Kommunfullmäktige den 26 juni – ett axplock beslut

– Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021: Skolmiljarden

Med anledning av coronapandemin har Skolverket beslutat om ”Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021”, den så kallade ”skolmiljarden”. Förstärkningen av det statliga stödet syftar till att bidra till goda förutsättningar för kommuner att säkerställa barn och elever den utbildning de har rätt till, trots pandemin. Medel ska fördelas proportionellt utifrån antalet barn och unga i åldern 6–19 år i kommunen. Medel ska fördelas under 2021 och ska användas till insatser i kommunal och enskild verksamhet.

Då bidraget är definierat som ett generellt statsbidrag, ska kommunfullmäktige besluta om hur medlen ska fördelas. Simrishamns kommun har tilldelats 1 461 632 kronor.

Barn- och utbildningsnämnden har i sitt beslut kommit med förslag på fördelning av det statliga stödet som innebär att 80 procent tillfaller grundskolan och 20 procent gymnasieskolan.

Kommunfullmäktige att beslutade att:

  • öka driftsbudgeten avseende år 2021 för generella statsbidrag inom finansförvaltningen med ett engångsbelopp om 1 462 000 kronor
  • öka driftsbudgeten avseende år 2021 för barn- och utbildningsnämnden med ett engångsbelopp om 1 462 000 kronor med fördelning i enlighet med barn- och utbildningsnämndens förslag.

– Motion från Vänsterpartiet: minskad sopförbränning inom Sysav

Mats Sundbeck (V) och Ingemar Hansson (V) förslår i motion daterad den 25 februari 2021 att:

– det ska vara obligatoriskt för alla kommuner inom Sysav att effektiv sopsortering ska vara möjlig redan vid fastigheten.

– ägarkommunerna ger Sysavs styrelse i uppdrag att besluta om att inte planera eller bygga ny kapacitet för sopförbränning.

– ägarkommunerna ger företagets styrelse i uppdrag att anta ett mål att både mängden avfall som förbränns i Sysavs förbränningsanläggningar, och mängden fossil koldioxid som förbränningen genererar, ska ha minst halverats till 2030 jämfört med 2019 års nivåer.

Motionärerna framför i sin motion bland annat följande: ”Vi i Sverige ser oss ofta som ett föregångsland när det gäller sopsortering. Men det stämmer inte längre. Sverige halkar efter andra länder inom EU. Andelen hushållssopor som sorteras i Sverige har i princip stått stilla i många år. Sedan 15 år tillbaka så återvinner svenskarna mindre än hälften av sina sopor. Det är under genomsnittet i EU. Kravet på minskad sopförbränning berörs inte i vårt hållbarhetsprogram. En viktig orsak till detta är att Sverige har satsat på storskalig förbränning av sopor – på branschspråk kallas detta energiåtervinning. En miljon bostäder i Sverige värms med energi från sopförbränning. Förutom att 2,5 miljoner ton svenskt avfall eldas upp, så importeras ytterligare 1,5 miljoner ton för att eldas upp i värmeverken.

Samhällsplaneringsnämnden, till vilken motionen remitterades, beslutade vid sammanträde den 29 april 2021, § 72, överlämna yttrandet (från samhällsbyggnadsförvaltningen) till kommunstyrelsen för vidare beredning och ställningstagande då det ansågs vara en ägarfråga.

Kommunfullmäktige beslutade följande: Motionens första att-sats avslås. Motionens andra och tredje att-sats anses vara besvarad. Fullmäktige beslutade även att bjuda in Sysavs vd och ordförande till ett kommunfullmäktigesammanträde under hösten 2021.