Information om coronaviruset

(Uppdaterad 2020-10-21: Smittskydd Skåne: Alla har ett ansvar att hejda smittspridningen; konstaterad smitta på Skönadal i Simrishamn) Här hittar du en del information om coronaviruset. Här finns även länkar till Vårdguiden 1177 och till Folkhälsomyndighetens webbplats där du kan hitta mer information om hur du kan skydda dig själv och andra från smittspridning. Här publiceras också fortlöpande information om eventuella begränsningar i vår kommuns verksamhet, se längst ner på sidan.

2020-10-21: Konstaterad smitta på vårt särskilda boende Skönadal i Simrishamn:

På kommunens största särskilda boende, Skönadal i Simrishamn, är de första covid-19-fallen konstaterade.

Under onsdagen konstaterades de första tre fallen på ett särskilt boende i Simrishamn. Det aktuella boendet, Skönadal i Simrishamn, har nu besöksförbud till och med helgen. Boendets olika enheter är isolerade.

– De boende och medarbetarna provtas och smittspårning pågår, säger Stina Lundquist, socialchef på Simrishamns kommun. Vi gör också så att medarbetarna på Skönadal arbetar så att det är samma personal som går in till respektive brukare

– Vi är oerhört tacksamma att vi inte drabbats av det här tidigare, våra medarbetare har gjort ett fantastiskt arbete och vi befarar att det hävda besöksförbudet kan ligga bakom.


2020-10-21: Smittskydd Skåne skärper tonen:

Alla har ett ansvar att hejda smittspridningen

Smittspridningen av covid-19 fortsätter att öka i Skåne. Än så länge har detta inte lett till en ökad belastning på sjukvården. Men nu gäller det alla hjälps åt att förebygga ytterligare smittspridning.

Antalet smittade skåningar är nu i genomsnitt över 100 per dag. Det är den högsta nivån någonsin av bekräftade fall. Det beror till stor del på att fler provtas nu jämfört med i våras. Men det är också ett faktum att en större andel av de som provtas för covid-19 är positiva nu jämfört med för några veckor sedan.

– Det är ett tecken på att smittspridningen ökar i samhället, säger Eva Melander, smittskyddsläkare i Skåne.

Bland yngre och medelålders

Framför allt har smittan ökat bland yngre och medelålders och majoriteten av dem har milda symtom.

– Vi har fortfarande en låg andel fall bland äldre och det är väldigt positivt, säger Eva Melander.

Den ökade smittspridningen har inte heller lett till en ökad belastning på sjukvården – inte ännu. Men för att sjukvården inte ska riskera att drabbas av samma belastning som i våras måste smittspridningen i samhället hejdas.

Smittspridning i samhället

Den senaste tidens smittspridning har alltså inte skett inom vård och omsorg utan i samhället i stort: på fester, vid begravningar, på arbetsplatser och i samband med fritidsaktiviteter.

Eva Melander påminner därför om hur viktigt det är att alla håller sig till de numera välbekanta rekommendationerna och hjälps åt för att förebygga smittspridning.

– Hela den svenska modellen bygger på att vi alla har ett ansvar. Det handlar bland annat om att fundera på om man ska gå på den där festen man blivit bjuden på, inte åka kollektivt om det går att hitta andra sätt, hjälpa äldre släktingar att handla så att de inte tvingas ut och arbeta hemma om man kan.

Svårt att hinna smittspåra

Den stora ökningen av positiva fall gör att smittspårningsenheten har svårt att hinna med att ringa upp alla som fått positivt provsvar.

– Sitt inte vänta på att bli uppringd utan följ direkt råden på 1177.se. Råden gäller både den som är smittad och de som lever i samma hushåll, säger Eva Melander.

Den som fått ett positivt provsvar ska logga in i e-tjänsterna och läsa journalanteckningen där.


Här kan du ta del av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.

Hur ser coronavardagen ut i vår kommun?

På Youtube (och även på Facebook och Instagram) har vi publicerat en rad filmer som visar hur vi jobbat och jobbar under pandemin.


Besök särskilt boende från 1 oktober: detta gäller

Besöksförbudet på särskilt boende upphörde att gälla den 30 september. Folkhälsomyndigheten har med anledning av detta utformat rekommendationer vid besök i särskilda boenden för äldre under covid-19-pandemin.

Simrishamns kommun följer Folkhälsomyndighetens och smittskyddsläkares rekommendationer samt Socialstyrelsens föreskrifter om besök i särskilda boenden för äldre under covid-19-pandemin, för att undvika smittspridning.

Så här gör du

Du som är anhörig eller vän är välkommen att kontakta avdelningens medarbetare för att boka ett besök hos din närstående. Entréer kommer fortsatt vara låsta och våra medarbetare möter dig och eskorterar dig till din närståendes lägenhet samt från lägenheten då besöket avslutas.

Vi har ett maximalt antal besökare per avdelning, beroende på boendets möjlighet att säkerställa att inte trängsel uppstår.

Medarbetarna kan därför avböja möjligheten till besök en viss dag och tid för att föreslå en annan lämplig tidpunkt. Ett annat alternativ är att besöket sker utomhus – om detta går att genomföra med hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att personer som tillhör riskgrupper ska begränsa sina fysiska kontakter.

Anvisningar

För att undvika smittspridning är det mycket viktigt att du som anhörig eller vän tar hänsyn till nedanstående samt följer våra medarbetares anvisningar.

 • Att du stannar hemma vid symtom på covid-19.
 • Att du tvättar händerna med handsprit vid ankomsten till boendet, under besöket samt efter besöket. Handsprit finns i anslutning till entrén. Tvål och vatten samt pappershanddukar finns i den närståendes lägenhet.
 • Att besöket sker i den närståendes lägenhet eller annan anvisad plats på boendet. Att vara i boendets gemensamma utrymmen är inte tillåtet.
 • Att antalet besökare begränsas till två personer per besök för att garantera att avstånd (1,5 till 2 meter) kan hållas under besöket.

Tack på förhand för din förståelse och hjälp.


När kan förskolebarn vara i förskolan och när ska de vara hemma vid misstänkt covid-19?

De vanligaste symptomen vid covid-19 hos barn och unga är nytillkommen hosta eller feber. Andra vanliga besvär är nytillkomna symtom som halsont, andningsbesvär, generell muskelsmärta, rinnsnuva, nästäppa och huvudvärk. Dessutom är nytillkomna mag-tarmbesvär, framför allt diarré och kräkningar, vanligare hos barn än hos vuxna.

Om besvären visar sig vara bestående över dagen och oberoende av om barnet har vistats utomhus eller inomhus, bör det tolkas som tecken på en nytillkommen infektion och barnet bör gå hem eller stanna hemma.

Ett barn som är hemma för tydliga och bestående symtom på sjukdom bör stanna hemma två dygn efter symtomfrihet enligt ”Vägledning för påvisning av pågående covid-19 hos barn och unga”.

Lindriga och tillfälliga symtom hos ett i övrigt piggt och opåverkat barn, som till exempel lätt snuva efter utevistelse, gråt, eller enstaka hostningar, ska inte bedömas som symtom på nytillkommen infektion och möjlig covid-19.

Förskolebarn behöver oftast inte testas för covid-19

Barn i förskoleålder rekommenderas att i första hand stanna hemma när de är sjuka, utan provtagning. I en situation där man lokalt eller regionalt ser ett ökat antal fall av covid-19 kan det dock vara aktuellt med testning även av barn i förskolan.

Om prov är taget och är negativt kan barnet återgå till förskolan när allmäntillståndet tillåter, och i enlighet med allmänna rutiner vid sjukfrånvaro för respektive förskoleverksamhet.

Om prov för pågående covid-19-infektion är taget och är positivt bör barnet stanna hemma från förskolan minst två dygn efter feberfrihet och allmän förbättring, samt minst sju dygn efter de första tecknen på symtom.

Om barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till förskolan om det gått minst sju dygn sedan de första symtomen kom, detta gäller oberoende om testning har utförts eller inte.

En bra sammanfattning för vårdnadshavare

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida.


Så här skyddar vi dig som vårdas på boende eller i hemmet i Simrishamns kommun

Vårt mål är att skydda dig mot covid-19-smitta på bästa sätt. Vi följer därför Folkhälsomyndighetens och Vårdhygien Skånes riktlinjer.

Detta gäller för dig utan smitta eller som inte har symtom på smitta. Personalen använder sig av riktlinjen basal vårdhygien, detta innebär:

 • Kortärmad arbetsklädsel
 • Uppsatt hår
 • Inga smycken
 • Ej lösnaglar och nagellack
 • Noggrann handhygien
 • Vid personnära arbetsmoment, som innebär risk för att arbetskläderna smutsas ned, ska kortärmat skyddsförkläde och handskar användas. 

Detta gäller för dig med misstänkt eller konstaterad smitta med covid-19:

 • Samma riktlinjer som ovan förutom att handskar och förkläde ALLTID används vid personnära arbete.
 • Munskydd används när det är mindre än två meters avstånd till dig som blir vårdad och risk för stänk finns.
 • Visir används när det finns risk för stänk, till exempel vid nysning och hosta.

För all personal gäller följande:

 • Personal med symtom på luftvägsinfektion ska i nuläget stanna hemma tills de har varit symtomfria i 48 timmar.
 • Personal som har varit i närheten av någon med covid-19 kan fortsätta arbeta, men ska vara uppmärksam på symtom.
 • Vid insjuknande på arbetsplatsen ska personen omedelbart avsluta arbetspasset och sedan stanna hemma till två dagars symtomfrihet.
 • Personal med konstaterad covid-19 ska stanna hemma från arbetet tills de tillfrisknat och därefter varit stabilt symtomfria under två dagar.

Städrutiner

På samtliga boenden har vi förstärkt städrutinerna, exempelvis så desinficeras de ytor, möbler och utrustning som många rör vid.

Frågor?

Om du har frågor eller synpunkter på ovanstående riktlinjer så vill vi att du kontaktar enhetschefen som ansvarar för just dig eller din anhörig. Du kan då ringa Kontakt Simrishamn som hjälper dig att hitta rätt, tlf. 0414–81 90 00.


Inskränkningar (och sådant som öppnat igen!) i den kommunala verksamheten

Vi följer kontinuerligt vägledande myndigheters rekommendationer. I synnerhet tar vi del av den information som Folkhälsomyndigheten lämnar ut. Här berättar vi om de begränsningar som är aktuella i vår verksamhet.

Socialförvaltningen har öppnat verksamheter igen

Dagverksamheter på våra dagcentraler har återupptagit (för den som har beslut efter biståndsbedömning), men med trygghetsskapande åtgärder för minskad risk för smittspridning: färre deltagare, två meters avstånd etc. Skönadal i Simirishamn och Rosenborg i Gärsnäs. 

Anhörigträffarna kommer också återupptas men med trygghetsskapande åtgärder för minskad risk för smittspridning: färre deltagare (max fem personer), två meters avstånd etc. I vissa fall ersätts träffar med hembesök. Träffarna är oftast på Bergengrenska i Simrishamn.

Dagverksamheten för personer med demenssjukdom/kognitiv svikt har återupptagits, men med trygghetsskapande åtgärder för minskad risk för smittspridning: färre deltagare, två meters avstånd etc. Grindstugan, Sankt Olof, och Omtanken Simrishamn.

Växelvården är också återupptagen, men med de restriktioner som finns sedan tidigare: provtagning vid första tillfället sedan individuell riskbedömning om vistelse på rummet eller symtomkontroll. Växelvård är en avlösningsinsats vid våra korttidsboende. Man bor 14 dagar hemma och 14 dagar på korttidsboende. Finns på Bokebacken i Sankt Olof och på Skönadal i Simrishamn.

Nu har Café Stinsen och Kullagret öppet för gäster och besökare igen

Båda dagverksamheterna inom LSS har varit stängda för gäster/besökare under inledningen av coronapandemin, men nu har vi öppnat dem igen, givetvis med trygghetsskapande åtgärder för minskad risk för smittspridning: färre besökare samtidigt i lokalerna, två meters avstånd etc.  

Café Stinsen finns i Stationshuset, Stenbocksgatan 7 i Simrishamn. Du kan välja mellan hembakade kakor och smörgåsar till ditt kaffe eller din läsk. Öppet måndag–torsdag klockan 8.30–15.00 och på fredagar klockan 8.30–14.00.

Kullagret har öppet för försäljning på Lädergatan 4 i Simrishamn tisdag–torsdag klockan 9– 11 och 13–15. Här kan du fynda allt från gamla retro-prylar till second-hand möbler.

Välkommen!

Träffpunkten öppnade igen den 28 september

Givetvis kommer vi säkerställa och vara försiktiga för att förhindra smittspridning: vi har möblerat om i lokalen så vi kan hålla avstånd samt att vi kommer styra upp antalet besökare som kan vistas i lokalerna samtidigt. Vi följer rekommendationerna i samhället i övrigt.

Träffpunkten är en mötesplats dit du med en psykisk funktionsnedsättning kan komma för socialt umgänge med andra. Här kan du fika och äta en lättare lunch. Du kan träna, jobba med hantverk, baka, sitta vid datorn med mera. Vi har en stor trädgård där du kan njuta eller ta ett tag. Träffpunkten ligger på Simrisvägen 7 i Simrishamn och har öppet måndag–fredag kl. 13–16.

Hjälpmedelsförrådet

Hjälpmedelsförrådet är obemannat, men du kan återlämna hjälpmedel ändå.

Biblioteket

Här finns information om lånetider, turlista för bussen, öppettider på biblioteket med mera:

Information om inskränkningar/förändringar i bibliotekets och biblioteksbussens verksamhet återfinns på den här länken.

Tips till föreningslivet under coronapandemin – vi kan ses på nya vägar

Det är ett ovant och knepigt läge vi hamnat i med coronavirusets utbredning och allt som följer med det. Vi påverkas alla på olika sätt. Många föreningar har exempelvis ställt in eller skjutit på evenemang och aktiviteter under våren och försommaren. Simrishamns kommun vill därför tipsa om några sätt att hålla den publika verksamhet i gång samt dela med oss av några länkar till Folkhälsomyndighetens hemsida som kan vara användbara. Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande ”social distansering” behöver inte nödvändigtvis betyda färre sociala kontakter. Skillnaden nu är att vi inte bör ses fysiskt i samma utsträckning som tidigare. Säkert har många föreningar redan hittat kreativa, kloka och roliga lösningar för att nå ut och underhålla kontakten med medlemmar och publik. Dela gärna med er av dessa!

Läs mer om tips och råd.


Information som är viktig för dig som företagare att känna till


Tvätta händerna med tvål och vatten – ofta!

Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, cirka 30 sekunder. Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök.

Behöver jag använda handsprit? Nej.
Nej, du behöver inte använda handsprit. Tvätta istället alltid händerna med tvål och vatten. Se Vårdguiden 1177:s film om hur du tvättar händerna och läs om andra tips, bland annat om hur du får barn att tvätta händerna.


Skydda dig och andra från smittspridning

Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra. Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola. Det är viktigt att tänka på att äldre personer och personer med hjärt- och kärlsjukdomar visat sig vara särskilt sårbara vid en smittspridning. Därför är det viktigt att du tänker efter före innan du företar dig saker i vardagen för att varken själv bli smittad eller smitta andra.

Du kan söka information på webbplatsen www.1177.se för råd vid andra sjukdomar och besvär som är vanliga, som influensa, feber, förkylning eller hosta.

När behöver du kontakta vården?

Om behöver söka vård, är det viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning. Det är för att undvika att smitta andra om du har coronaviruset. Det finns särskilda rutiner för hur du i så fall tas om hand.

Kontakta genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du har ett eller flera av följande besvär:

 • Du blir plötsligt mycket sämre.
 • Du får andningsbesvär även när du vilar.

Om det är stängt på vårdcentralen eller den jouröppna mottagningen, sök vård på en akutmottagning. Ring alltid först.

Ring telefonnummer 1177 om du behöver sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.


När du har allmänna frågor – ring 113 13

Om du har allmänna frågor om viruset kan du istället ringa det nationella informationsnumret 113 13, så kan fler som misstänker att de är smittade lättare nå fram på telefonnumret 1177.

Har du frågor om coronaviruset kan du även gå till Folkhälsomyndighetens webbplats där det bland annat finns vanliga frågor och svar. Samma frågor och svar finns även på engelska.

Krisinformation.se är också en bra webbplats där svenska myndigheters aktuella krisinformation samlas.


Information om coronaviruset på olika språk/Information in English and other languages

På webbplatsen Krisinformation.se finns en sammanställning av information om coronaviruset på ett antal olika språk. The website Krisinformation.se contains a compilation of information about the corona virus/covid-19 in a number of different languages.

Webbplatsen innehåller information om hur du skyddar dig själv och andra från smitta via  länkar till en rad myndigheters webbsidor, t ex Folkhälsomyndigheten, Försäkringskassan, regeringen och Konsumentverket.

The website contains information on how to protect yourself and others from infection through links to a number of government websites, such as the Swedish Public Health Agency, the Social Insurance Agency, the Government, and the Swedish Consumer Agency.

Här är länken till webbplatsen (Here is the web link to the site)

Även Folkhälsomyndigheten har information på andra språk, till exempel engelska.

The Public Health Agency of Sweden’s website.