Kommunfullmäktige 28 september – ett axplock beslut

– Medborgarförslag: Etiska föreskrifter för Simrishamns kommun.

Ett medborgarförslag har inkommit den 29 oktober 2019 angående etiska föreskrifter för Simrishamns kommun.

I medborgarförslaget sägs att de etiska reglerna för kommunalt förtroendevalda i Simrishamns kommun är väldigt enkelt hållna och omfattar självklarheter och inte omfattar någon sanktionsmöjlighet vid övertramp. Förslaget innebär att kommunfullmäktige istället ska besluta om föreskrifter avseende förtroendevaldas etiska förhållningssätt. Detta för att föreskrifter är överordnade regler och då skulle man kunna tänka sig att koppla sanktioner till föreskrifterna. Samtidigt sägs det i medborgarförslaget att kommunallagen inte medger sanktioner gentemot förtroendevalda i dessa fall. Vid övertramp skulle därför enligt medborgarförslaget kommunfullmäktiges ordförande istället kontakta vederbörande och diskutera det fortsatta uppdraget.

Kommunfullmäktige avslog medborgarförslaget.

– Avgiftsfri uteservering med anledning av covid-19

För att dämpa negativa effekter till följ av covid-19, beslutade kommunfullmäktige den 30 mars 2020, § 68, att uteservering och torgplats är avgiftsfri 1 april–30 juni 2020 (tillstånd krävs). Beslutet var en del av en rad stödåtgärder till lokala företag i Simrishamns kommun. Kommunens stödåtgärder ska främst ses som ett komplement till de nationella insatserna för att stötta och främja det lokala näringslivet. Målet är att underlätta för företagen, bidra till bättre likviditet och genom detta kanske förenkla något för företagen i den situation vi just nu befinner oss i.

Nu föreslås att förlänga de avgiftsfriheten för uteserveringar till och med den 31 december 2020. Det kompletterande beslutet om avgiftsfrihet för uteserveringar påverkar samhällsplaneringsnämndens intäkter och motsvarar uppskattningsvis cirka 200 000 kr.

Kommunfullmäktige beslutade att uteservering är avgiftsfri till och med 31 december 2020 (tillstånd krävs).

– Motion: Minnesgåva till personer i daglig verksamhet efter 25 års anställning

I en motion från Socialdemokraterna, Pia Ingvarsson, har Simrishamns kommuns verksamhet som benämns ”Daglig verksamhet” lyfts. I motionen framhålls att den sysselsättning som bedrivs där är både kvalitativ och utvecklande och att arbetet är viktigt och betydelsefullt. Att likställa de som deltager i daglig verksamhet med övriga anställda har väckts i motionen och att därför borde deltagarna i daglig verksamhet bli bjudna på middag tillsammans med övriga ”25-åringar”, samt få motsvarande gåva.

I Simrishamns kommun får de som arbetat i kommunen i 25 år en gåva till ett värde av 4.000 kr exklusive moms, samt blir bjudna på en kommungemensam middag. För beräkning av anställningstid gäller minst 40 procent av heltid.

Socialförvaltningen har yttrat sig och med hänsyn tagen till det yttrandet samt övrig kunskap om den ovan uppmärksammade verksamheten, råder ingen tvekan om att det dagligen bedrivs en

högkvalitativ och bra verksamhet inom daglig verksamhets ram, som kommunen kan vara stolt över. Hänsyn bör tas till nedanstående faktorer:

  • Detta är en lagstyrd insats och inte ett reguljärt arbete på den ordinarie arbetsmarknaden.
  • Att räkna tid för individer som går i och ur olika insatser kan vara svårt.
  • De deltagare vars sysselsättning sker inom daglig verksamhet kan uppmärksammas på ett gott och fullvärdigt sätt inom socialförvaltningens ram. Där finns kunskap om hur och på vilket sätt denna grupp bäst kan uppmärksammas.

Kommunfullmäktige beslutade att avslå motionen. De deltagare vars sysselsättning sker inom daglig verksamhet uppmärksammas på ett gott och fullvärdigt sätt inom socialförvaltningens ram. Där finns kunskap om hur och på vilket sätt denna grupp bäst kan uppmärksammas.

– Direktiv till barn- och utbildningsnämnden

Den 25 maj 2020 beslutade kommunfullmäktige i Simrishamns kommun att inte bevilja barn- och utbildningsnämnden ansvarsfrihet för år 2019. Kommunfullmäktige beslutade att entlediga samtliga ledamöter och ersättare. Revisionsberättelsen pekade på allvarliga brister inom följande områden:

  • Bristande måluppfyllelse inom ekonomi
  • Brister i styrning och internkontroll av ekonomi
  • Ohörsamhet mot fullmäktiges beslut
  • Uppkommen förtroendeskada

Med hänvisning till att flertalet partier valt att välja om sina entledigade ledamöter och ersättare finner Alliansen det viktigt att föreslå kommunfullmäktige att ge tydliga direktiv till nämnden för att undvika att man hamnar i samma situation framöver.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde i juni beslutades att ärendet återremitterades med uppdrag till kommunstyrelsen ta fram direktiv åt barn- och utbildningsnämnden.

Kommunfullmäktige beslutade att:

  • Den ekonomiska kontrollen och styrningen av barn- och utbildningsnämnden behöver utvecklas, vilket innebär budget i balans och en förbättrad prognossäkerhet
  • Beslut om grundskolans organisation bereds avb arn- och utbildningsnämnden och slutligt beslut fattas i kommunfullmäktige
  • Beslut om gymnasieskolans utformning bereds av barn- och utbildningsnämnden och slutligt beslut fattas i kommunfullmäktige.