Kommunstyrelsens arbetsutskott 17 juni – ett axplock beslut

– Helårsprognos 2 2020 – kommunstyrelsens verksamheter

En helårsprognos ska upprättas fyra gånger om året och denna prognos är upprättad efter maj månads utgång. Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott på 700 tkr. Detta främst beroende på att kostnaderna för färdtjänst och seniorkort bedöms bli lägre än budgeterat. Överskotten för färdtjänst och seniorkort används för att finansiera underskottet för Snurringen som kommer bli högre än budgeterat. Överskottet på kommunstyrelsen beror också på att det har varit vakanta tjänster och tjänstledigheter på kommunledningskontoret. Överskottet kommer finansiera de nya, politiskt beslutade tjänsterna digital verksamhetsutvecklare, som börjar sin tjänst 1 juli, och folkhälsoutvecklaren, som börjar efter sommaren.

Det prognostiseras ett överskott på investeringar på 586 tkr. Överskottet beror på att hela den avsatta budgeten för digitalisering inte kommer användas under året. De medel som inte används under året kommer överföras till 2021.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna helårsprognos 2 2020 för kommunstyrelsens verksamheter.

– Helårsprognos 2 2020 – Simrishamns kommun

Aktuellt ärende innehåller den ekonomiska uppföljningen i form av helårsprognos 2. Prognosen är upprättad efter maj månads utgång. Kommunens budgeterade balanskravsresultat är 13,7 mnkr. Prognostiserat balanskravsresultat är minus 25 mnkr. Kommunens finansiella resultatmål för 2020 är ett överskott på 1,2 procent av skatter och statsbidrag, vilket motsvarar cirka 14 mnkr. Det innebär att målet inte nås.

Det stora underskottet har sin förklaring i effekter av covid-19. Det finns goda skäl att tro att regeringen kommer att infria sina löften gällande statsbidrag och då kommer målet uppnås enligt nämndernas helårsprognos 2.

Prognostiserat driftresultat är -34 mnkr. Nämnderna redovisar en negativ avvikelse med 4,8 mnkr. Socialnämnden -6,3 mnkr, barn- och utbildningsnämnden -2,2 mnkr och samhällsbyggnadsnämnden 3,3 mnkr, som har de största avvikelserna. Det är effekter av covid-19 som bidrar till avvikelserna.

Socialnämnden har tagit beslut i nämnden om en budget i balans exklusive effekter av covid-19. Kommunledningskontoret följer effekterna av covid-19 och är väl medvetna om att prognoserna har en större osäkerhet än normalt.

Kommunledningskontoret anser att barn- och utbildningsnämnden ekonomiska obalanser är mycket problematiska, trots att nämnden prognostiserar ett resultat, som är 4 mnkr bättre än senaste prognosen, och ser allvarligt på att man fortsatt har underskott, trots tillskjutna medel på 4 mnkr.

Barn- och utbildningsnämnden måste presentera beslut på en handlingsplan för hur nämnden tänker åtgärda prognostiserad avvikelse på lång sikt och redovisa detta för kommunstyrelsen tillsammans med de kostnadsbesparingar som ska ge effekt redan under andra halvåret.

Kommunledningskontoret observerar även att det fortsätter att vara stora skillnader på budgeterade och verkställda investeringar främst inom samhällsbyggnadsnämnden. Nämnden bör föra en diskussion med förvaltningen om handlingsplan för att nå upp till nämndens planerade investeringsnivå.

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta:

  • Att barn- och utbildningsnämnden i samband med delårsrapport per 31/8 måste presentera beslut på en handlingsplan för hur nämnden tänker åtgärda prognostiserad avvikelse på lång sikt samt redovisa de kostnadsbesparingar som ska ge effekt under andra halvåretAtt samhällsbyggnadsnämnden upprättar en handlingsplan för att uppnå planerade investeringar.
  • Att VA-verksamheten presenterar en plan till kommunstyrelsen i september för hur underskottet från 2018 och 2019 ska åtgärdas.
  • Att fortlöpande informera kommunfullmäktige om det ekonomiska läget.

– Utvärdering av Simrishamns kommuns hantering av coronaviruset, covid-19

Simrishamns kommun och andra offentliga aktörers uppgift vid extraordinära händelser är att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner och minimera påverkan på människor och samhälle vid en kris. Det är viktigt för framtiden att dra lärdomar efter varje extraordinär händelse, i detta fall av covid-19 pandemin.

Alliansen vill understryka vikten av att denna utvärdering påbörjas redan under den pågående krisen, detta för att säkerställa att kunskapsinhämtning om det tidiga skedet i pandemins förlopp inte går förlorat.

Det är alltid viktigt att en större händelse som påtagligt påverkar samhället och dess funktioner följs upp och utvärderas så att lärdomar kan dras för framtiden och utgöra en viktig del i vårt förbättringsarbete. En utvärdering utgör också grund för analys av vilka behov som kan finnas av ytterligare åtgärder i arbetet med att motverka och hantera händelser av liknande slag, så att påverkan på människor, företag och övriga samhället kan begränsas i så stor utsträckning som möjligt.

Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen senast i samband med årsredovisningen för 2020. Beroende på hur pandemin utvecklas kan arbetet komma att fortsätta även därefter.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att ge kommundirektören i uppdrag att göra en utvärdering av Simrishamns kommuns samlade insatser under covid-19-pandemin samt att utvärderingen ska redovisas senast i samband med årsredovisning för 2020.

– MKV – Morgondagens kommunala vatten

Enligt gällande investeringsregler ska fullmäktige erhålla slutredovisning av större investeringsprojekt. I nuläget är beloppet satt till projekt med investeringsbelopp överstigande totalt 5 mnkr.

Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med ett ärende avseende slutredovisning av Projekt MKV – Morgondagens kommunala vatten. Beslutad och inrapporterad investeringsbudget för detta projekt i ekonomisystemet uppgår till 30 081 000 kronor och utfallet blev 29 681 773 kronor, vilket ger en positiv avvikelse om 399 227 kronor.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att godkänna slutredovisningen av MKV – Morgondagens kommunala vatten och lägga den till handlingarna.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close