Kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 maj – ett axplock beslut

Internkontroll 2023: kommunstyrelsen

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till plan för kommunstyrelsens interna kontroll 2023 i enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda reglementet för kommunens interna kontroll. Förslaget har sin utgångspunkt i risk- och väsentlighetsbedömningen och de övriga anvisningar som reglementet anger.

Kontrollområdena i bruttolistan är prioriterade efter den riskanalys som är gjord, där de åtta första är bedömda som mest prioriterade; fakturahantering, kreditfakturor, investeringar, avtalsuppföljning, back-up-system, informationssäkerhet, verkställighet och löneskuld.

Bruttolista för internkontrollplan 2023 har utarbetats av kommunledningskontorets ledningsgrupp genom följande steg:

  • Beskrivning av processer eller rutiner som anses vara ett riskområde och varför detta bör vara föremål för kontroll.
  • Riskanalys på de olika riskområdena utifrån bedömning avseende sannolikhet att det inträffar och vilken konsekvens det får om det inträffar.
  • Genom att använda den matris som kommunledningskontorets riktlinjer för intern kontroll rekommenderar så får man fram ett riskvärde.
  • Riskvärdet avgör om kontrollpunkten bör vara föremål för kontroll eller om värdet hamnar på en nivå så att man accepterar risken.

Bruttolistan utgör underlaget för framtagandet av internkontrollplan för år 2023. Denna process följer reglementet för internkontroll som beslutats i kommunfullmäktige och det stödjer också en process som förespråkas i den av revisionen genomförda granskningen av internkontroll 2018.

Kontrollområdena i bruttolistan är prioriterade efter den riskanalys som är gjord, där de åtta första är bedömda som mest prioriterade.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen anta de åtta prioriterade kontrollområdena i bruttolistan: fakturahantering, kreditfakturor, investeringar, avtalsuppföljning, back-up-system, informationssäkerhet, verkställighet och löneskuld.

– Tertialrapport per 30 april 2022: kommunstyrelsen

Kommunledningskontoret har upprättat en tertialrapport per den 30 april 2022. Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott på 2,1 mnkr. Detta främst på grund av tjänstledigheter och vakant tjänst på kommunledningskontoret, men även att ett nytt, dyrare avtal avseende datakommunikation till kommunens verksamheter inte har börjat gälla än, samt ökade intäkter från VA-bolaget för it-drift. Även kostnader för kollektivtrafik bedöms bli lägre än budgeterat beroende på att de anbud som kom in för lokalbussen var lägre än budgeterat, samt att möjligheten till gratis kollektivtrafik inom kommunens gränser för dem som fyllt 75 år nyttjas i mindre omfattning än beräknat.

Det prognostiserade överskottet härrör sig också till att medlemsavgiften till Sörf bedöms bli lägre än budgeterat, att det är färre sökande till feriearbete i år samt att de fackliga organisationerna har vakanser bland ombuden vilket leder minskade kurskostnader och användande av facklig tid.

Av sex fastställda nämndmål bedöms ett mål inte bli uppfyllt, fyra mål bli delvis uppfyllda och ett mål kan inte följas upp i år.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen godkänner tertialrapporten per den 30 april 2022 för kommunstyrelsen. Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige som information.

– Handlingsplan våldsbejakande extremism

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 30 oktober 2017, § 166, att anta en handlingsplan mot våldsbejakande extremism för åren 2017 till 2020. Planen var förlängd att gälla till och med 2021-12-13, genom beslut i kommunfullmäktige 2021-04-26, § 76. Handlingsplanen riktade sig till alla anställda inom alla verksamheter inom Simrishamns kommun.

Kommunledningskontoret ger förslaget att avsluta handlingsplanen med följande yttrande:

Det är av stor vikt att Simrishamns kommuns verksamheter genomsyras av mänskliga rättigheter och likabehandling för att minska risken för uppkomst av destruktiva miljöer. Då arbetet att förebygga och motverka våldsbejakande extremism finns i ordinarie arbete, anses handlingsplanen överflödig.

För att uppnå att Simrishamn ska vara en trygg och säker kommun samverkar Simrishamns kommun och lokalpolisområde Ystad i ett brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Organisationen av det lokala brottsförebyggande arbetet i Simrishamns kommun bygger på en gemensam lägesbild, framtagande och beslut av handlingsplan samt arbete med aktiviteter i arbetsgrupper med tydligt syfte och mål.

I arbetet finns bland annat ”Effektiv samordning för trygghet” som är ett systematiskt arbetssätt som bygger på kunskapsbaserad brottsprevention. Målet är att minska och förebygga brott och otrygghet genom tidiga insatser när problem uppstår eller är på väg att kunna inträffa.

Medborgarlöftet för 2022 och 2023 presenterar tre fokusområden som har identifierats utifrån en gemensam lägesbild framtagen av polis och kommun i samverkan.

Fokusområde 1: Barn och unga i riskzonen

Med syfte att skapa ett tryggt liv för barn och unga utan kriminalitet, missbruk och utanförskap. Arbetet sker långsiktigt och i samverkan med polis, socialtjänst samt förskola/skola.

Fokusområde 2: Trygga miljöer

Med syfte att undersöka upplevd trygghet/otrygghet genom att identifiera miljöer (skola och publika platser) avser vi starta upp med arbete med att rapportera genom metoden ”Effektiv samordning för trygghet”, EST. Polis och kommun vill även kommunicera positiva budskap.

Fokusområde 3: Trafik

Med syfte att skapa tillgänglighet, trygghet och trafiksäkerhet. Polis och kommun vill kunna ta emot fordonsburen turism, skapa och kommunicera parkeringsutrymmen samt motverka buskörning.

Bakgrund/utredning

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål. Med våldsbejakande extremism avses den våldsbejakande högerextremistiska vit makt-miljön, den våldsbejakande vänsterextremistiska autonoma miljön och den våldsbejakande islamistiska extremistmiljön.

Att förebygga förekomsten av våldsbejakande extremism är av avgörande betydelse för att förhindra att odemokratiska krafter får fäste i samhället. En rad nationella dokument beskriver på olika sätt hur Sverige ska arbeta mot våldsbejakande extremism och främja demokratin. I samtliga dokument pekas kommunerna ut som en viktig part i arbetet. En aktuell nationell såväl som lokal lägesbild av social oro/våldsbejakande extremism ger goda förutsättningar för ett effektivt arbete. Den lokala lägesbilden avgör vilka aktiviteter Simrishamns kommun bör vidta i sitt förebyggande arbete.

Det lokala brottsförebyggande rådet, lokala brå, arbetar bland annat med ”Effektiv samordning för trygghet”, EST, som är ett systematiskt arbetssätt som bygger på kunskapsbaserad brottsprevention. Målet är att minska och förebygga brott och otrygghet genom tidiga insatser när problem uppstår eller är på väg att kunna inträffa. Det systematiska arbetet innebär att man har fasta rutiner avseende deltagare (funktioner), dagordningar, formulär, checklistor, mötestider och dokumentation.

Huvudansvariga för EST-arbetets organisation, upplägg och verksamhet är främst kommun, polis och fastighetsföretag. Hos varje organisation finns en eller ett par nyckelfunktioner som ansvarar för arbetet. Därutöver kan ett stort antal andra aktörer delta i arbetet.

EST-processen går i korthet ut på att varje vecka eller var fjortonde dag skickar lokala rapportörer, (personer som är verksamma i aktuella områden), in information till ett antal nyckelfunktioner inom kommun, polis och fastighetsföretag.

Följande delar utgör grund och kärnkomponenter i EST:s arbetssätt:

  • Kartläggning: informationsinsamling, informationssammanställning och lägesbild.
  • Analys: identifiera bakomliggande orsaker.
  • Insatser: bestämma insatser och identifiera samverkansparter.
  • Uppföljning: bedömning av gjorda insatser.
  • Återkoppling: spridning av lägesbilder och analyser.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att inte förlänga handlingsplan för våldsbejakande extremism för Simrishamns kommun utan låta detta arbete ingå i det arbete med EST som genomförs genom lokala brå.