för VA-verksamhet med Tomelilla kommun. Handlingarna ska beslutas i kommunfullmäktige.

Samhällsbyggnadsnämnden har därefter, vid sammanträde den 26 september 2019, § 210, beslutat:

 Överlämna aktieägaravtal, bolagsordning, samarbetsavtal, ägardirektiv, arbetsordning för styrelsen och VD-instruktion till kommunfullmäktige för antagande.

 Föreslå att kommunfullmäktige i Simrishamn och Tomelilla beslutar att tillsätta en interimsstyrelse bestående av 3 ledamöter från vardera kommunen.

 Föreslå att kommunfullmäktige i Simrishamn och Tomelilla delegerar till interimsstyrelsen att fatta erforderliga beslut för att bilda bolaget och starta dess verksamhet samt att rekrytera vd.

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå att kommunfullmäktige beslutar att:

  • Anta  aktieägaravtal, bolagsordning, samarbetsavtal, samt ägardirektiv.
  • Tillsätta en interimsstyrelse bestående av tre ledamöter från vardera kommunen.
  • Delegerar till interimsstyrelsen att fatta erforderliga beslut för att bilda bolaget och starta dess verksamhet samt att rekrytera vd.

– Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare.

Kommuner och regioner ska kontrollera och följa upp verksamhet som genom avtal lämnats över till privata utförare och i avtalen tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn. Dessa grundkrav vilar på förhållandet att kommuner och regioner är ansvariga även för verksamhet som genom avtal överlämnas till privata utförare. I ansvaret ligger då också att följa upp och kontrollera. Omfattningen och inriktningen på kontrollen och uppföljningen ser olika ut beroende på verksamhetens art och hur angelägen den är ur ett allmänintresse. Ju mer beroende medborgarna är av verksamheten, desto större krav på uppföljning, kontroll och insyn.

För att stärka styrningen och strukturen på uppföljningen och kontrollen ska fullmäktige varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare på uppdrag av kommuner och regioner. Programmet ska även ange hur fullmäktiges mål och riktlinjer ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses. Programmet ska omprövas av fullmäktige varje mandatperiod.

Programmet ska omfatta verksamhet som kommuner och regioner lämnat över för att utföras av privata utförare. Programmet ska omfatta alla verksamhetsområden – vård och omsorg, hälso- och sjukvård, kultur och fritid, gator, parker och fastigheter, kommunikationer och annan infrastruktur etc.

Programmet omfattar områdena:

  • Programmets omfattning och avgränsningar.
  • Hur begreppet privata utförare definieras.
  • Mål och riktlinjer för kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare.
  • Hur uppföljningen kan genomföras, och formerna för uppföljningen.
  • Hur allmänhetens insyn i verksamheterna ska tillgodoses.
  • Plan för nämndernas årliga uppföljning.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut den 24 april 2019, Granskning av kommuners styrning och uppföljning av verksamheter som bedrivs av privata utförare – program, har beaktats och förtydliganden har gjort så långt det är möjligt.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare antas.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close