Kiviks hamn – ny detaljplan

Kiviks hamn – ny detaljplan

Just nu pågår ett arbete med att ta fram en ny detaljplan för Kiviks hamn. Den nya planen kommer att skapa förutsättningar för denna vackra plats att fortsätta vara en levande idyll där aktiviteter, evenemang och försäljning kan äga rum med havet som granne.

Varför tas en ny detaljplan fram?

Den gällande detaljplanen för Kiviks hamn anger i nuläget att området ska användas till Hamnändamål, detta innebär att området är avsett för hamnverksamhet. Syftet med att ta fram en ny detaljplan är att omreglera markanvändningen för hamnen på ett sätt som tillåter nuvarande användning och möjliggör för framtida utveckling.

Den nya detaljplanen ska också skapa förutsättningar för ett bättre flöde av människor och fordon till och från Kiviks hamn. Utgångspunkten i detaljplanearbetet för området är att förbättra tillgängligheten, frigöra mer allmän yta och skapa en sammanhängande rumslig struktur samtidigt som områdets varierande karaktär tas tillvara.

Dialoger kring detaljplanen

Under våren 2021 har dialogmöten ägt rum med representanter för Kiviks båtklubb och Kiviks byalag. Ett förslag på en ny detaljplan har även varit ute på samråd (remissrunda 1) där sakägare och boende i Kivik har fått möjlighet att tycka till. Under samrådsperiod hölls även ett samrådsmöte där kommunens medborgare fick möjlighet att delta.

Efter dialogmöten och samrådsmöte har inkomna synpunkter bearbetats och ett nytt förslag arbetas nu fram.

Vad innebär det nya förslaget på detaljplan som nu arbetas fram?

Byggnader

  • Tillåter att fiskebodar och byggnader i hamnområdet ska vara kvar.
  • Skyddar bebyggelsen från att förvanskas från sitt nuvarande utseende genom utformningsbestämmelser.

Kommunens förslag på ny detaljplan har aldrig inneburit att riva eller på annat sätt ta bort byggnader i hamnområdet. Kommunen värnar också om utformning och utseende på den nuvarande bebyggelsen.

Båtuppställningsplats

  • Båtuppställningsplatsen kan ligga kvar på sin nuvarande plats.
  • Möjliggör att i framtiden ställa upp båtar för vinterförvaring på ytterligare en yta inom planområdet.

Utökningen av båtuppställningsplatser i Kiviks hamn görs för att följa de krav och riktlinjer som finns från Länsstyrelsen och Miljöförbundet gällande båtuppställningsplatser.

Kommande steg i detaljplaneprocessen

1. Granskning av nytt förslag på detaljplan för Kiviks hamn (remissrunda 2). Sakägare och boende ges möjlighet att tycka till. Hösten 2021.

2. Godkännande. Samhällsplaneringsnämnden godkänner detaljplanen. Vintern 2021/2022.

3. Antagande. Kommunfullmäktige antar detaljplanen. Vintern 2021/2022.

4. Laga kraft. Detaljplanen får laga kraft tre veckor efter antagandet om inga överklaganden inkommit. Vintern 2021/2022.