Kommunfullmäktige den 20 juni – ett axplock beslut

– Investerings- och exploateringsbudget 2023–2027

Enligt gällande tidplan för budgetprocessen 2023–2027 ska kommunfullmäktige på sammanträdet i juni 2022 besluta om investeringsbudget och exploateringsbudget för år 2023 med plan för åren 2024–2027.

Nämnderna presenterade sina antagna budgetskrivelseförslag avseende investeringsbudget, och för samhällsplaneringsnämnden även exploateringsbudget, för åren 2023–2027 för budgetberedningen i början av april. Budgetberedningen har sedan haft två möten under april och maj där de har arbetat med investerings- och exploateringsbudgetarna.

Kommunfullmäktige beslutade att

 • Godkänna upprättat förslag till investeringsram och investeringsprojekt för nämnderna för år 2023 med plan för åren 2024–2027.
 • Medge undantag från fastställt finansiellt mål inom God ekonomisk hushållning, vilket säger att investeringar inom den skattefinansierade verksamheten inte ska lånefinansieras. Undantaget avser projektet ”Ny förskola i Simrishamns stad”.
 • Projektet ”Ny förskola i Simrishamns stad” således medges lånefinansiering.
 • Projektet ”Ny förskola i Simrishamns stad” får inte starta förrän kommunfullmäktige har fattat ett igångsättningsbeslut. Inför kommunfullmäktiges igångsättningsbeslut behöver samhällsplaneringsnämnden ta fram ett väl genomarbetat kalkylunderlag.
 • Godkänna upprättat förslag till exploateringsbudget och exploateringsprojekt för samhällsplaneringsnämnden för år 2023 med plan för åren 2024–2027.

– Handlingsplan våldsbejakande extremism

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 30 oktober 2017, § 166, att anta en handlingsplan mot våldsbejakande extremism för åren 2017 till 2020. Planen var förlängd att gälla till och med 2021-12-13, genom beslut i kommunfullmäktige 2021-04-26, § 76. Handlingsplanen riktade sig till alla anställda inom alla verksamheter inom Simrishamns kommun.

Kommunledningskontoret ger förslaget att avsluta handlingsplanen med följande yttrande:

Det är av stor vikt att Simrishamns kommuns verksamheter genomsyras av mänskliga rättigheter och likabehandling för att minska risken för uppkomst av destruktiva miljöer. Då arbetet att förebygga och motverka våldsbejakande extremism finns i ordinarie arbete, anses handlingsplanen överflödig.

För att uppnå att Simrishamn ska vara en trygg och säker kommun samverkar Simrishamns kommun och lokalpolisområde Ystad i ett brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Organisationen av det lokala brottsförebyggande arbetet i Simrishamns kommun bygger på en gemensam lägesbild, framtagande och beslut av handlingsplan samt arbete med aktiviteter i arbetsgrupper med tydligt syfte och mål.

I arbetet finns bland annat ”Effektiv samordning för trygghet” som är ett systematiskt arbetssätt som bygger på kunskapsbaserad brottsprevention. Målet är att minska och förebygga brott och otrygghet genom tidiga insatser när problem uppstår eller är på väg att kunna inträffa.

Medborgarlöftet för 2022 och 2023 presenterar tre fokusområden som har identifierats utifrån en gemensam lägesbild framtagen av polis och kommun i samverkan.

Fokusområde 1: Barn och unga i riskzonen

Med syfte att skapa ett tryggt liv för barn och unga utan kriminalitet, missbruk och utanförskap. Arbetet sker långsiktigt och i samverkan med polis, socialtjänst samt förskola/skola.

Fokusområde 2: Trygga miljöer

Med syfte att undersöka upplevd trygghet/otrygghet genom att identifiera miljöer (skola och publika platser) avser vi starta upp med arbete med att rapportera genom metoden ”Effektiv samordning för trygghet”, EST. Polis och kommun vill även kommunicera positiva budskap.

Fokusområde 3: Trafik

Med syfte att skapa tillgänglighet, trygghet och trafiksäkerhet. Polis och kommun vill kunna ta emot fordonsburen turism, skapa och kommunicera parkeringsutrymmen samt motverka buskörning.

Bakgrund/utredning

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål. Med våldsbejakande extremism avses den våldsbejakande högerextremistiska vit makt-miljön, den våldsbejakande vänsterextremistiska autonoma miljön och den våldsbejakande islamistiska extremistmiljön.

Att förebygga förekomsten av våldsbejakande extremism är av avgörande betydelse för att förhindra att odemokratiska krafter får fäste i samhället. En rad nationella dokument beskriver på olika sätt hur Sverige ska arbeta mot våldsbejakande extremism och främja demokratin. I samtliga dokument pekas kommunerna ut som en viktig part i arbetet. En aktuell nationell såväl som lokal lägesbild av social oro/våldsbejakande extremism ger goda förutsättningar för ett effektivt arbete. Den lokala lägesbilden avgör vilka aktiviteter Simrishamns kommun bör vidta i sitt förebyggande arbete.

Det lokala brottsförebyggande rådet, lokala brå, arbetar bland annat med ”Effektiv samordning för trygghet”, EST, som är ett systematiskt arbetssätt som bygger på kunskapsbaserad brottsprevention. Målet är att minska och förebygga brott och otrygghet genom tidiga insatser när problem uppstår eller är på väg att kunna inträffa. Det systematiska arbetet innebär att man har fasta rutiner avseende deltagare (funktioner), dagordningar, formulär, checklistor, mötestider och dokumentation.

Huvudansvariga för EST-arbetets organisation, upplägg och verksamhet är främst kommun, polis och fastighetsföretag. Hos varje organisation finns en eller ett par nyckelfunktioner som ansvarar för arbetet. Därutöver kan ett stort antal andra aktörer delta i arbetet.

EST-processen går i korthet ut på att varje vecka eller var fjortonde dag skickar lokala rapportörer, (personer som är verksamma i aktuella områden), in information till ett antal nyckelfunktioner inom kommun, polis och fastighetsföretag.

Följande delar utgör grund och kärnkomponenter i EST:s arbetssätt:

 • Kartläggning: informationsinsamling, informationssammanställning och lägesbild.
 • Analys: identifiera bakomliggande orsaker.
 • Insatser: bestämma insatser och identifiera samverkansparter.
 • Uppföljning: bedömning av gjorda insatser.
 • Återkoppling: spridning av lägesbilder och analyser.

Kommunfullmäktige beslutade att inte förlänga handlingsplan för våldsbejakande extremism för Simrishamns kommun, utan låta detta arbete ingå i det arbete med EST som genomförs genom lokala brå.​

– Motion från Carl-Göran Svensson (C) och Henrik Mårtensson (C): Riktlinjer för vattenanvändning

Carl-Göran Svensson (C) och Henrik Mårtensson (C) har inkommit med en motion avseende riktlinjer för vattenanvändning. Av motionen framgår att vattenbrist och översvämningsrisk är högaktuella vattenfrågor som kan sammanlänkas till pågående klimatförändringar. Ett mål som bör sättas upp och jobbas mot är att använda 100 liter vatten per dag/person i Simrishamns kommun. Det kan ske genom omställning av befintliga system samt genom informationskampanjer till allmänheten. Vidare framhålls i motionen att det finns en rad olika möjligheter att planera för och bygga ett hållbart samhälle, vilket måste tas med i Simrishamns kommuns planering och inkluderas mer uppgraderat i detaljplane- och bygglovsprocesser. I kommunens översiktsplan finns en del av dessa vattenfrågor beaktade utan att ha vunnit gehör fullt ut, som kan bli kostsamt framöver.

Centerpartiet föreslår i motionen: ”Att kommunfullmäktige bifaller andemening i motionen och uppdrar åt samhällsplaneringsnämnden att ta fram förslag/riktlinjer som uppfyller förslagen i motionen.”

Motionen har varit överlämnad till samhällsplaneringsnämnden, där det beslutades, vid sammanträde den 21 april 2022, § 99, att motionen anses vara besvarad då det redan pågår arbete inom samhällsbyggnadsförvaltningen med att planera för ett hållbart samhälle utifrån ställningstaganden i Simrishamns kommuns översiktsplan.

Kommunfullmäktige beslutade att anse motionen vara besvarad.

– Motion från Gudrun Schyman (Fi): Kunskapslyft i hållbarhet

En motion från Feministiskt initiativ (Fi) inkom till barn- och utbildningsnämnden den 4 mars 2022 gällande kunskapslyft i hållbar utveckling för elever, lärare och skolledare. Gun Lidman Nilsson (Fi) och Gudrun Schyman (Fi) föreslår i motionen ”Kunskapslyft i hållbar utveckling för elever, lärare och skolledare”:

 • Att ett ämnesövergripande kunskapslyft i hållbar utveckling för elever, lärare och skolledare ges utrymme i barn- och utbildningsförvaltningens organisation.
 • Att tillräckligt med tid och resurser tillförs så det blir möjligt för lärare och skolledare att, tillsammans med elever, genomföra ovanstående punkt.

I tjänsteskrivelse från barn- och utbildningsnämnden 2022-03-14 föreslås motionen avslås, med följande yttrande: ”Med tolkning av skollagen kan man utifrån de förslag som framförts, tyda att ett ämnesövergripande kunskapslyft är inom kommunens ansvarsområde. I stort handlar detta ansvarsområde om att ge ekonomiska och tidsmässiga förutsättningar för kompetensutveckling. Under 2022 ska frågor kring kompetensutveckling prioriteras då detta är en del av barn- och utbildningsnämndens mål inom ramen för budget 2022. Således är de ekonomiska förutsättningarna under arbete. Gällande de tidsmässiga förutsättningarna så är utgångspunkten skolans timplan. I barn- och utbildningsnämndens beslut om läsårstider för 2022-2023 har 16 dagar avsatts för kompetensutveckling. I kommunen finns även en hållbarhetspolicy som syftar till att peka ut viljemeningar och prioriteringar för hela kommunen avseende arbetet mot hållbar utveckling, bidra till att mål som Agenda 2030, folkhälso- samt klimatmål uppnås. Motionen anses i linje med kommunens ansvarsområde kring hållbar utveckling inom utbildningsväsendet. I den utsträckning det är en politisk befogenhet att besluta, anses de yrkanden som framförts redan beslutade. Utifrån ovan nämnda yttranden föreslås motionen avslås.”

Kommunfullmäktige beslutade att motionen anses vara besvarad med hänvisning till pågående arbete inom ramen för efterfrågat ämnesområde.

– Motion från Fredrik Ramberg (SD), Jan Dahl (SD), Alf Persson (SD) och Thomas Paulsson (SD): Erbjudande om gratis regntunnor

Fredrik Ramberg (SD), Jan Dahl (SD), Alf Persson (SD) och Thomas Paulsson (SD) har inkommit med en motion daterad den 29 september 2021, avseende erbjudande om gratis regntunnor. Av motionen framgår att Simrishamns kommun står inför stora prövningar gällande vattenförsörjning med vattenbrist och bevattningsförbud. En åtgärd för att motverka detta är att Simrishamns kommun köper in 150 regntunnor som erbjuds till kommuninvånarna. Ystads kommun genomför det, vilket har blivit positivt mottaget av medborgarna. År 2020 hämtade totalt 83 hushåll ut regntunnor i Ystad och motionärerna förmodar att intresset är större i Simrishamns kommun på grund av rådande vattenförsörjningsproblematik. Fredrik Ramberg (SD) med flera föreslår i motionen:

 • Att inhandla 150 regntunnor som erbjuds gratis till Simrishamns kommuninvånare genom kommunens mediekanaler inför sommaren 2022.
 • Att visar sig projektet givande och större intresse finns, köpa in fler och fortsätta erbjuda gratis regntunnor.
 • Att finansiering sker genom medel ur kommunfullmäktiges till förfogande.

Samhällsplaneringsnämnden, till vilka motionen remitterades, beslutade vid sammanträde den 21 april 2022, § 100, att föreslå att avslå motionen, med hänvisning till att åtgärden inte är ett kommunalt ansvar, risk för att insatsen bidrar till ökad spridning av plastrester, att nyttoeffekten av åtgärden bedöms bli låg i förhållande till kostnaden samt att förslaget innebär ett behov av en ökad eller omprioriterad driftsbudget.

Kommunfullmäktige beslutade avslå motionen.