Kommunfullmäktige den 20 december – ett axplock beslut

– Taxor 2022: Ystad-Österlenregionens miljöförbund

Ystad-Österlenregionens miljöförbund har inkommit med förslag att behålla alla taxor och timavgifter oförändrade 2022 jämfört med 2021.

Kommunfullmäktige beslutade att direktionen för Ystad-Österlenregionens miljöförbund för verksamhetsåret 2022 ska behålla alla taxor och timavgifter oförändrade jämfört med 2021.

– Simrishamns kommuns deltagande i gemensamt handläggarkontor och överförmyndarnämnd

Kommunfullmäktige i Simrishamn fattade den 31 maj 2021, §112, beslut om att Simrishamns kommun önskar ingå i ett gemensamt handläggarkontor samt ingå i en gemensam överförmyndarnämnd tillsammans med Tomelilla, Ystad och Sjöbo, och att handläggare ska finnas på plats i Simrishamn. Då detta förutsätter att kommunfullmäktige i Tomelilla, Ystad och Sjöbo fattar samma beslut, beslutade fullmäktige i Simrishamns kommun att skicka förfrågan till kommunerna.

Kommunfullmäktige i Tomelilla, Kommunstyrelsen i Ystad och kommunfullmäktige i Sjöbo har nu återkommit med beslut gällande frågan ställd av Simrishamns kommun. Samtliga tre kommuner ställer sig positiva till att Simrishamns kommun får ingå i den gemensamma överförmyndarenheten från den 1 januari 2023, och kommunerna anger villkor för samgåendet i sina yttranden/beslut. Kommunerna ställer sig positiva till att en gemensam överförmyndarnämnd för Tomelilla, Ystad, Sjöbo och Simrishamns kommuner bildas från den 1 januari 2023 under förutsättning att Simrishamns kommun ingår i den gemensamma överförmyndarenheten.

Kommunfullmäktige beslutade godkänna de krav som ställs av Tomelilla, Ystads och Sjöbo kommuner, samt meddela kommunerna att Simrishamns kommun vill fortsätta processen för ett samgående. Den granskning av akterna som ska genomföras finansieras genom kommunstyrelsens medel till förfogande. Utvärdering av verksamheten ska ske efter två år.

– Kommunfullmäktigeberedningens slutliga rapport angående översyn av politisk organisation samt arvodesöversyn

Kommunfullmäktige beslutade 2019-12 16, § 290, att tillsätta en grupp om fem  förtroendevalda för att bilda en beredning under kommunfullmäktige avseende  arvodesöversyn och översyn av politisk organisation enligt beredningsdirektiv.  Inför kommande mandatperiod har det ansetts lämpligt att se över kommunens politiska organisation, tillsammans med översyn av arvodesreglerna, och översynen ska ske i form av en fullmäktigeberedning. Fullmäktigeberedningens uppdrag är ytterst att göra en översyn av om den politiska styrningen behöver förändras vad gäller fördelningen av ansvarsområden och struktur mellan nämnder och mellan nämnder och bolag.

Beredningen lämnade ifrån sig en delrapport till kommunfullmäktige i december 2020 med föreslagna förändringar. Kommunfullmäktige beslutade den 25 januari 2021, § 10, att fullmäktigeberedningen, tillsammans med en representant från respektive parti som inte är representerade i beredningen, bereder ärendet för beslut i kommunfullmäktige, senast i oktober 2021.

Berörda nämnder och organ lämnades möjlighet att inkomma med synpunkter under februari till mars 2021.

Den nu utökade gruppen representanter i fullmäktigeberedningen har sedan april fram till oktober 2021 arbetat fram det slutliga förslag till rapport som fullmäktigeberedningen nu lämnar ifrån sig för att beslutas i kommunfullmäktige under hösten 2021.

Målsättningen är att kommunfullmäktige ska fatta beslut om eventuell förändrad organisation hösten 2021 för att gälla från och med ny mandatperiod 2023.

Fullmäktigeberedningen har lämnat en slutrapport som omfattar översyn av den politiska organisationen, arvoden samt identifierade frågor som beredningen vill lyfta fram som kräver vidare utredning och hantering.

De frågor som beredningen vill lyfta fram som kräver vidare utredning och hantering är:

 • Då beredningen har föreslagit att antal ledamöter i kommunfullmäktige reduceras till 41 ledamöter, innebär denna förändring att det också ska göras en översyn av partistödet så att detta fördelas på ett adekvat sätt.
 • Angående Österlen VA AB föreslår beredningen ett fortsatt uppdrag att förtydliga bolagets roll och ansvar i relation till kommunen.
 • Beredningen föreslår att det görs en organisatorisk översyn av hanteringen av näringslivsfrågorna. Frågan om hamnverksamheten ska ingå i en ny näringslivsenhet istället för att organiseras inom samhällsplaneringsnämnden får diskuteras vidare i detta sammanhang.
 • Beredningen föreslår att det görs en översyn även av arvoden för ledamöter i bolagen så de står i paritet med övriga arvoden inom kommunen.
 • Beträffande beslut om reducering av ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, ska detta beslut meddelas länsstyrelsen.

Kommunfullmäktige beslutade att anta förslag angående organisation och arvoden som beskrivs i beredningens slutrapport samt att meddela länsstyrelsen beträffande beslut om reducering av antalet ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige.

– Motion från Pia Ingvarsson (S), Lennart Månsson (S) och Karl-Erik Olsson (S): Nollvision mot läckor i dricksvattenledningarna

Pia Ingvarsson (S), Lennart Månsson (S) och Karl-Erik Olsson (S) föreslår i motion daterad den 26 augusti 2021 att kommunfullmäktige ger samhällsplaneringsnämnden i uppdrag att ta fram en handlingsplan och åtgärdsplan med vidhängande finansiering utifrån en nollvision vad avser vattenläckor i Simrishamns kommuns dricksvattenledningar. Motionärerna framför i sin motion bland annat följande:

”I Simrishamns kommun förbrukas det ca 2 miljoner kubikmeter vatten varje år. Ca 10-20 % av detta vatten försvinner i dåliga vattenledningar – alltså vattenläckor. Det handlar om ca 200-400 tusen kubikmeter varje år som bara rinner ut i markerna. Detta är totalt oförsvarbart ur alla aspekter. Här måste politiken ta sitt ansvar för den dyrbara och direkt livsavgörande produkt som vatten är och även väva in förhållandet i klimat- och miljöfrågan.

Varje år blir det mycket dyrbara åtgärder när akuta läckor uppstår. Man gräver till exempel upp stora delar av våra gator och vägar för att åtgärda detta. Detta blir mycket dyrt och är även kostsamt för våra abonnenter.”

Motionen har inför vidare handläggning varit överlämnad till samhällsplaneringsnämnden för beredning, inför denna handläggning har ärendet utretts gemensamt av samhällsbyggnadsförvaltningen och Österlen VA AB.

Samhällsplaneringsnämnden beslutade därefter vid sammanträde den 28 oktober 2021, § 219, föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen genom att ge samhällsplaneringsnämnden i uppdrag att ta fram en handlingsplan för en nollvision för vattenläckor.

Kommunfullmäktige biföll motionen genom att ge samhällsplaneringsnämnden i uppdrag att ta fram en handlingsplan för en nollvision för vattenläckor.

– Motion från Christer Persson (ÖP) och Kjell Dahlberg (ÖP): Spolning av toaletter med tekniskt vatten

Christer Persson (ÖP) och Kjell Dahlberg (ÖP) föreslår i motion daterad den 17 september 2021 att samhällsplaneringsnämnden/Österlen VA AB får i uppdrag att utreda hur toaletterna inom kvarvarande byggnation inom området Garvaren söder om järnvägsstationen i Simrishamn praktiskt skulle kunna spolas med så kallat tekniskt vatten.

Motionen har inför vidare handläggning varit överlämnad till samhällsplaneringsnämnden för beredning.

Samhällsplaneringsnämnden beslutade vid sammanträde den 28 oktober 2021, § 222, föreslå kommunfullmäktige avslå motionen.

Inför samhällsplaneringsnämndens beslut framgick av samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse att:

”Denna fråga har varit med i de initiala diskussionerna kring stadsdelen Skansen, men det finns i dag ingen juridik som stödjer att använda tekniskt vatten på detta sätt. Efter diskussion med Österlen VA har förvaltningen kommit fram till att det bedöms ta fem till tio år innan det finns möjlighet att genomföra detta juridiskt. Ledningen från reningsverket till bostadsområdet kan inte bekostas av VA-kollektivet eftersom det i dagsläget inte är en vattentjänst som omfattas av lagen om allmänna vattentjänster (LAV). Kostnaden för anläggningen som behövs skulle därför hamna på de specifika användarna alternativt skulle kostnader för anläggning och drift av ledningen behöva bekostas med skattemedel. Österlen VA kan inte heller garantera en konstant leverans av tekniskt vatten, utan bostäder måste ha en nödlösning så att de kan spola med vanligt dricksvattnet när det inte finns tillgång till tekniskt vatten.

En framtidsvision om en stadsdel med hållbarhetsperspektiv är en inriktning och förhoppning, som förvaltningen och Österlen VA delar, men enligt vår gemensamma bedömning kommer det att dröja många år innan möjligheten att spola med tekniskt vatten kan bli verklighet i Simrishamns kommun.”

Kommunfullmäktige beslutade att avslå motionen.

– Fastställande av verksamhetsområde för allmän vatten- och avloppsförsörjning (Gröstorp, Rörum, Gislöv)

Österlen VA har inkommit med förfrågan om att få utöka verksamhetsområdet för vattentjänster som berör tre av kommunens orter: Gröstorp, Rörum och Brantevik (med fastighetsbeteckning Gislöv).

Fastigheterna som föreslås omfattas av verksamhetsområde är av två typer:

 • Fastigheter som ligger inom vattenskyddsområde där anslutning till allmän VA-försörjning skulle bidra till att säkra skyddet av kommunala vattentäkter. Det gäller både fastigheter som nyligen beviljats bygglov samt bebyggda fastigheter som ansökt om anslutning till allmän VA-försörjning.
 • Fastigheter som historiskt redan är anslutna, men i dag inte omfattas av verksamhetsområde.

Nedan följer redovisning av fastigheter och föreslagna verksamhetsområden.

Fastigheter inom vattenskyddsområde/kommande vattenskyddsområde som föreslås omfattas av verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten:

 • Gröstorp 7:11
 • Gröstorp 7:22 (är historiskt ansluten till dricksvatten och spillvatten)
 • Rörum 72:22
 • Rörum 27:5 (är historiskt ansluten till dricksvatten)
 • Rörum 27:9 (är historiskt ansluten till dricksvatten)

Fastigheter inom vattenskyddsområde som föreslås omfattas av verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dagvatten:

 • Gislöv 17:270
 • Gislöv 17:271

Fastighet inom kommande vattenskyddsområde som omfattas av verksamhetsområde för dricksvatten men som föreslås även omfattas av verksamhetsområde för spillvatten:

 • Gröstorp 7:9 (är historiskt ansluten till dricksvatten)

Samhällsplaneringsnämnden beslutade vid sammanträde den 28 oktober 2021, § 215, föreslå kommunfullmäktige fastställa föreslagna verksamhetsområden för vattentjänster i föreslagen omfattning.

Bakgrund

Enligt lagen (2016:412) om allmänna vattentjänster (LAV) ska kommunen bestämma det geografiska området och verksamhetsområdet, inom vilket vattentjänster behöver ordnas och sedan se till att detta behov av vattentjänster snarast tillgodoses genom en allmän VA-anläggning. Ägare till fastigheter som är belägna inom ett verksamhetsområde för den allmänna VA-anläggningen har rätt och skyldighet att ansluta sig till anläggningen enligt LAV. Huvudmannen har därmed också rätt att ta ut anläggningsavgift för att täcka sina kostnader.

Verksamhetsområde bestäms för vattentjänsterna dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Ett verksamhetsområde kan vara begränsat till att bara gälla för en viss vattentjänst eller flera.

Kommunfullmäktige beslutade, i enlighet med samhällsplaneringsnämndens beslutsförslag, att fastställa föreslagna verksamhetsområden för vattentjänster i föreslagen omfattning.