Ny skatepark och utveckling av Södra planteringen

Ny skatepark och utveckling av Södra planteringen

Bild: Från vänster ser vi Don, Billy, Kim och Malin som deltog på dialogen i Södra planteringen i september.

Just nu pågår ett projekt som ska göra Södra planteringen i Simrishamn till ett ännu mer levande område genom bland annat nya träd, anläggning av planteringar och en ny skatepark.

För att inhämta synpunkter från medborgare gällande framtida utveckling av området hölls en dialog kring projektet den 2 september på plats i Södra planteringen. På simrishamn.se fanns det vid den tidpunkten även möjlighet för medborgare att lämna sina synpunkter digitalt.

Vad har hänt sedan dess?

Efter att synpunkter inhämtats från medborgare och sammanställts så lyftes de i samhällsplaneringsnämnden. Ärendets utgång blev ett beslut om att ett reviderat gestaltningsförslag ska tas fram utifrån inkomna synpunkter.

Hur ser tidplanen ut?

Ett reviderat gestaltningsförslag har nu börjat ta form och förväntas vara klart i februari 2022. Det ska då presenteras för en arbetsgrupp bestående av tjänstepersoner som arbetar med projektet och medborgare som är intresserade av att delta i det fortsatta arbetet. Projektledare Anna Bartels poängterar hur viktigt det är med olika perspektiv i den här typen av projekt:

– Arbetsgruppen kommer att bestå av personer i varierande ålder med olika intressen och perspektiv, vilket ger de bästa förutsättningarna för att kunna skapa en slutprodukt som uppskattas av så många som möjligt. Då detta projekt handlar om utveckling av en gemensam och offentlig samlingsplats är mångfalden av perspektiv extra viktig.

Tidplan

2022

  • Reviderat förslag stäms av med arbetsgrupp – februari
  • Projektering – våren
  • Bullerutredning – våren
  • Upphandling – hösten

2023

  • Byggstart

2025

  •  Färdigställande