Kommunstyrelsen 3 juni – ett axplock beslut

– Remiss: Havsplan och kustzonsanalys – fördjupning av översiktsplanen för Simrishamns kommun – utställning

Havsplanens syfte är att klargöra hur kommunens havsområde ska användas. Planen sammanställer kunskap och underlag för att skapa en helhetsbild av havs- och kustområdet, en helhetsbild som leder till väl förankrade strategier och riktlinjer samt förslag på åtgärder som möjliggör att strategierna kan uppnås.

Många intressen samsas i havet och längs kusten, vilket skapar behov av en långsiktig planering och förvaltning. Denna fördjupning av översiktsplanen, Havsplanen med tillhörande kustzonsanalys, handlar om just havets framtida utveckling och stakar ut den framtidsvision kommunen har för sitt havsområde och ger ett helhetsgrepp kring den framtida förvaltningen. Det är ett strategiskt dokument att använda vid avvägningar och beslut rörande kommunens havs- och kustområde.

Kommunstyrelsen beslutade att inte framföra någon erinran kring nu föreliggande utställningshandling, ”Havsplan och kustzonsanalys – fördjupning av översiktsplanen för Simrishamns kommuns havsområde”.

– Budgetskrivelse kommunstyrelsen 2021–2023

Kommunledningskontoret överlämnar förslag till budgetskrivelse för 2021–2023. En antagen budgetskrivelse ska skickas in till ekonomienheten den 6 augusti för att sedan presenteras för budgetberedningen vid dess möte den 17 augusti. I budgetskrivelsen ska kortfattat beskrivas ansvarsområdet. Som underlag för driftbudgeten ska beskrivning ske av nuläget gällande verksamheterna samt bedömd måluppfyllelse för innevarande år. Nya resursbehov med motivering ska lämnas i prioriteringsordning samt vara kopplade till ett fullmäktigemål. Varje nämnd ska även ta fram effektiviserings-möjligheter som motsvarar minst en procent av 2020 års ram, vilket för kommunstyrelsen är 913 tkr. Dessa ska konsekvensbeskrivas och kopplas till ett fullmäktigemål. Budgetskrivelsen ska också innehålla investeringsäskanden för åren 2021–2025, preliminära nämndmål för 2021 och taxor för 2021.

Kommunstyrelsen godkände att kommunledningskontorets förslag till budgetskrivelse för 2021–2023 utgör underlag för kommande arbete i budgetberedningen.

– Sommargåva till kommunens anställda – presentkort gällande i Simrishamns kommun

Karl-Erik Olsson (S) och Pia Ingvarsson (S) har i skrivelse föreslagit att man uppmärksammar alla kommunanställda för det arbete som man just nu utför under förhållanden som inte är brukliga med tanke på covid-19. Förslaget innebär att den kommunanställde får ett presentkort på 1000 kronor som är riktat att användas under exempelvis tre månader, maj- juli 2020. Detta skulle även innebära ett tillskott för kommunens näringsliv. Kostnaden för kommunen skulle bli ca 1,5 mnkr. Presentkortet ska enbart kunna användas i Simrishamns kommun.

De enda gåvor till anställda som är skattefria är:

 • julgåvan om värdet inte överstiger 450 kronor inklusive moms.
 • jubileumsgåva som är en gåva till en anställd när företaget firar 25-, 50-, 75- eller 100-årsjubileum. Värdet får inte överstiga 1 350 kronor inklusive moms.
 • Minnesgåva som lämnas till varaktigt anställda i samband med att den anställde uppnår viss ålder, längre tids anställning eller när anställningen upphör. Värdet får inte överstiga 15 000 kronor inklusive moms.

Övriga gåvor är skattepliktiga för anställda. Skatteavdrag från engångsbelopp ska preliminärt göras i intervallet 30 % till 57 % för huvuddelen av de som är anställda i kommunen.

Således är julgåvan (som sommargåva) det alternativ som är möjligt utan att det ger konsekvenser inom beskattningsområdet.

I början av maj har regeringen, Centerpartiet och Liberalerna presenterat ytterligare åtgärder med anledning av det nya coronaviruset. Det handlar om två nya förslag som innebär tillfällig skattefrihet för vissa förmåner som anställda kan få av sin arbetsgivare.

Det aktuella förslaget gäller tillfällig skattefrihet för gåvor upp till ett värde på 1000 kronor per anställd som arbetsgivare kan ge till sina anställda. Skattefriheten ska gälla utöver möjlighet att lämna skattefria gåvor som redan finns i dag, till exempel i form av julgåvor. De nya reglerna föreslås gälla från och med juni och fram till årets slut. Bakgrunden till förslaget är att många företag och kommuner har uttryckt en vilja att hjälpa till för att lindra de ekonomiska konsekvenserna av spridningen av coronaviruset. Genom de skattelättnader som nu föreslås kan de anställda få till exempel presentkort för att handla och därigenom stödja det lokala näringslivet. Regeringen kommer att överlämna förslagen i en extra ändringsbudget.

Om kommunen ger de anställda ett presentkort helt utan villkor så som ovan beskrivit så är det väldigt lite som talar för att det skulle vara upphandlingspliktigt. Särskilt då personalen själv får välja vad de vill köpa och var, att det de köper kommer vara saker inom många olika områden och att det är inköp som inte kommer kommunen som organisation till del.

Det som i så fall talar för motsatsen är att politikerna vill villkora det med att det måste användas inom en viss tid, att det måste användas hos de lokala företagen och att kommunen kommer betala ersättning direkt till dessa företag när de löser in presentkortet.

Man får komma ihåg att det inte är själva presentkortet som kommer bedömas om det är upphandlingspliktigt eller inte. Utan det är de enskilda transaktionerna med företagen i samband med att presentkortet löses in. Om dessa inköp görs inom många olika branscher så är det inte säkert att de totala inköpen behöver räknas ihop som en direktupphandling, utan som flera. En direktupphandling av ett mobiltelefonskal kommer till exempel inte att räknas ihop med en direktupphandling av en smörgåstårta.

Bedömning är att det är väldigt lite som talar för att det skulle leda till problem rent upphandlingsmässigt med det upplägg som beskrivs i motionen, förutsatt att inte en stor del av de anställda använder sina presentkort hos samma företag. Man behöver heller inte oroa sig för att vi begår avtalsbrott mot våra ramavtalsleverantörer inom olika områden, då detta handlar om inköp som inte kommunen hade haft behov av i vanliga fall. Om någon ramavtalsleverantör undrar varför vi har köpt mobilskal från ett lokalt företag istället för hos ramavtalsleverantören till exempel, så får vi hänvisa till att det är kopplat till presentkorten till de anställda.

Det kan dock bli upphandlingspliktigt under vissa förutsättningar, till exempel om vi som kommun själv tilldelar avtalet till leverantören eller om kommunen direkt betalar till leverantören istället för privatpersonen. Upphandlingsmyndigheten hänvisar till att en bedömning behöver göras i det enskilda fallet.

Genom kommunens upphandlade bank kan vi teckna avtal om digitala presentkort mot en kostnad. Till denna lösning kopplas då de lokala handlarna. Denna lösning kräver även administration från kommunens sida för att hålla kontroll på alla de transaktioner som detta genererar, dels se till att handlarna erhåller sina pengar, dels att det bokförs rätt inom kommunen och löpande avstämning av saldon på klientmedelskontot.

Enligt det senaste ekonomiska scenariot som framkommit, som relaterar till covid-19, indikerar att kostnaden för kommunen ökar avsevärt samtidigt som scenariot för skatteunderlaget minskar avsevärt. Statlig finansiering indikeras, men några formella beslut är ännu inte tagna i riksdagen.

Kommunstyrelsen beslutade att avslå förslaget.

– Kameraövervakning för ökad trygghet

Tomas Assarsson (SD) och Fredrik Ramberg (SD) har i motion inkommen den 19 december 2019 yrkat:

 • ”Att en utredning görs omgående vilka utomhusmiljöer som är behov av kameraövervakning. Man tar då också hänsyn till de område som polisen pekar ut som problematiska.
 • Att det söks tillstånd och att kameror sätts upp i dessa utomhusmiljöer där man ser behov.
 • Att parallellt med detta ovan också undersöker möjlighet att avropa vakt vid behov.
 • Att finansiering sker via pengar som är till kommunfullmäktiges förfogande.”

Slutligen yrkar (SD) att berörd nämnd får i uppdrag av kommunfullmäktige att genomföra detta. Som bakgrund anger motionärerna att otryggheten i Simrishamn har ökat i den senaste trygghetsmätningen. Vidare att det pågår drogförsäljning. De menar att kameror gör att människor känner sig tryggare, brottsligheten minskar och polisens möjligheter att identifiera personer som begår brott ökar.

Vid kommunfullmäktiges sammanträden den 30 mars 2020, § 60, återremitterades ärendet för att kompletteras med en tidigare gjord utredning om aktuella områden, vilken nämnd som ska hantera ärendet samt finansiering.

Bakgrund/utredning:

Det lokala brottsförebyggande rådet (lokala BRÅ) består av förtroendevalda och tjänstepersoner inom Simrishamns kommun, och polisen. De följer fortlöpande trygghetsfrågor och brottsstatistik i Simrishamns kommun och gör bedömning av vilka aktiviteter och insatser som är adekvata utifrån situationen.

I återremissen av den 30 mars 2020 hänvisas till en tidigare utredning. Någon riktig utredning finns inte, men lokala BRÅ har diskuterat tre områden som intressanta för en ansökan om så kallat LOV 3, det vill säga möjligheten att vid behov använda ordningsvakt i vissa av våra verksamheter för att kunna avvisa störande personer. Dessa områden är Fredsdalsområdet med Österlengymnasiet, Stortorget med Stadshuset och Valfisken med stationsområdet och individ- och familjeomsorgen. Områdena är inte utpekade av polisen såsom särskilt problematiska, varför utgången av en sådan ansökan är oviss. Om samma underlag skulle användas för en ansökan om kameraövervakning svarar den ansökan således inte heller nödvändigtvis till motionsställarnas argument kring till exempel drogrelaterad brottslighet.

Kameraövervakning sker redan i dag på våra skolor, på Valfisken och på järnvägsstationen. Dessa kameror är termiska, det vill säga att det är värmekameror, och de är installerade för inbrotts- och skadegörelseprevention. När kameran uppfattar rörelse nära fasaderna larmas väktare. Väktare används också vid andra tillfällen, efter avrop från vårt ramavtal, när verksamheter behöver det.

Enligt kommunstyrelsens delegationsordning är det kommunstyrelsens arbetsutskott som har delegation att ansöka om kameraövervakning. Ansökningshandlingen ska alltså beredas på kommunledningskontoret. Denna handläggning kan ske med befintliga resurser. Handläggningstiden för ansökan om kameraövervakning hos Datainspektionen uppgår i dagsläget till drygt ett år.

Kameraövervakning i det syfte som beskrivs i motionen sker inte någonstans i vår kommun i dag och en dylik övervakningstjänst finns inte i våra ramavtal. Den måste därför upphandlas.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

 • Anse motionen besvarad avseende utredning av utomhusmiljöer
 • Söka tillstånd för kameraövervakning i de områden som av lokala BRÅ föreslagits som möjliga områden för kameraövervakning
 • Uppdra åt kommundirektören att utreda frågan om ansvarig nämnd och finansiering under förutsättning att Datainspektionen bifaller kommunens ansökan om kameraövervakning
 • Anse motionen besvarad i den del som avser avrop av vakt.

– Begäran om tilläggsanslag – kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden har vid sitt sammanträde 2019-12-12, § 89, beslutat att till kommunfullmäktige anhålla om ett tilläggsanslag på 870 tkr i driftsramen. Äskat anslag ska användas till ökning av LOK-stöd 350 tkr, utredning och aktivitet KKN 100 tkr, utrustning sporthallar 100 tkr och digital konsthall 20 tkr.

I den av kommunfullmäktige antagna budget för år 2020 finns under finansförvaltningen ett anslag för kommunfullmäktiges förfogande motsvarande 10 872 tkr. Detta anslag disponerar kommunfullmäktige att fördela ut till nämndernas verksamheter om kommunfullmäktige finner detta finansiellt och verksamhetsmässigt ändamålsenligt.

Det finns emellertid en osäkerhet vad gäller en rad kostnadsposter under året. Bland annat kring pensionskostnader, som under de senaste åren överstigit de prognoser och beräkningar vi har fått att utgå ifrån. Friskolorna driver en process mot kommunen avseende grundbelopp per elev och därmed vet vi inte om vi kommer att få ytterligare kostnader i samband med domslut.

Vi står inför eventuella investeringar i nya accesspunkter, affärssystem och fiberutbyggnad som kommer att generera driftskostnader. Kommunen kan därför att behöva en buffert för år 2020.

Enligt det senaste ekonomiska scenariot som framkommit, som relaterar till covid-19, indikerar att kostnaden för kommunen ökar avsevärt samtidigt som scenariot för skatteunderlaget minskar avsevärt. I enlighet med SKR, Sveriges Kommuner och Regioners skatteunderlagsprognos daterad 2020-04-29. Statlig finansiering indikeras, men några formella beslut är ännu inte tagna i riksdagen.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå kultur- och fritidsnämndens begäran om tilläggsanslag för år 2020 motsvarande 870 000 kronor med anledning av det uppkomna finansiella läget.

– Förslag om särskilt stöd med anledning av covid-19

Kultur- och fritidsnämnden har vid sitt sammanträde 2020-04-14 beslutat i enlighet med inkommen skrivelse från Lotta Hildebrand (L), daterad 2020-04-09, angående förslag om särskilt stöd med anledning av covid-19 riktat till ideella föreningar. I skrivelsen föreslås nämnden att hos fullmäktige äska 1 miljon kronor av de statliga stödpengarna ämnat avsättas för ett särskilt stöd med anledning av covid-19 riktat till ideella föreningar och att kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att ta fram kriterier för bidragssökande.

Regeringen har i tidigare ändringsbudget beslutat om ett tillskott 2020 om totalt 1 miljard för att stödja kulturverksamheter i hela landet och att Riksidrottsförbundet tillförs medel att fördela till Sveriges idrottsföreningar. Medlen, som fördelas med 500 miljoner till kultur och 500 miljoner till idrott, syftar till att mildra konsekvenser för inkomstbortfall till följd av begränsningen av offentliga tillställningar. Detta innebär att kultur- och idrottsföreningar kan ansöka om stöd via ovanstående.

Enligt det senaste ekonomiska scenariot som framkommit, som relaterar till covid-19, indikerar att kostnaden för kommunen ökar avsevärt samtidigt som scenariot för skatteunderlaget minskar avsevärt. Statlig finansiering indikeras, men några formella beslut är ännu inte tagna i riksdagen.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avsätta 500 000 kronor till en fond där ideella föreningar kan söka bidrag för evenemang som ställts in på grund av covid-19. Kontroll ska göras att statligt stöd inte utbetalats för samma evenemang. Kultur- och fritidsnämnden ska ta fram kriterier för bidragssökande.

– Taxor och avgifter 2020

Byggnadsnämnden har inkommit med förslag på reviderad bygglovstaxa för 2020. Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av byggnadsnämnden att arbeta fram ett förslag på ny bygglovstaxa, utifrån SKR, Sveriges Kommuner och Regioners, ”Underlag för konstruktion av PBL-taxa, 2014, version december 2019” som bygger på genomsnittlig tid för olika ärenden kopplat till en fast avgift. Genom fasta avgifter blir det lättare för sökanden att veta avgiftens storlek i ett tidigt skede.

Vissa mindre justeringar av taxan i jämförelse med SKR:s förslag är gjorda för att anpassas till Simrishamns kommuns förhållanden. Största skillnaden jämfört med tidigare taxa är att vissa ärenden (flerbostadshus/större industrier) får mindre avgifter och vissa ärenden (plank, komplementbyggnader) får något högre avgift eftersom taxan baseras på handläggningstid.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa förslaget om reviderad bygglovstaxa för år 2020. Den reviderade bygglovstaxan träder ikraft då beslutet vunnit laga kraft.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close