Vad tycker du? – Bedömningsgrunder gatubelysning

Nu ställs förslaget på Bedömningsgrunder för kommunägd gatubelysning för gator och vägar som inte är kommunägda ut. Det innebär att du har möjligt att lämna in synpunkter på förslaget. Utställningstiden pågår från 18/1-15/3.

Diarienummer: SBN 2020/954

Var kan jag läsa förslaget?

Här kan du läsa förslaget på Bedömningsgrunder för kommunägd gatubelysning för gator och vägar som inte är kommunägda.

Här kan du läsa samhällsplaneringsnämndens beslut om att ställa ut förslaget på bedömningsgrunder för synpunkter.

Utställningslokal

  • Stadshuset på Stortorget i Simrishamn: måndag-fredag 8.00-16.30. Dag före helgdag 8.00-12.00.

Hur lämnar jag in synpunkter?

Synpunkter ska märkas med SBN 2020/954 och ska skriftligen vara Simrishamns kommun tillhanda senast 15/3.

Adress: Samhällsbyggnadsförvaltningen, 272 80 SIMRISHAMN

E-post: kontakt@simrishamn.se

Bakgrund

På 1990-talet övertog Simrishamns kommun en stor andel av den gatubelysning som dåvarande Vägverket (senare Trafikverket) hade anlagt längs med vägarna i kommunen. Denna belysning sitter generellt på trästolpar som ägs av E.on. Just nu utför E.on ett arbete som innebär att de gräver ner sina luftledningar i marken och då försvinner stolparna som kommunens belysningsarmaturer sitter i. Detta medför att kommunen står inför en stor investering under de närmaste åren och utifrån de medel som avsätts behöver välja en väg framåt.

Samhällsplaneringsnämnden beslutade 2020-12-17 § 284 att godkänna i ärendet redovisat förslag till Bedömningsgrunder för kommunägd gatubelysning för gator och vägar som inte är kommunägda, för remittering till samtliga politiska partier för synpunkter, samt för kungörelse i tidningen och på kommunens hemsida.

Frågor?

Frågor beträffande bedömningsgrunderna kan ställas till Kontakt Simrishamn, 0414-81 90 00, biträdande planeringschef Linda Larsson (linda.a.larsson@simrishamn.se) och gatuingenjör Magnus Lindblom, 0414-81 92 29.