Utveckling av vattenförsörjning

Under helgen så upplevde medborgare i några delar av Simrishamns kommun att vattentrycket i kranarna sakta började att minska, för och till slut upphöra helt. De berörda delarna av kommunen var Simris, Gislöv, Nöbbelöv, Brantevik och Skillinge.

VA-avdelningen har under helgen arbetat med att felsöka i vattenledningsnätet. Samtidigt har de också arbetat med att försöka styra om vattenförsörjningen så att flest möjliga abonnenter i Simrishamns kommun har tillgång till vatten i sina kranar.

Orsaken till problemet som uppstod lokaliserades på måndagsförmiddagen då en större vattenläcka upptäcktes i vattenledningsnätet. Läckan åtgärdades direkt samma dag.
Simrishamns kommun står precis som övriga kommuner i VA-Sverige inför en stor utmaning med att byta ut ett föråldrat vattenledningsnät.

– Att VA-försörjningen ska fungera har länge varit en självklarhet. Så kommer det dock inte vara i framtiden om vi inte gör rätt satsningar och återinvesterar i vår VA-infrastruktur, förklarar Carl Göran Svensson (C) som är ordförande samhällsplaneringsnämnden i Simrishamns kommun.

Utvecklande arbete

I nuläget arbetar VA-avdelningen i Simrishamns kommun dagligen med att säkerställa och utveckla den långsiktiga vatten- och avloppsförsörjningen. En insats som utförs är att VA-avdelningen arbetar med att skydda kommunens vattentäkter så att de kan säkerställa att alla medborgare har tillgängligt grundvatten med både rätt kvalitet och kvantitet.

VA-avdelningen arbetar även med att genomföra beslutade gränsöverskridande samarbeten mellan kommunerna vilket möjliggör att Simrishamns kommun kan ansluta sig till angränsande kommuners system för dricksvattenförsörjning. Sådana samarbeten innebär att Simrishamns kommuns vattenförsörjning får en större stabilitet och leveranssäkerhet även vid högsäsong under sommarmånaderna. Vidare är systematiseringen av att återinvestera i VA-anläggningar en mycket prioriterad fråga. Detta arbete pågår just nu, vilket innebär att gamla uttjänta delar i vattenledningsnät och i vatten- och reningsverk byts ut.

Carl-Göran Svensson (C) belyser att VA-avdelningens största utmaning är att ett större fokus behöver riktas mot vattnets värde i samhället. Han pekar också på att vi alla måste hjälpas åt genom att fundera på hur vi använder vatten i vardagen.

– Genom att kontinuerligt öka investeringstakten och bibehålla en hög ambitionsnivå så kommer VA-försörjningen i framtiden kunna säkras hela året om, poängterar Carl-Göran Svensson (C).