Simrishamns kommun skriver under demokratideklaration

Viktigt och självklart att värna och stärka demokratin, anser Simrishamns kommun, och ansluter sig till regeringens initiativ.

Genom beslut av 1919 och 1921 års riksdagar infördes allmän och lika rösträtt i Sverige. Reformen innebar först och främst att kvinnor fick rösträtt och blev valbara till riksdagen och den 12 september 1921 fick kvinnor för första gången utöva sin rösträtt i riksdagsval. År 2021 är det således hundra år sedan det första riksdagsvalet hölls, i vilket både kvinnor och män fick rösta. Demokratin fick därmed sitt stora genombrott i Sverige.

Även om demokratin fortfarande står stark i Sverige finns det utmaningar som samhället aktivt behöver bemöta. En alltför stor del av befolkningen befinner sig i ett demokratiskt utanförskap, det demokratiska samtalet är hotat och antidemokratiska aktörer har blivit allt mer synliga.

Regeringen har därför gjort en nationell kraftsamling, ”Demokratin 100 år – samling för en stark demokrati”, för att säkerställa en levande och uthållig demokrati för framtiden.

En del av satsningen har varit att inrätta kommittén ”Demokratin 100 år” som har i uppdrag att under åren 2018–2021 planera, samordna och genomföra insatser och aktiviteter för en stark demokrati. En aktivitet är att ge myndigheter, kommuner, regioner, organisationer, föreningar, stiftelser och företag möjlighet att skriva under ”Deklaration för en stark demokrati”.

De aktörer som undertecknar deklarationen tar ställning för alla människors lika värde, de grundläggande fri- och rättigheterna och rättsstatens principer och tar avstånd från diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, korruption och rasism. För att stärka demokratin ska aktörerna som ansluter sig till deklarationen:

  • verka för att fler får en god kunskap och medvetenhet om det demokratiska systemet
  • arbeta för att fler deltar aktivt och står upp för demokratin
  • bidra till ett samtalsklimat som kännetecknas av öppenhet och respekt

Simrishamns kommun tillhör dem som undertecknat deklarationen:

– Självklart vill vi vara med och ta ansvar för och stärka den demokratiska processen. Vi kan alla bidra genom att värna ett gott samtalsklimat som präglas av öppenhet och respekt, säger Jeanette Ovesson (M), kommunstyrelsens ordförande i Simrishamns kommun.

Undertecknandet sker i full politisk enighet. Pia Ingvarsson (S), oppositionsråd i Simrishamns kommun säger:

– Deklarationen uppmärksammar att det är 100 år sedan vi fick demokrati, att alla kvinnor och män fick rösträtt. Demokratin kan inte tas för given och vi behöver synliggöra och utveckla arbetet, därför skriver vi på deklarationen.

Demokratiarbetet spelar en aktiv roll i kommunen. ”Simrishamnsförslaget” fyllde till exempel ett år nyligen och i höst inleder kommunfullmäktige medborgardialog om viktiga frågor.

Läs mer om deklarationen här.