Vad tycker du om arkitektur- och kulturmiljöprogrammet?

Vad tycker du om arkitektur- och kulturmiljöprogrammet?

I takt med vårens ankomst inledes en samrådsperiod som pågår från 6 mars-7 maj. Det handlar om något som är starkt kopplat till kommunens identitet: arkitektur- och kulturmiljöprogrammet. Under samrådstiden kan du tycka till om programmets innehåll. Vi välkomnar även alla till ett livesänt samrådsmöte den 25 mars.

Programmets syfte

Syftet med arkitektur- och kulturmiljöprogrammet är att tydliggöra kommunens inriktning i arkitektur- och gestaltningsfrågor. Programmet ska användas som kunskapsunderlag för att ta välgrundade beslut i plan- och byggprocesser, så att kvaliteter som gör kommunen unik bevaras och att utveckling sker med hänsyn och omsorg till det unika.

Var kan jag läsa programmet?

Här kommer du till arkitektur- och kulturmiljöprogrammet.

Hur fungerar det digitala arkitektur- och kulturmiljöprogrammet?

Längst upp i programmet ser du olika flikar med namn som talar om vilken information du kommer till när du klickar på respektive flik.

Kartan

Om du vill få information om hur du använder kartan i programmet ska du klicka på fliken som heter ”Översiktskarta”.

Tyck till

När du är inne i programmet har du möjlighet att skicka in synpunkter på programmets innehåll via ett digitalt formulär som du hittar under fliken ”Tyck till här”.

Hur gör jag för att lämna in synpunkter?

Under samrådstiden som pågår 6 mars-7 maj har du möjlighet att bidra till den fortsatta utvecklingen av programmet genom att skicka in dina synpunkter på programmets innehåll. Du kan göra det via det digitala formulär som finns i programmet under fliken ”Tyck till här”. Du kan också skicka in dina synpunkter med post eller e-post.

Postadress: Samhällsbyggnadsförvaltningen/Planeringsenheten, 272 80 Simrishamn

E-post: kontakt@simrishamn.se

Dina synpunkter måste vara oss tillhanda senast den 7 maj 2021. Det kommer också finnas möjlighet att delta på ett livesänt samrådsmöte.

Livesänt samrådsmöte 25/3

Här kan du se inspelningen av det livesända samrådsmötet.

Vi hade ett livesänt samrådsmöte den 25 mars. Klicka på länken ovan om du vill se inspelningen. En textad version publiceras inom kort.

Handlingar

Arkitektur- och kulturmiljöprogrammet som PDF, arkivhandling  (totalt 7 delar):

Arkitektur- och kulturmiljöprogrammet

Landskapet i Simrishamns kommun består av flera olika och vackra landskapstyper: havet, backlandskapet, slätten, skogen och bebyggelsen. Det österlenska landskapet är unikt och Simrishamns kommun har många höga kulturvärden i form av såväl byggnader som miljöer som är viktiga för kommunens identitet. Arkitektur- och kulturmiljöprogrammet ska användas som kunskapsunderlag för att ta välgrundade beslut i plan- och byggprocesser, så att kvaliteter som gör kommunen unik bevaras och att utveckling sker med hänsyn och omsorg till det unika.

– Simrishamns kommuns unika arkitektur- och kulturmiljöer är någonting som vi ska vara stolta över, det är en del av kommunens identitet och historia. Arkitektur- och kulturmiljöprogrammet visar på hur vi kan fortsätta utveckla kommunen med hänsyn till detta, säger projektledande planarkitekt Ina Jacobsen.

Beslutet om att ta fram ett arkitektur- och kulturmiljöprogram fattades av kommunfullmäktige 2015 med anledning av att översiktsplanen behövde kompletteras med ett kapitel som berör de här frågorna.

Simrishamns kommuns arkitektur- och kulturmiljöprogram synliggör värdefulla arkitektur- och kulturmiljöer i kommunen som det ska tas hänsyn till när kommunen utvecklas och det byggs nytt. Totalt har 35 byar och Simrishamns stad inventerats och nu finns ett färdigt digitalt förslag. Programmet är skapat med GIS-teknik och presenteras på en egen webbsida. Innehållet som är ett resultat av alla inventeringar presenteras med bilder, text och interaktiva kartor. Besökaren kan se allt ifrån exempel på var olika arkitekturstilar representeras till vilka betydelsefulla byggnader, platser och kulturmiljöer som identifierats under de inventeringar som ägt rum.

– Programmet ska kunna användas av alla berörda; tjänstemän, privata aktörer, intresserade medborgare och besökare. Det ska vara enkelt att förstå och lätt att ta del av. För att uppfylla detta har vi valt att skapa arkitektur- och kulturmiljöprogrammet med hjälp av kartor, bilder, illustrationer och text i en så kallad ”storymap”, en GIS-karta (geografiskt informationssystem), vilket innebär att det är helt digitalt, förklarar Ina Jacobsen.

Varför behövs ett arkitektur- och kulturmiljöprogram?

Syftet med arkitektur- och kulturmiljöprogrammet är att tydliggöra kommunens inriktning i arkitektur- och gestaltningsfrågor.

– Programmet kommer att ge Simrishamns kommun förutsättningar att varsamt bevara och utveckla kommunens särart och vackra historiska strukturer som är en stor tillgång på olika sätt för kommunen. Programmet har tagits fram genom en stor genomgång och arbetsinsats för att säkra vår unika kommunstruktur, berättar samhällsplaneringsnämndens ordförande Carl-Göran Svensson (C).

Ina Jacobsen instämmer och lyfter också betydelsen av historisk kunskap om den plats där vi lever och verkar:

– Med hjälp av den historiska utvecklingen kan vi förstå ortens framväxt och varför den ser ut som den gör idag. Att förstå den plats man lever på kan öka livskvalitén genom att man känner stolthet och förankring till platsen. Hög medvetenhet om platsens historia och karaktär stärker också ortens identitet och attraktivitet för både bosatta och besökare.

Stadsarkitekt Anna Eliasson ser programmet som ett inspirerande verktyg för alla som vill lära känna Simrishamns kommun och samtidigt vara med om att utveckla kommunen med respekt för landskapet och de befintliga karaktärsdragen. Hon värdesätter programmet högt och är mycket positiv:

– Simrishamns kommun, som har så unika värden, borde haft ett arkitektur- och kulturmiljöprogram för länge sedan!