Kommunstyrelsen den 15 januari – ett axplock beslut

– Aktualitetsprövning av översiktsplanen.

Kommunfullmäktige antog den 30 november 2015, § 216, Framtiden – Översiktsplan för Simrishamns kommun. Översiktsplanen vann därefter laga kraft den 15 mars 2017.

Kommunfullmäktige beslutade den 30 oktober 2017, § 164, bland annat att ”kommunfullmäktige tar under nästa mandatperiod ställning till om översiktsplanen är aktuell eller behöver göras om genom en aktualitetsprövning.”

Översiktsplanen är kommunens övergripande strategiska dokument som beskriver kommunens viljeinriktning angående mark- och vattenanvändning och är vägledande kring hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. I enlighet med bestämmelserna i 3 kap. 1 § plan- och bygglagen (PBL), ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen. Kommunfullmäktige ska minst en gång under mandatperioden pröva om översiktsplanen är aktuell i förhållande till kraven i 3 kap. 5 §.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sammanträde den 21 november 2019, § 259, föreslå kommunfullmäktige

 • Att godkänna aktualitetsprövningen av Simrishamns kommuns översiktsplan, innebärande att översiktsplanen är i huvudsak aktuell, samt att
 • uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att ta fram förslag till följande tematiska tillägg och fördjupningar till översiktsplanen:
  • Fördjupning av Simrishamns stad
  • Infrastrukturplan

Inför samhällsbyggnadsnämndens beslut i ärendet den 21 november 2019, § 259, förelåg som berednings- och beslutsunderlag följande tjänsteskrivelse med bland annat följande lydelse:

Kommunfullmäktige ska minst en gång under mandatperioden pröva om översiktsplanen är aktuell i förhållande till kraven i 3 kap. 5 §:

5 § Av översiktsplanen ska framgå:

 1. grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark- och vattenområden,
 2. kommunens syn på hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras,
 3. hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena och följa gällande miljökvalitetsnormer,
 4. hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och samordna översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen,
 5. hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder,
 6. sådana områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som avses i 7 kap. 18 e § första stycket miljöbalken,
 7. kommunens syn på risken för skador på den byggda miljön som kan följa av översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade samt på hur sådana risker kan minska eller upphöra, och
 8. om översiktsplanen avviker från en regionplan för länet, på vilket sätt den gör det och skälen för avvikelsen. Lag (2018:1732)

Till kommunens översiktsplan finns ett tillägg, en vindkraftsplan, Tema vindkraft, som antogs den 19 december 2011, § 180. Vid en aktualitetsprövning prövas översiktsplanen tillsammans med det tematiska tillägget som en helhet.

Arbete pågår med de tematiska tilläggen/fördjupningarna – Havsplan och kustzonsanalys samt Arkitektur- och kulturmiljöprogram.

Kommunstyrelsen beslutade den 13 mars 2019, § 62, att tillsätta en tillfällig referensgrupp (senare benämnd samrådsgrupp) bestående av kommunstyrelsens arbetsutskotts ledamöter samt ordförande och 2:e vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden och byggnadsnämnden, för det kommande arbetet med aktualitetsprövningen av översiktsplanen.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 18 juni 2019, § 147, att godkänna projektdirektivet Aktualitetsprövning, Framtiden – översiktsplan för Simrishamns kommun.

Under arbetsprocessen inför aktualitetsprövningen har arbetet samordnats inom projektets styrgrupp som har bestått av tjänstepersoner från samhällsbyggnadsförvaltningen. Analys, dialog, avstämning och förankring av aktualitetsprövningen har gjorts med den politiska samrådsgruppen för projektet. Dialog har även kontinuerligt förts med ett stort antal tjänstepersoner från kommunens olika förvaltningar och översiktsplanen har analyserats utifrån Boverkets riktlinjer samt länsstyrelsens sammanfattande redogörelse.

Länsstyrelsen bedömer i den sammanfattande redogörelsen (inkom 25 mars 2019) att ”översiktsplanen i huvudsak är aktuell men att det finns sakfrågor där översiktsplanen inte är tillräckligt vägledande”. Förvaltningen och samrådsgruppen delar länsstyrelsens uppfattning och anser att översiktsplanen i stora drag fortfarande är aktuell, men att det finns brister i gällande översiktsplan kring frågor som rör infrastruktur, samt att kapitlet som berör Simrishamns stad är i behov av att fördjupas.

De områden där översiktsplanen inte anses vara tillräckligt vägledande föreslås att hanteras via tematiska tillägg och fördjupning av översiktsplanen. Genom att ta fram tematiska tillägg/fördjupningar, kan översiktsplanen aktualiseras utan att hela översiktsplanen behövs göras om.

Infrastruktur är en av kommunens viktigaste frågor och flertalet av översiktsplanens ställningstaganden angående infrastruktur bedöms inte längre vara aktuella, vilket försvårar kommunens strategiska arbete. Av denna anledning föreslår förvaltningen och samrådsgruppen att en Infrastrukturplan tas fram som ett tematiskt tillägg till översiktsplanen.

Förvaltningen och samrådsgruppen föreslår också att en fördjupad översiktsplan för Simrishamns stad tas fram som bland annat beskriver hur en förtätning kan ske och hur tillkommande bebyggelseområden kan utvecklas. Inom denna planering görs en fördjupad analys av de målkonflikter som uppstår vid omvandling och ianspråktagande av i dag obebyggda områden.

I och med planläggningen av Skansenområdet i centrala Simrishamn så har ny kunskap tillkommit som har betydelse för stadens framtida utveckling.

Översiktsplanen bedöms inte heller vara tillräckligt vägledande när det gäller hamnens framtida utveckling. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 26 september 2019, § 191, att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att genomföra en vägvalsstudie/hamnutredning som kompletterar aktualitetsprövningen av översiktsplanen, alternativt utgör en del av fördjupningen över Simrishamns stad i samband med aktualitetsprövningen av översiktsplanen.

I framtiden finns möjlighet att ta fram fördjupningar för fler av kommunens tätorter.”

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

 • att godkänna aktualitetsprövningen av Simrishamns kommuns översiktsplan, innebärande att översiktsplanen är i huvudsak aktuell, samt
 • att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att ta fram förslag till följande tematiska tillägg och fördjupningar till översiktsplanen:
  • Fördjupning av Simrishamns stad
  • Infrastrukturplan

– Förslag till informationssäkerhetspolicy.

Information är en av kommunens viktigaste tillgångar och är nödvändigt för att utföra kommunens grunduppdrag. Information är också av betydande värde för invånare, näringsliv, besökare och forskning. Bristande informationssäkerhet kan medföra störningar i samhällsviktiga verksamheter, att information går förlorad, förvanskas eller stjäls. Det kan även medföra ekonomiska förluster och att förtroendet för Simrishamns kommun påverkas negativt. För att trygga informationsförsörjningen ska kommunen bedriva ett långsiktigt och systematiskt informationssäkerhetsarbete. Efterlevnaden av informationssäkerhetspolicyn ska följas upp regelbundet. Informationssäkerhetsansvarig ska årligen rapportera läge och status gällande informationssäkerhet till kommundirektör och kommunstyrelsen. Särskilda skäl, som till exempel allvarliga incidenter, brister eller behov, kan motivera ytterligare rapportering.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta informationssäkerhetspolicyn enligt kommunledningskontorets förslag.

– Förslag till förändrad nämndsorganisation.

Enligt kommunallagen 6 kap §1 har kommunstyrelsen uppdraget att hålla uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Den har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsiktsplikt över övriga nämnder.

Då det under 2019 framkommit allvarliga brister i barn- och utbildningsnämndens ekonomiska styrning, bedömer kommunstyrelsen det som nödvändigt att för kommunfullmäktige påtala allvaret i situationen och aktualisera frågan om en förändrad nämndsorganisation i Simrishamns kommun för att ge förutsättningar för en effektivare organisation.

De förtroendevalda revisorerna i Simrishamns kommun gav under 2019 EY i uppdrag att granska hur barn- och utbildningsnämnden arbetat med styrning och ledning av nämndens verksamhet med fokus på ekonomistyrningen inom nämnden. Rapporten konstaterar ett flertal brister i såväl ekonomistyrning som beredning av ärenden inom barn- och utbildningsnämnden.

Kommunstyrelsen ser det som nödvändigt att för kommunfullmäktige påtala allvaret i situationen och aktualisera frågan om en förändrad nämndsorganisation i Simrishamns kommun för att ge förutsättningar för en effektivare organisation.

Kommunstyrelsen lämnar förslaget till kommunfullmäktige att barn- och utbildningsnämnden upplöses och att uppdragen för samtliga ledamöter i nämnden återkallas på grund av denna förändring i nämndsorganisationen. Vidare föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att inrätta ett nytt utskott till kommunstyrelsen för beredning av de ärenden som idag inordnas under barn- och utbildningsnämnden. Kommunstyrelsen blir således i en eventuell förändrad nämndsorganisation beslutande nämnd för dessa ärenden. Barn- och utbildningsnämndens uppdrag och ansvar överförs därmed till kommunstyrelsen, med ett nytt utskott som beredande och enligt delegation beslutande organ. Även barn- och utbildningsnämndens budget överförs därmed till kommunstyrelsen. Reglemente och delegationsordning för kommunstyrelsen behöver anpassas till den förändrade nämndsorganisationen.

Förändringarna föreslås börja gälla från och med den 1 februari 2020.

Kommunfullmäktige är oförhindrade att under löpande mandatperiod genomföra förändringar i nämndorganisationen, befintliga nämnder kan avskaffas och nya kan bildas. Vid en sådan förändring kan kommunfullmäktige även återkalla uppdragen för ledamöterna i en nämnd enligt kommunallagens 4 kapitel 10 §. Enligt kommunallagen 3 kap 5 § får fullmäktige bestämma att en nämnd ska ha ett eller flera utskott.

Kommunstyrelsen beslutade att behålla nuvarande politiska organisation.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close