Hållbarhet i praktiken på agendan

Simrishamn planerar lokalt för en hållbar utveckling som inte bara ger dagens utan även kommande generationer möjlighet att tillfredsställa sina behov i en attraktiv kommun.

I december antog kommunfullmäktige ”Mot en hållbar framtid – hållbarhetspolicy för Simrishamns kommun 2021–2030” som pekar ut viljeinriktningar och prioriteringar för hela kommunkoncernen i vår kommun. Den innehåller 17 fokusområden med strategiska ställningstaganden för att lokalt bidra till att FN:s Agenda 2030 liksom att de nationella miljökvalitetsmålen och de nationella folkhälsopolitiska målen ska kunna nås.

Under våren har kommunens olika nämnder och bolag arbetat med att ta fram underlag till handlingsplaner för åren 2021–2024 kopplade till policyns ställningstaganden. Dessa hamnar på kommunfullmäktiges bord i augusti för beslut och ska sedan återrapporteras årligen till fullmäktige.

Visar till hur vi ska agera, leva och arbeta

Hållbarhetsarbetet innehåller tre dimensioner: ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

För att göra det tydligt vad Simrishamn som en hållbar kommun innebär, har fem målbilder formulerats. Varje målbild täcker in fler än ett fokusområde, har relevans för alla och förutsätter samverkan.

– Målbilderna ska genom sin enkelhet främja omställningen genom att våra tankesätt och beteenden sammantaget ska leda till en hållbar kommun: de visar till hur vi ska agera, leva och arbeta på ett hållbart sätt, säger Diana Olsson, kommundirektör i Simrishamns kommun.

Politisk enighet

Detta kräver också att beslut, vägval och prioriteringar tar samma riktning. Diana Olsson igen:

– Det är ett nytt sätt att koppla frågorna och tackla dem gemensamt ur ett hållbarhetsperspektiv och inte som separata frågor för varje ansvarsområde. Att det råder en politisk enighet och iver att vi ska leverera på hållbarhetsplanet känns bra och är en förutsättning för att vi ska lyckas, både på kort och lång sikt.

– Processen har genomförts i total politisk enighet och den täcker till exempel in alla aspekter i FN:s Agenda 2030 för de globala hållbarhetsmålen, utifrån ett lokalt perspektiv, säger Jeanette Ovesson (M), kommunstyrelsens ordförande i Simrishamns kommun.

Stora och små aktiviteter

I fokusområdena blir syfte och målsättningar tydliga, som att sträva efter att ha ett uthålligt synsätt på förändringar, liksom att arbeta med att begränsa, men också att anpassa sig till, klimatförändringarna. Att främja möten mellan olika grupper för att öka sammanhållningen i samhället är en av de sociala punkterna, där det också handlar om att på olika sätt knyta ihop stad, by och landsbygd, liksom att skapa ekonomiska förutsättningar på ett uthålligt sätt.

Varje nämnd har sin handlingsplan som ska kopplas till deras nämndplan och budgetprocess. Här finns många, många exempel på handfasta åtgärder, stora som små: stötta kommunikation kring cirklär ekonomi, omställning från maskinell skötsel av lämpliga grönytor till betesmarker, inte anlägga konstgräsplaner på allmän platsmark för att undvika spridning av mikroplaster, ta fram en klimatanpassningsplan – och bruttolistan fortsätter med aktiviteter för en hållbar vardag och morgondag.

Diana Olsson berättar om det fortsatta arbetet:

– Den samlade återapporteringen av nämndernas och bolagens handlingsplaner sker på kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 juni med kommunfullmäktige som sista instans i augusti.

Fakta/sammanfattning

Hållbarhetspolicy för Simrishamns kommun för perioden 2021–2030 pekar ut viljeinriktningar och prioriteringar och innehåller fokusområden och strategiska ställningstaganden för att lokalt bidra till att miljömål, folkhälsomål och FN:s Agenda 2030 ska nås. En policy i Simrishamns kommun pekar ut en önskvärd utveckling av utpekade områden och fastslår en politisk viljeinriktning. I en policy tas inte någon detaljerad ställning till utförande, prioriteringar eller metoder inom ett specifikt område. Policyn knyts till handlingsplaner, åtgärderna i handlingsplanerna utgörs av aktiviteter som strävar mot de strategiska ställningstagandena i policyn. Nämndernas och bolagens arbete med policyn ska årligen återrapporteras till kommunfullmäktige.

Samtliga nämnder och helägda bolag har tagit fram en handlingsplan enligt kommunfullmäktiges uppdrag och omfattar åren 2021–2024. Handlingsplanens aktiviteter följs upp och redovisas i respektive nämnd/bolag, eventuella resursbehov inarbetas i respektive nämnds/bolags budget för aktuellt år.

Här kan du bläddra och läsa i hållbarhetspolicyn.