Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars – ett axplock beslut

– Helårsprognos 1 2020 för Simrishamns kommun

Aktuellt ärende innehåller den ekonomiska uppföljningen i form av Helårsprognos 1. Med hänsyn till rådande läge med Coronautbrott och dess påverkan på världsekonomin, så förutspår SKR, Sveriges kommuner och regioner betydligt lägre skatteintäkter framöver. Dessa effekter har man inte tagit hänsyn till i helårsprognos 1.

Prognosen är upprättad efter februari månads utgång. Kommunens budgeterade balanskravsresultat är 13,7 mnkr. Prognostiserat balanskravsresultat är 7,4 mnkr. Kommunens finansiella resultatmål för 2020 är ett överskott på 1,2 procent av skatter och statsbidrag, vilket motsvarar cirka 14 mnkr. Det innebär att målet inte nås.

Prognostiserat driftresultat är -4 mnkr. Nämnderna redovisar en negativ avvikelse med 5,6 mkr. Det är barn- och utbildningsnämnden, -6,2 mnkr, och samhällsbyggnadsnämnden, 0,7 mnkr, som avviker från budget. Övriga nämnder har lämnat prognoser i balans.

Kommunledningskontoret ser allvarligt på den svaga resultatnivån och att man inte når upp till balanskravsresultatet på 1,2 procent.

Kommunledningskontoret anser att barn- och utbildningsnämndens ekonomiska obalanser är mycket problematiska och ser allvarligt på att man fortsatt har stort underskott, trots tillskjutna medel på 4 mnkr.

Barn- och utbildningsnämnden måste omgående presentera beslut på en handlingsplan för hur nämnden tänker åtgärda prognostiserad avvikelse på lång sikt och redovisa detta för kommunstyrelsen

Samhällsbyggnadsnämnden presenterar en negativ avvikelse gällande VA-investeringar. Det avser utbyggnad av vatten- och avloppsledningar. Det innebär även ökade anläggningsavgifter. Dessa matchas inte mot investeringarna och en budgetavvikelse uppstår. VA-chefen bör bjudas in och presentera problematiken kring ovanstående.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsens besluta

  • att barn- och utbildningsnämnden omgående måste presentera beslut på en handlingsplan för hur nämnden tänker åtgärda prognostiserad avvikelse på lång sikt. Under 2020 ska löpande information redovisas till kommunstyrelsen med konkreta och beloppssatta åtgärder.
  • att bjuda in VA-chefen för att presentera problematiken kring hanteringen av utbyggnaden av vatten- och avloppsledningar med nuvarande budgetram.
  • att fortlöpande informera kommunfullmäktige om det ekonomiska läget.

– Helårsprognos 1 2020 – kommunstyrelsens verksamheter

En helårsprognos ska upprättas fyra gånger om året och denna prognos är upprättad efter februari månads utgång. Bedömningen görs att alla verksamheterna bör klara budgeten utifrån nuvarande förutsättningar och prognostiserar ett nollresultat för året. Det prognostiseras ett överskott på investeringar på 1 252 tkr. Överskottet beror på att hela den avsatta budgeten för digitalisering och beslutsstödsystem inte kommer användas under året. De medel som inte används under året kommer överföras till 2021.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar godkänna helårsprognos 1 2020 för kommunstyrelsens verksamheter.

– Byte av namn på samhällsbyggnadsnämnden

För att tydliggöra ansvaret mellan samhällsbyggnadsnämnden och byggnadsnämnden, både internt och externt, föreslår samhällsbyggnadsnämnden i beslut den 19 februari 2020, § 47, att denna nämnd byter namn till samhällsplaneringsnämnden från och med den 1 maj 2020.

Då ärendet enligt plan kommer att behandlas i kommunfullmäktige den 27 april, föreslås att ikraftträdande i stället sker den 1 juni 2020, detta för att ärendet ska hinna vinna laga kraft. Denna förskjutning har ingen formell betydelse.

Namnbytet avser endast nämnden och inte förvaltningen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att samhällsbyggnadsnämnden byter namn till samhällsplaneringsnämnden från och med den 1 juni 2020.

– Årsredovisning 2019

Kommunledningskontoret har sammanställt årsredovisningen för år 2019. Balanskravsavstämningen redovisar ett utfall på 13,3 mnkr, en positiv budgetavvikelse på cirka 2,6 mnkr. Resultatet motsvarar 1,2 % av skatter och statsbidrag.

Budgetavvikelsen härrör sig ifrån nämnderna på -8,8 mnkr och finansieringen på +11,4 mnkr. Barn- och utbildningsnämnden står för -12,2 mnkr av underskottet och samhällsbyggnadsnämnden -1,2 mnkr. Socialnämnden visar ett överskott på +1,4 mnkr, kommunstyrelsen + 2,8 mnkr och kultur- och fritidsnämnden +0,6 mnkr. Övriga nämnder redovisade tillsammans ett underskott på -0,2 mnkr.

Inom finansieringens budgetöverskott på 11,5 mnkr blev skatteintäkterna 3,5 mnkr högre. Pensionerna blev 3,6 mnkr dyrare än beräknat, men uppvägdes av att de interna pensionsavgifterna blev 6,5 mnkr lägre. Även räntorna blev lägre än budgeterat, +2,4 mnkr.

Kommunerna har sedan några år tillbaka möjlighet att när tillräckligt goda resultat redovisas avsätta medel till resultatutjämningsreserv. Denna reserv får sedan användas för att reglera negativa balanskravsresultat under en lågkonjunktur. Hittills har Simrishamns kommun avsatt 40 mnkr. Beloppet som kan avsättas ska motsvaras av den del av överskottet som överstiger en procent av skatteintäkter och statsbidrag. För 2019 finns ett litet utrymme, 2 mnkr, då överskottet överstiger 1 %. Kommunledningskontoret föreslår ingen ny avsättning. Utrymmet möjliggör istället en ökad egenfinansiering av investeringsprognosen.

Kommunen har tidigare avsatt 4,9 mnkr i en social investeringsfond. Enligt de fastställda riktlinjerna för denna fond ska årliga avsättningar ske under förutsättning att balanskravsmålet uppnåtts och att resultatet i övrigt medger avsättning. Målsättningen är att minst 10 % av fondens kapital, 4 mnkr, ska tillföras årligen, det vill säga 400 tkr eller det högre belopp fullmäktige finner lämpligt.

Balanskravsmålet har uppnåtts, men med hänsyn till rådande ekonomiska läge, föreslår kommunledningskontoret ingen avsättning.

Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen en förstärkt uppsiktsplikt över de kommunala bolagen. Där anges att kommunstyrelsen genom årliga beslut dels ska bedöma verksamheten i kommunala bolag i förhållande till det ändamål med verksamheten som har fastställts, dels bedöma verksamheten i förhållande till de kommunala befogenheterna. Kommunen styr bolagen genom ägardirektiv som ska utvärderas i bolagens årsredovisningar. I allt väsentligt är bedömningen att de av Simrishamns kommun helägda bolagen, Simrishamns Bostäder AB och Simrishamns Näringslivsutveckling AB samt det delägda bolaget Österlen Kommunala Renhållnings AB, under året har uppfyllt det kommunala ändamålet och arbetat inom de kommunala befogenheterna.

Det finansiella målet gällande att investeringar inom den skattefinansierade verksamheten inte ska lånefinansieras, bedöms som uppfyllt. Det finansiella målet gällande balanskravsresultatet är också uppfyllt. Balanskravsresultatet uppgår till 13,3 mnkr. Utfallet motsvarade 1,2 % av skatter, generella statsbidrag, utjämning och fastighetsavgift jämfört med målet på 1,0 %.

Målet gällande att vatten- och avloppsverksamheten fullt ut ska vara avgiftsfinansierad är inte uppfyllt då verksamheten visade ett underskott på 0,6 mnkr.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna årsredovisningen för 2019 och överlämna densamma till revisorerna samt godkänna att de kommunala bolagen i allt väsentligt uppfyllt de kommunala ändamålen samt arbetat inom de kommunala befogenheterna.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige  besluta godkänna årsredovisning 2019 med en balanskravsavstämning på 13 347 tkr.

– Stödåtgärder för lokala företag med anledning av covid 19

För att dämpa de negativa effekterna till följ av covid 19 föreslås en rad stödåtgärder till lokala företag i Simrishamns kommun. Genom stödåtgärderna kommer företagen att kunna erbjudas anstånd med en rad betalningar samt att kommunen även snabbar upp betalningsrutinerna för leverantörsfakturor. Kommunens stödåtgärder ska främst ses som ett komplement till de nationella insatserna för att stötta och främja det lokala näringslivet. Målet är att underlätta för företagen, bidra till bättre likviditet och genom detta kanske förenkla något för företagen i den situation vi just nu befinner oss i.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade

– att verka för möjligheten att korta ner kommunens betalningstider till lokala leverantörer. Om leverantören önskar kan betalningstiden kortas ner till mindre än 30 dagar.

– att verkar för att lokala företag som begär anstånd för att klara likviditeten ska ges anstånd med betalning av fakturor. Om kunden begär anstånd kan 90 dagars förfallotid godkännas, utan räntor eller extra avgifter.

– att kommunen arbetar aktivt för att förlänga tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden utom i akuta eller särskilt allvarliga ärenden.

– att kommunens verksamheter skjuter på tillsynsbesök som inte är akuta eller av särskilt allvarlig karaktär.

– att alla beslut gäller till och med den 31 maj.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att uteservering och torgplats är avgiftsfri 1 april–30 juni (tillstånd krävs).

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close