;

Kommunfullmäktige den 24 februari – ett axplock beslut

– Nytt medborgarförslag: Måsalycke återvinningscentral ska bibehålla lördagsöppet.

Medborgarförslaget gick till kommunstyrelsen för beredning och beslut.

– Nytt medborgarförslag: digitala hastighetsskyltar till väg 1583, Gröstorps bygata, Gröstorp.

Medborgarförslaget gick till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut.

– Nytt medborgarförslag: inlinesbana vid Korsavadshallen.

Medborgarförslaget gick till kultur- och fritidsnämnden för beredning och beslut.

– Nytt medborgarförslag: att polisen sätter upp övervakningskameror där det behövs.

Medborgarförslaget gick till kommunstyrelsen för beredning och beslut.

– Nytt samverkansavtal mellan Ystad-Österlenregionens miljöförbund och Simrishamns, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner om gemensam tjänstemannaorganisation för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen samt ändring i förbundsordningen för Ystad-Österlenregionens miljöförbund

Kommunstyrelsen fattade 2019-11-06 beslut om att godkänna förslaget till sammanslagning av gemensam alkoholenhet för Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner med Ystad-Österlenregionens miljöförbund. Motsvarande beslut fattades av kommunstyrelsen i Ystad den 28 augusti 2019, av kommunfullmäktige i Sjöbo den 25 september 2019 och av kommunfullmäktige i Tomelilla den 16 december 2019.

Kommundirektören fick även i uppdrag att tillsammans med representanter från de berörda kommunerna och från miljöförbundet ta fram ny förbundsordning och nytt samverkansavtal.

Samverkansavtalet behöver antas av de fyra kommunernas kommunfullmäktige och miljöförbundets direktion medan ändringarna i förbundsordningen behöver antas av kommunfullmäktige i Tomelilla, Ystad och Simrishamn. Förändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2020 enligt samverkansavtalet.

Förändringarna i förbundsordningen är relativt begränsade. Den största förändringen är att det skrivs in att miljöförbundet kan åtaga sig att vara gemensam tjänstemannaorganisation för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen för Ystads kommun, Simrishamns kommun, Sjöbo kommun och Tomelilla kommun. Gällande kostnadsfördelningen hänvisas till samverkansavtalet. I övrigt föreslås mindre förändringar gällande kungörelser och tiden för budgetprocessen.

Samverkansavtalet är skrivet utifrån gällande samverkansavtal mellan Ystads, Simrishamns, Sjöbo och Tomelilla kommuner med Tomelilla kommun som värdkommun för alkoholenheten. Även erfarenheter från samverkansavtalet mellan Ystads, Simrishamns och Tomelilla kommuner gällande överförmyndarenheten har tagits till vara.

En av de större föreslagna förändringarna i samverkansavtalet gäller kostnadsfördelningen för underskottet i verksamheten (den gemensamma organisationens kostnader minus inkomna avgifter). I dag är den fastställd till:

 • Simrishamns kommun 34 %
 • Sjöbo kommun 12 %
 • Tomelilla kommun 13 %
 • Ystads kommun 41 %

Vid den senaste avstämningen, den 31 augusti 2019, stämde procentfördelningen, men om förändringar sker så föreslås att fördelningen justeras med hänsyn till det faktiska antalet ärenden i respektive kommun.

Kommunfullmäktige beslutade att anta nytt samverkansavtal mellan Tomelilla, Simrishamns, Sjöbo och Ystads kommuner samt Ystad-Österlenregionens miljöförbund om gemensam tjänstemannaorganisation för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, godkänna föreslagna ändringar i förbundsordningen för Ystad-Österlenregionens miljöförbund samt uppdra åt kommunstyrelsen se över möjligheten att tillsammans med övriga medlemskommuner även föra över myndighetsutövningen till miljöförbundet.

– Digitala medborgarförslag – riktlinjer för e-förslag

Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-24, § 154 att digitalisera medborgarförslagen enligt ny modell och i samband med införandet revidera kommunfullmäktiges arbetsordning med hänsyn till digitaliseringen av medborgarförslagen. Under uppstarten ska ett förslag som uppnått 75 ”gillare” gå vidare för politisk beredning och förslagen ska ligga ute på hemsidan i två månader. Utvärdering av detta ska ske sex månader efter införandet och kommunledningskontoret uppdrogs att kravställa och upphandla nödvändig teknisk plattform.

Den som ovan beslutade förändringen kommer i texten fortsatt att benämnas som e-förslag för att skilja det från medborgarförslag i kommunallagens mening (KL 8 kap 1 §).

Kommunledningskontoret har arbetat fram ett förslag till riktlinjer för e-förslag som mer i detalj beskriver syfte, ställningstaganden, process och regler.

E-förslag bygger på medborgarengagemang genom möjligheten att rösta fram, ”gilla”, ett förslag för vidare politisk beredning. Ett e-förslag ska kunna lämnas av alla som har idéer om Simrishamns kommuns framtid, inte bara de som är folkbokförda i kommunen. E-förslaget kan avisas om det inte uppfyller kriterierna i riktlinjerna. Ett e-förslag som uppnått röstmålet fördelas inte till kommunfullmäktige utan direkt till berörd nämnd för beredning och beslut.

Upplägget beskrivs så här i underlaget:

E-förslag innebär att allmänheten kan lämna ett skriftligt förslag på utveckling eller förändring via Simrishamns kommuns webbplats. När förslaget är upplagt på webbplatsen kan andra rösta på förslaget. Syftet med e-förslag är att:

 • Ge allmänheten ökade möjligheter att göra sin röst hörd och delta i utvecklingen av Simrishamn. Det ska vara enkelt att lämna förslag och idéer samt vara med och påverka Simrishamns kommuns utveckling.
 • Ge förtroendevalda ett bättre underlag för en frågas vikt. Röstningsförfarandet medför en möjlighet för förtroendevalda att få större kunskap om vad som engagerar människor. Förtroendevalda kan vara säkra på att det finns ett intresse för förslaget innan förslaget lämnas vidare för politisk beredning.
 • Öppenhet och tillgänglighet. Processen blir mer transparent eftersom alla kan följa förslagen via kommunens webbplats och ta del av svar samt beslut för de förslag som lämnas vidare till politisk beredning.

Vem får lämna förslag

I Simrishamns kommun har kommuninvånare kunnat lämna medborgarförslag sedan 2002. Kommunledningskontoret har i arbetet med e-förslag tagit del av flera andra kommuners riktlinjer och erfarenheter. Med införandet av e-förslag välkomnar vi nu alla, oavsett bostadsort och ålder, som är intresserade av Simrishamns kommuns utveckling att lämna förslag.

Hantering

 1. En person lämnar ett e-förslag på kommunens hemsida.
 2. E-förslaget granskas av ansvarig tjänsteperson.
 3. E-förslaget publiceras på kommunens hemsida under 60 dagar.
 4. Andra personer kan rösta på förslaget.
 5. Tidfristen för e-förslag löper ut.
 6. Om e-förslaget har uppnått röstmålet tas förslaget upp för beslut i aktuell nämnd. Om förslaget inte har uppnått röstmålet avslutas det.
 7. E-förslaget publiceras som inaktivt när det är avslutat.
 8. Beslutade förslag delges kommunfullmäktige som meddelande.
 9. Alla förslag redovisas på kommunfullmäktige två gånger per år i februari och september.

Ansvar

Förslagsställare ansvarar för att marknadsföra sina förslag. Kommunledningskontorets kanslienhet har ansvar för införandet, webbplatsen, marknadsföring av den nya möjligheten att lämna e-förslag samt för den fortsatta administrativa hanteringen. Nämnderna ansvarar för den politiska beredningen sedan förslagen nått dem.

Utvärdering

I det ursprungliga förslaget beslutades om en utvärdering efter sex månader. Om man betänker att förslagen först ligger ute två månader för röstning och därefter ska beredas politiskt är en utvärdering efter sex månader omöjlig. Om en utvärdering ska ge värdefullt underlag för ett nytt beslut, tycks två år som en rimlig tid.

Medborgarförslag tas bort i arbetsordningen för kommunfullmäktige

I samband med att e-förslag ersätter medborgarförslag måste hela § 33 i den nu gällande arbetsordningen för kommunfullmäktige tas bort. Vidare den tredje punkten under presidiets arbetsuppgifter i § 39. Dessa paragrafer beskriver hanteringen av medborgarförslag i enlighet med kommunallagen 8 kap 1 §. Detta kan dock först göras då det sista medborgarförslaget har beslutats och beslutet vunnit laga kraft.

E-förslag tillförs kommunstyrelsens reglemente

I samband med att e-förslag ersätter medborgarförslag måste kommunstyrelsen tilldelas ansvaret för hanteringen. Förslaget är en ny punkt 18 i kommunstyrelsens övergripande uppgifter under § 3, se nedan. Förslaget påverkar den påföljande numreringen. Förslag till formulering:

3 § Styrelsen ska

 1. Besluta om handläggningsordningen vad gäller e-förslag

Finansiering

Kommunledningskontoret kommer att hantera e-förslag med befintliga resurser inom ram.

Kommunstyrelsen har sedan tidigare (KS 2020-02-12) beslutat anta riktlinjer för e-förslag enligt kommunledningskontorets förslag, med ändringen av text under ”Digitalt”: e-förslag lämnas in digitalt, inte via papper.

Kommunfullmäktige beslutade att från och med 2020-05-01 ersätta medborgarförslag enligt kommunallagen 8 kap 1 § med e-förslag, att ändra den tidigare beslutade utvärderingstiden från sex månader till två år, att när samtliga medborgarförslag är färdigbehandlade ändra kommunfullmäktiges arbetsordning genom att ta bort nuvarande § 33 och ändra texten i § 39 enligt förslag, att till kommunstyrelsens uppgifter enligt reglemente tillföra § 3:18 angående e-förslag enligt kommunledningskontorets förslag, med ändring under ”Digitalt”: e-förslag lämnas in digitalt, inte via papper samt att de som eventuellt ”gillar” e-förslaget inte behöver vara folkbokförda i kommunen, vilket betyder samma regler som för den person som lämnat e-förslaget.

– Kommunfullmäktiges mål för perioden 2021–2024

I kommunens visionsarbete identifierades ett antal utmaningar: geografi, demografi och demokrati. De strategiska utvecklingsområdena tar sin utgångspunkt i utmaningarna och beskriver vad vi ska fokusera på. Utifrån de strategiska utvecklingsområdena arbetas mål fram som ska ha en långsiktig bäring över mandatperioden och besvara frågan ”vad ska uppnås under perioden 2021–2024?”.

Förslagen till nedanstående kommunfullmäktigemål har arbetats fram vid två tillfällen, den 28 oktober och den 16 december 2019, av ledamöterna i kommunfullmäktige. Utgångspunkten har varit färre mål och mål som fokuserar på strategiska och långsiktiga utmaningar. Nytt för perioden 2021–2024 är också att samtliga nämnder förslås bryta ner kommunfullmäktigemålen med minst ett kopplat nämndmål per kommunfullmäktigemål för ökad måluppfyllelse. Förslagen och prioriteringar av målformuleringarna har beretts av kommundirektör och kommunfullmäktiges presidium vid ett tillfälle den 27 januari 2020.

Förslag till kommunfullmäktigemål för perioden 2021–2024:

Kommunfullmäktigemål inom geografi under mandatperioden:

 • Kommunen ska prioritera miljö- och klimatmål i enlighet med Sveriges miljömål
 • Kommunen ska arbeta med inriktning på näringslivets möjligheter till utveckling och etablering i kommunen

Kommunfullmäktigemål inom demografi under mandatperioden:

 • Kommunen ska skapa förutsättningar för alla oavsett ålder att bo, leva, verka och utvecklas i hela kommunen
 • Kommunen ska erbjuda medborgarna välfärdstjänster av högsta kvalitet och likvärdighet

Fokusområden inom demokrati under mandatperioden:

 • Kommunen ska fortlöpande utveckla metoder för att kunna ge medborgarna möjligheter till påverkan och insyn i kommunens arbete
 • Kommunen ska vara ledande i arbetet mot rasism och diskriminering samt aktivt arbeta för jämställdhet

Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet utifrån diskussionen om att integrera social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet i samtliga verksamheter och samarbeten för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close