Kommunstyrelsen den 11 oktober – ett axplock beslut

– Tilläggsavtal och utökad kostnadskalkyl avseende gång-och cykelväg Skillinge–Hammar

Trafikverket har översänt tilläggsavtal och en utökad kostnadskalkyl avseende projektet gång-och cykelväg Skillinge–Hammar. Tillägget till det undertecknade medfinansierinsgavtalet är föranlett av bedömda ökade kostnader i projektet. För att säkerställa projektets fortsatta finansiering måste avtalet förnyas. Enligt undertecknat medfinansieringsavtal finansieras projektet till 75 % av Region Skåne som en del av den regionala transportinfrastrukturplanen. Simrishamns och Ystads kommuner finansierar 25 % av den del som anläggs inom respektive kommun.

Den generella princip som gäller med regionala medel är att kostnaden fördelas utifrån medfinansieringsfördelningen, även fördyringar. I detta fall finns regionens del av finansieringen, 75 %, i den regionala transportinfrastrukturplanen för åren 2018–2029. Parallellt med genomförandet av denna har Region Skåne ett pågående arbete med kommande regionala transportinfrastrukturplan för åren 2022–2033 som beräknas ställas ut på samråd i september 2021. Det är därför mycket angeläget för egionen att veta hur kommunerna ställer sig till projektets fortskridande.

Trafikverket och Region Skåne emotser kommunens ställningstagande under hösten 2021.

Den totala kostnaden för Simrishamns kommun bedömdes, enligt undertecknat medfinansieringsavtal, uppgå till 2,6–6,3 miljoner kr. Kostnaden bygger på en schablonberäkning i den förenklade åtgärdsvalstudie (ÅVS) där parterna ej hade tagit ställning till sträckning utifrån de tre lokaliseringsalternativ som fanns med. Kostnaden i det undertecknade medfinansieringsavtalet är baserad på meterkostnaden som var aktuell år 2016, vilket innebär att den första kalkylen som varit utgångspunkt i det befintliga avtalet var väldigt grov och inte längre aktuell. Enligt aktuellt tilläggsavtal framgår att den totala kostnaden för Simrishamns kommun reviderats och nu bedöms uppgå till 9,5–10,1 miljoner kr utifrån 2020 års prisnivå.

I inlämnat förslag till investeringsbudget 2022–2026 för Simrishamns kommun finns tre miljoner kr avseende projektet. Samhällsplaneringsnämnden behöver därmed 6,1 mkr i tilläggsanslag utöver inlämnat budgetförslag för att finansiera projektet.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att inte godkänna tilläggsavtalet.

– Motion: att införa app för ”Enkelt avhjälpta hinder” samt trygghetsapp

Berit Olsson (S) och Lennart Månsson (S) har inkommit med en motion med yrkandet att kommunfullmäktige ska besluta att utreda förutsättningarna för Simrishamn kommun att införa appen ”Enkelt avhjälpta hinder”, samt att Simrishamns kommun utreder möjligheten att inrätta en ”trygghetsapp”.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

– Motion: En grönare årsredovisning

Lisa Kvarnbäck (MP) har inkommit med en motion om en grönare årsredovisning.

Kommunstyrelsen upprättar en årsredovisning och en delårsrapport i enlighet med kommunallagen och lagen om kommunal bokföring och redovisning. Kommunstyrelsen följer också i allt väsentligt Rådet för kommunal redovisningsrekommendationer och deras övriga skrifter, det vill säga följer god redovisningssed för Sveriges kommuner. Revisorerna ska i sin tur bedöma om resultaten i den delårsrapport och även årsredovisningen som ska behandlas av fullmäktige är förenliga med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga bedömning ska lämnas till fullmäktige inför behandlingen av delårsrapporten och årsredovisningen. Detta görs också av kommunens revisorer och ingen anmärkning har gjorts mot delårsrapportens och årsredovisningens innehåll, utan upprättade handlingar svarar på de sakfrågor som lagarna ställer krav på. Naturligtvis utvecklar kommunen fortlöpande dessa handlingar.

De sakupplysningar som motionären vill ha in i dessa handlingar är i sig viktiga men bör belysas och analyseras samt rapporteras i andra handlingar än i ovan nämnda.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

– Motion: Campus Österlens verksamhet och organisatoriska hemvist

Pia Ingvarsson (S) med flera föreslår i motion daterad den 4 maj 2021 att ”Campus Österlen snarast organisatoriskt överförs från barn- och utbildningsnämnden till kommunstyrelsen och att ledningsstrukturen bibehålls med en verksamhetschef underställd och arbetsledd av kommundirektören”.

Motionärerna framför i sin motion bland annat att Campus Österlens verksamhet och organisatoriska hemvist diskuteras flitigt och är föremål för ganska genomgripande förändringar, samt att revisionen i en granskningsrapport 2020 lyft frågan om Campus Österlens organisatoriska hemvist och uppdrag.

Motionen har överlämnats till barn- och utbildningsnämnden samt kommunstyrelsen för beredning.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträde den 31 augusti 202, § 97, föreslå kommunfullmäktige besluta att Campus Österlen överflyttas till kommunstyrelsen.

Bakgrund/utredning

Barn- och utbildningsförvaltningens beredningsunderlag

Inför barn- och utbildningsnämndens beslut i ärendet den 31 augusti 2021, § 97, förelåg som berednings- och beslutsunderlag, följande i tjänsteskrivelse från barn- och utbildningsförvaltningen:

”Inledningsvis konstateras att de uppgifter som motionärerna framhåller avseende kommunfullmäktiges beslut, underlaget för detta beslut och revisionens påpekanden inte kan ifrågasättas.

Vad gäller uppgiften om att Campus Österlens verksamhet är ’bäst och mest lämpad’ för en placering i centrala Simrishamn har detta också varit barn- och utbildningsnämndens och -förvaltningens bedömning. Bland annat har man i skrivelse, daterad 14 mars 2018, vid Campus Österlens start framhållit att verksamheten företrädesvis förläggs till de centrala delarna av Simrishamn.

I samband med barn- och utbildningsnämndens yttrande kring revisionens granskning av Campus Österlen, 23 februari 2021, framhölls att man inte ser några principiella hinder för att Campus Österlens organisatoriska hemvist klarläggs. Vidare formulerades följande: Frågan om organisatorisk hemvist är av stor vikt för Campus Österlen då det handlar om att hitta synergier med andra verksamheter riktade mot näringsliv och organisationer. I detta avseende framhåller barn- och utbildningsnämnden att Campus Österlen har en närmare koppling till arbetsmarknads- och näringslivspolitik än till traditionell utbildningsverksamhet, då verksamheten matchar arbetsgivares kompetensbehov mot olika utbildningar. Inom ramen för detta är det naturligt att inventering av kompetensutvecklingsbehovet inom näringslivet ingår.

Det finns således ett antal beröringspunkter med kommunens strategiska arbete med näringsliv och befolkningsutveckling. Samtidigt finns det goda möjligheter till synergieffekter med övrig vuxenutbildning, vilken också har en stark koppling till arbetsmarknad och näringsliv

Det gör som utgångspunkt ingen annan bedömning än ovan som utarbetats i samråd med Campus Österlens verksamhetschef och dennes insikt i verksamheten. Däremot har vissa förändringar i verksamheten skett under första halvåret av 2021. Campus Österlens verksamhet har under 2021 flyttats från Storgatan 25 till Fredsdalsgatan 7 i Simrishamn, dels i syfte att inrymma kommunens praktiska gymnasieskola på Storgatan 25, dels möjliggöra en mer organisatoriskt och ekonomiskt effektiv verksamhet för de vuxna studerande i kommunen. Detta borde dock inte omedelbart påverka frågan om Campus Österlens organisatoriska hemvist. Samverkan med näringsliv och arbetsmarknad å ena sidan, den kommunala vuxenutbildningen å den andra, är fullt möjlig oavsett organisatorisk hemvist.

Såtillvida man betänker organisationen för utbildning vore det samtidigt smidigare att organisera detta under en nämnd och förvaltning snarare än två nämnder och förvaltningar. Barn- och utbildningsförvaltningen ser därutöver inget direkt behov av att förändra Campus Österlens organisatoriska hemvist, varför barn- och utbildningsnämnden föreslås föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.”

Kommunledningskontoret beredningsunderlag

Kompetensutveckling och tillgång till högre utbildning i vår del av Skåne är viktig för företagens överlevnad, och den kommunala organisationen som kommunens största arbetsgivare. I östra Skåne finns ingen tradition hos företagen att arbete nära de högre utbildningsaktörerna så som det finns på västra delen av Skåne. Inlärningsprocessen hos företagen att se detta som en möjlighet och för Campus Österlen att skapa kännedom, nätverk, processer, relationer och identifiera utbildningsområden med företagen i regionen tar därför tid. I detta finns redan i dag ett nära och kontinuerligt arbetssätt mellan Campus Österlen och kommunens näringslivsenhet. Detta innefattar bland annat företagskontakter, kompetensbehov, information till näringslivet och deltagande för Campus Österlen i relevanta forum. Denna samverkan har arbetats upp det senaste året och börjar redan ge resultat. Inom Campus Österlen finns kompetens och resurs att samverka med näringslivet.

Företagens kompetensförsörjning börjar egentligen tidigare i utbildningskedjan. Att elever motiveras inför gymnasievalet att välja utbildningar som ger den kompetens som näringslivet efterfrågar, och i nästa steg att det finns kommunal vuxenutbildning och Yrkesvux som är anpassad på samma vis. Samverkan i hela utbildningskedjan är därmed av största relevans för att komplettera varandra.

Hela skolkedjan har kontakter med näringslivet genom t.ex. programråd och APL (arbetsplatsförlagt lärande). Samarbetet mellan skolans olika nivåer och näringslivsenheten, och näringslivet är viktigt, oavsett var man organisatoriskt finns.

De kommunala arbetsmarknadsarbetet har ingen koppling till Campus Österlen. De individer som kommunen arbetar med har ofta ingen möjlighet att delta i högre utbildningar utan istället arbetas det med olika typer av arbetsmarknadsinsatser och utbildningsinsatser för att föra individer närmare arbetsmarknaden. De insatser som den kommunala organisationen arbetar med är t.ex. extratjänster, ferieungdomar, ungdomsjobb, och här är kopplingen och samarbetet väl fungerande mellan komvux, SFI och socialförvaltningen.

Man kan kort säga att Campus är mer företagens kompetensförsörjning och individerna kan komma var som helst ifrån. Mycket av utbildningarna sker också på distans, dvs. man kan både bo och arbeta någon annanstans, medan komvux är mer till för våra invånare. I den nyligen genomförda organisationsöversynen över kommunens näringslivs- och destinationsutvecklingsarbete ställdes frågan kring samverkan och organiseringen av högre lärande, som t.ex. ett campus, till de sju intervjuade kommunerna där samtliga svarade att samverkan mellan skola och näringsliv är av yttersta vikt, men rent organisatoriskt tillhörde campus en motsvarande barn- och utbildningsförvaltning.

Campus Österlen lyder under Myndigheten för Yrkeshögskola. En organisationsförändring på barn- och utbildningsförvaltningen är nyligen genomförd där Campus Österlen är en del av övrig vuxenskoleverksamhet.

Det är viktigt och poängtera att organisatorisk hemvist i form av att ta bort eller lägga till rutor i olika delar av kommunala organisationen sällan ger önskat resultat. En samordning och ett nära samarbete mellan organisationer och verksamheter handlar mer om att finna möjliga samarbetsformer och att man fångar in och tydliggör de processer som är väsentliga för att hantera frågor som är av vikt för en framgångsrik verksamhet. Ett samarbete mellan berörda förvaltningar finns i dag och bedöms fungera utmärkt i nuvarande organisationsform.

Kommunledningskontorets bedömning är att Campus Österlen bör vara kvar i nuvarande organisation under barn- och utbildningsnämnden.

Utifrån motionens förslag om att ledningsstrukturen bibehålls med en verksamhetschef underställd och arbetsledd av kommundirektören bör noteras att organisationen inom kommunledningskontoret, enligt gällande delegationsordning, beslutas på delegation av kommundirektören.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Campus Österlen organisatoriskt överflyttas till kommunstyrelsen.

Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021 – skolmiljarden

Med anledning av coronapandemin har Skolverket beslutat om ytterligare tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021, den s.k. ”skolmiljarden”. Förstärkningen av det statliga stödet syftar till att bidra till goda förutsättningar för kommuner att säkerställa barn och elever den utbildning de har rätt till, trots coronapandemin. Medel ska fördelas proportionellt utifrån antalet barn och unga i åldern 6–19 år i kommunen. Medel ska fördelas under 2021 och ska användas till insatser i kommunal och enskild verksamhet.

Då bidraget är definierat som ett generellt statsbidrag, så ska kommunfullmäktige besluta om hur medlen ska fördelas. Simrishamns kommun har tilldelats ytterligare 362 169 kronor.

Barn- och utbildningsnämnden har i sitt beslut kommit med ett förslag på fördelning av det statliga stödet innebärandes att 80 procent tillfaller grundskolan och 20 procent gymnasieskolan.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att öka driftsbudgeten avseende år 2021 för generella statsbidrag inom finansförvaltningen med ett engångsbelopp om 362 000 kronor och att öka driftsbudgeten avseende år 2021 för barn- och utbildningsnämnden med ett engångsbelopp om 362 000 kronor med fördelning i enlighet med barn- och utbildningsnämndens förslag.

Delårsrapport januari–augusti 2021

Kommunledningskontoret har upprättat delårsrapport för perioden januari till augusti 2021. Rapporten inkluderar även en helårsprognos som redovisar ett balanskravsresultat på +75,9 mnkr (budget +28,2 mnkr). Anledningen till den stora budgetavvikelsen beror bland annat på ökade skatteintäkter och effekter av coronapandemin med ökade statsbidrag och stängda verksamheter. Samtliga av de tre finansiella målen bedöms kunna uppnås. Tre av de fem verksamhetsmålen med inriktning på god ekonomisk hushållning förväntas bli helt uppfyllda under året. Frisknärvaron understiger 95 procent och påverkas av coronapandemin. Utfallet gällande nämndmålen bedöms i allt väsentligt bli positivt.

Nämndernas prognos för driftsbudgeten indikerar på en positiv avvikelse om 14,7 mnkr. Barn- och utbildningsnämnden redovisar dock en negativ avvikelse motsvarande 2 mnkr även efter beslutade tilläggsanslag under året.

Noteras kan att samhällsplaneringsnämndens prognos för sin investeringsverksamhet, skattefinansierad såväl som avgiftsfinansierad, även i år indikerar att det förväntas ett stort överskott i förhållande till planering. På sikt är det inte bra att planerade investeringar inte kan genomföras så som beslutat, då detta kan leda till akuta och därmed fördyrande driftskostnader.

Noteras kan även att Österlen VA AB, efter åtta månaders verksamhet, behöver ytterligare 5,8 mnkr för periodens verksamhet. Prognosen för helåret uppgår till minus 4,5 mnkr. Den uppkomna situationen får betraktas som bekymmersam och en dialog med bolaget måste till.

I placeringspolicyn för pensionsmedelsförvaltning, 2019-05-27, finns en femårig utbetalningsplan av pensionsmedel. Uttaget för 2021 är beräknat till 12,4 mnkr. Med tanke på det prognostiserade balanskravsresultatet och kommunens goda likviditet, är förslaget att det inte görs något uttag av pensionsmedel för 2021.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att:

  • godkänna föreliggande delårsrapport
  • inte göra något uttag av pensionsmedel för år 2021
  • Österlen VA AB månatligen rapporterar sin ekonomiska avvikelse i förhållande till antagen budget för driftverksamheten till ägaren