Kommunfullmäktige den 26 april – ett axplock beslut

– Årsredovisning 2020

Kommunledningskontoret har sammanställt årsredovisningen för år 2020. Balanskravsavstämningen redovisar ett utfall på 80,3 mnkr, en positiv budgetavvikelse på cirka 67 mnkr. Resultatet motsvarar 6,9 % av skatter och statsbidrag. Statliga bidrag och andra ersättningar som betalats ut med anledning av coronapandemin är den största faktorn till den positiva budgetavvikelsen. Generella statsbidrag uppgick till 36 mnkr, ersättning för sjuklönekostnader till 8 mnkr och ersättning för extraordinära kostnader i socialnämndens verksamheter till 16 mnkr. Nämndernas sammanlagda budgetavvikelse uppgår till 31,3 mnkr och fördelas enligt följande:

 • kommunstyrelsen +7,9 mnkr
 • samhällsplaneringsnämnden +5,9 mnkr
 • kultur- och fritidsnämnden +0,5 mnkr
 • barn- och utbildningsnämnden -0,4 mnkr
 • socialnämnden +17,6 mnkr
 • övriga nämnder -0,2 mnkr

Skatteintäkterna blev 15 mnkr lägre än budgeterat, men detta täcktes av de generella statsbidragen på 36 mnkr. Värdeförändring på pensionsplaceringar, lägre pensions- och räntekostnader samt outnyttjade medel av kommunfullmäktiges förfogande innebär att finansieringen har en positiv budgetavvikelse på 49 mnkr.

Kommunerna har sedan några år tillbaka möjlighet att, när tillräckligt goda resultat redovisas, avsätta medel till resultatutjämningsreserv. Denna reserv får sedan användas för att reglera negativa balanskravsresultat under en lågkonjunktur. Hittills har Simrishamns kommun avsatt 40 mnkr. Beloppet som kan avsättas ska motsvaras av den del av överskottet som överstiger en procent av skatteintäkter och statsbidrag. För 2020 finns ett utrymme på 68,6 mnkr. Kommunledningskontoret föreslår en ny avsättning på 10 mnkr för att kunna möta framtida år med lågkonjunktur.

Kommunen har tidigare avsatt 4,9 mnkr i en social investeringsfond. Enligt de fastställda riktlinjerna för denna fond ska årliga avsättningar ske under förutsättning att balanskravsmålet uppnåtts och att resultatet i övrigt medger avsättning. Målsättningen är att minst 10 % av fondens kapital, 4 mkr, ska tillföras årligen, det vill säga 0,4 mnkr eller det högre belopp fullmäktige finner lämpligt. Kommunledningskontoret föreslår en avsättning på 0,4 mnkr.

Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen en förstärkt uppsiktsplikt över de kommunala bolagen. Där anges att kommunstyrelsen genom årliga beslut dels ska bedöma verksamheten i kommunala bolag i förhållande till det ändamål med verksamheten som har fastställts, dels bedöma verksamheten i förhållande till de kommunala befogenheterna. Kommunen styr bolagen genom ägardirektiv som ska utvärderas i bolagens årsredovisningar. I allt väsentligt är bedömningen att de av Simrishamns kommun helägda bolagen, Simrishamns bostäder AB och Simrishamns näringslivsutveckling AB samt de delägda bolagen Österlen kommunala renhållnings AB och Österlen VA AB under året har uppfyllt det kommunala ändamålet och arbetat inom de kommunala befogenheterna.

Uppföljning av god ekonomisk hushållning:

 • Balanskravsresultatet uppgick för 2020 till 80,3 mnkr. Utfallet motsvarade 6,9 procent av skatter, generella statsbidrag, utjämning och fastighetsavgift. Resultatmålet för 2020 blev därmed uppfyllt.
 • Vatten- och avloppsverksamheten uppvisade ett överskott på 1,3 mnkr och var därmed fullt ut avgiftsfinansierat. Målet för 2020 blev därmed uppfyllt.
 • Det skedde nyupplåning med 65 mnkr. Upplåningen avsåg investeringen i Kiviks avloppsreningsverk. Självfinansieringsgraden är 116 procent. Målet som reglerar kommunens upplåning bedöms vara uppnått.

Kommunfullmäktige beslutade att

 • godkänna årsredovisningen för 2020 och överlämna densamma till revisorerna
 • godkänna en avsättning till resultatutjämningsreserven på 10 mnkr
 • godkänna en avsättning till social investeringsfond på 0,4 mnkr
 • godkänna att de kommunala bolagen i allt väsentligt uppfyllt de kommunala ändamålen samt arbetat inom de kommunala befogenheterna.

Här kan du bläddra och läsa i en digital utgåva av årsberättelsen

Personalbokslut 2020

2020 års personalfakta är sammanställda, förtydligade och analyserade. Detta presenteras i bifogat personalbokslut för 2020. 

Kommunfullmäktige beslutade godkänna personalbokslut 2020.

Här kan du bläddra och läsa i en digital utgåva av personalbokslutet

– Barnbokslut 2020

Årligen sammanställs ett barnbokslut på övergripande nivå, där barnrättsarbetet och barnperspektivet lyfts fram, analyseras och förtydligas. Resultatet presenteras i barnbokslut för 2020.

Kommunfullmäktige beslutade godkänna barnbokslut 2020.

Här kan du bläddra och läsa i en digital utgåva av barnbokslutet

– Hemställan om tilläggsanslag: barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden har vid sitt sammanträde 2021-02-23, § 21, beslutat att till kommunfullmäktige anhålla om ett tilläggsanslag på 3 000 tkr i driftsramen för år 2021. Vad äskat anslag ska användas till framgår av inlämnad skrivelse från motionären.

I den av kommunfullmäktige antagna budgeten för år 2021 finns under finansförvaltningen ett anslag för kommunfullmäktiges förfogande motsvarande 978 tkr i dagsläget. Detta anslag disponerar kommunfullmäktige att fördela till nämndernas verksamheter om kommunfullmäktige finner detta finansiellt och verksamhetsmässigt ändamålsenligt.

Barn- och utbildningsnämndens budgetavvikelse för budgetåret 2020 uppgick till minus 369 tkr. Barn- och utbildningsnämndens första helårsprogos indikerar en budgetavvikelse på minus 1 000 tkr för budgetåret 2021 och avser grundskolans verksamhetsområde.

Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet för att tydliggöra vad anslaget ska användas till.

Översyn av grundskolans organisation

Översynen av grundskolans organisation har genomförts i syfte att ta fram ett underlag för beslut kring en på lång sikt hållbar organisation av grundskolan.

I direktiv till barn- och utbildningsnämnden har kommunfullmäktige beslutat att grundskolans organisation bereds av barn- och utbildningsnämnden och beslut fattas av kommunfullmäktige. Efter att förslag till beslut lämnats av barn- och utbildningsnämnden den 29 september 2020 beslöt kommunfullmäktige den 30 november 2020 att:

 • Återremittera ärendet för att finansiering ska anges.
 • Barn- och utbildningsnämnden ska titta på om kommunfullmäktige behöver fatta beslut vad gäller utarbetande av skolplan, genomförande av studiebesök på kommunens samtliga skolenheter samt utarbetande av en barnkonsekvensanalys.

Barn- och utbildningsnämnden fattade 2021-02-23, § 28, beslut om att:

 • Nuvarande skolorganisation bibehålles i fem år och omprövas därefter
 • Finansiering sker enligt begäran om tilläggsanslag för organisationen under 2021
 • Uppdra åt barn- och utbildningsförvaltningen att inarbeta kostnaderna i budgetarbetet från och med 2022.

Barn- och utbildningsnämnden har genom sitt beslut därmed återkommit med svar på en av de två punkter som nämnden genom återremissen skulle återkomma till kommunfullmäktige med, punkten om att finansiering ska anges.

Barn- och utbildningsnämnden har däremot inte genom sitt beslut tagit ställning till den andra punkten som nämnden genom återremiss skulle återkomma till kommunfullmäktige om, nämligen att nämnden skulle titta på om kommunfullmäktige behöver fatta beslut vad gäller utarbetande av skolplan, genomförande av studiebesök på kommunens samtliga skolenheter samt utarbetande av en barnkonsekvensanalys. Denna del av återremissen har inte barn- och utbildningsnämnden berört eller beslutat om genom sitt beslut 2021-02-23, § 28. Denna del av återremissen är därmed obesvarad.

Oppositionspartierna har i samverkan lämnat in en hemställan om tilläggsanslag till barn- och utbildningsnämnden angående budget 2021, vari det hemställes att barn- och utbildningsnämnden gör en framställan till kommunfullmäktige om ett tilläggsanslag på tre miljoner kronor. Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2021-02-23 att bifalla skrivelsen hemställan om tilläggsanslag. Då denna hemställan behandlas som ett eget ärende, återfinns beslutsunderlag i ärendet.

Kommunfullmäktige beslutade att

 • Nuvarande skolorganisation bibehålles i fem år och omprövas därefter.
 • Uppdra åt barn- och utbildningsförvaltningen att inarbeta kostnaderna i budgetarbetet från och  med 2022.
 • Finansiering sker genom att minska det budgeterade resultatet för 2021 med 1 mnkr, från 15 807 tkr till 14 807 tkr och öka ramen till barn- och utbildningsnämnden med 1 mnkr.

– Helårsprognos 1 2021: Simrishamns kommun

Aktuellt ärende innehåller den ekonomiska uppföljningen i form av helårsprognos 1. Prognosen är upprättad efter februari månads utgång. Kommunens prognostiserade balanskravsresultat är 58,5 mnkr, att jämföra med budgeterat balanskravsresultat på 28,2 mnkr. Det innebär att kommunens finansiella resultatmål för 2021 uppfylls med gott mått. Det stora överskottet beror till största delen av ökade skatteintäkter. Prognostiserat driftresultat är 46 mnkr. Socialnämnden visar ett överskott på 7 mnkr och kommunstyrelsen ett överskott på 1,2 mnkr. Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett underskott på 1 mnkr. Övriga nämnder redovisar inga avvikelser.

Investeringsredovisningen visar en avvikelse på 2,9 mnkr. Det är tidigt på året och det föreligger en viss osäkerhet i denna prognos.

Kommunfullmäktige lade informationen till handlingarna.

– Delegation av föreskriftsrätt om förbud mot att vistas på särskilt angivna platser

Enligt lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (covid-19-lagen) får regeringen eller den kommun som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel.

Den 11 mars 2021 trädde en bestämmelse i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (begränsningsförordningen) i kraft, som ger kommuner rätt att utfärda föreskrifter som förbjuder vistelse i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel.

De regelverk som föreskriftsrätten vilar på är tillfälliga och föreskrift får endast meddelas under vissa speciellt angivna förutsättningar och efter yttrande från smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten. Det kan också bli nödvändigt att fatta beslut med kort varsel, då en påtaglig risk för trängsel kan tänkas vara relaterad till väder, enskildas initiativ eller oförutsedda händelser. Därför föreslås att kommunstyrelsens arbetsutskott ges rätt att utfärda föreskrifter om förbud mot att vistas på särskilt angivna platser. Den tid under vilken föreskriften ska gälla får inte vara längre än två veckor, med möjlighet för kommunstyrelsens arbetsutskott att förlänga föreskriften en gång. Om kommunstyrelsens arbetsutskott gör bedömningen att föreskriften bör förlängas ytterligare ska beslut om det fattas av kommunfullmäktige.

Förutsättningarna för att utfärda en föreskrift om ett förbud att vistas på en särskild plats är att:

 • Det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel,
 • Att föreskriften inte innebär ett hinder mot att förflytta sig inom riket,
 • Inte heller i övrigt innebär obefogade inskränkningar i enskildas frihet.

Att risken för trängsel ska vara påtaglig innebär att det inte är tillräckligt med en avlägsen eller teoretisk risk för trängsel. Det måste finnas konkreta omständigheter som talar för att trängsel kan komma att uppstå. En sådan risk kan till exempel erfarenhetsmässigt finnas i samband med vissa högtider eller under vissa delar av året. Det är således viktigt att kommunen i varje enskilt fall när kommunen överväger en föreskrift gör en noggrann bedömning av om det finns omständigheter som talar för att det föreligger en påtaglig risk för trängsel och väger in tidigare erfarenheter.

Det är också viktigt att kommunen noga överväger en föreskrifts tidsmässiga giltighet. Om påtaglig risk för trängsel förekommer endast under vissa dagar eller vissa tider på dygnet eller motsvarande ska föreskriftens förbud enbart gälla under dessa tider.

Enligt covid-19-lagen ska kommunen innan föreskrifter meddelas ge smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten tillfälle att yttra sig över kommunens förslag. Då polismyndigheten har att upprätthålla föreskrifterna bör lämpligen även dialog föras med dem.

Överträdelser av kommunala föreskrifter som meddelats med stöd av begränsningsförordningen är kriminaliserade och kan leda till penningböter. Riksåklagaren har beslutat att man kan få ordningsbot på ett belopp om 2 000 kr.

Om det efter föreskriftens antagande visar sig att risken för trängsel på en specifik plats har upphört, ska kommunen besluta att upphäva föreskriften i förtid. Innan ett sådant beslut fattas bör smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten höras.

Kommunfullmäktige besluta att

 • Kommunstyrelsens arbetsutskott ges rätt att, med stöd av 8 kap. 1 § förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, utfärda föreskrifter om förbud att vistas på särskilt angivna platser,
 • Föreskrift enligt p. 1 endast får gälla under två veckor, med möjlighet för kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta att föreskriften ska förlängas en gång,
 • Det område som föreskriften gäller för ska vara ett på karta angivet begränsat område,
 • Beslut om föreskrift ska anmälas till närmast följande kommunfullmäktige, om påtaglig risk för trängsel inte längre föreligger, ska kommunstyrelsens arbetsutskott besluta att en föreskrift enligt p. 1 ska upphävas i förtid,

Kommunstyrelsens arbetsutskott ska ha rätt att meddela föreskrifter enligt ovan till och med den 30 september 2021.