Inventering av Jätteloka vid Tommarpsån i sommar

Inventering av Jätteloka vid Tommarpsån i sommar

Bild: Jätteloka.

Sedan förra året pågår en inventering av Jätteloka vid vattendrag i Sydöstra Skåne. Jättelokan är en invasiv art som snabbt sprider sig och konkurrerar ut annan växtlighet. Den trivs i fuktig mark och sprider gärna sina fröer via vattendrag.

För att få en överblick över jättelokans utbredning har det en inventering längs Verkeån under hösten 2021 och i sommar kommer det att göras en vid Tommarpsån. Fyleån/Nybroån och Vollsjöån ska också inventeras under 2022.

Hur bekämpar jag Jätteloka?

Varje markägare har ansvar att bekämpa jätteloka på sin mark. Det finns flera olika bekämpningsmetoder och de beskrivs kortfattat nedan. Det är det viktigt att bära skyddskläder och skyddsglasögon när du bekämpar jätteloka eftersom växtsaften kan ge brännskador. Det är viktigt att ta hand om växtavfallet genom att lägga det i en plastsäck, knyta ihop och slänga som brännbart avfall på återvinningscentralen eller i hushållsavfallet. Bekämpning av jätteloka kräver en insats under flera år eftersom fröna kan ligga som fröbank i marken i upp till 10 år.

Uppgrävning och rotkapning

Metoden är lättast att använda på små plantor. Gräv av stammen minst 10 centimeter under markytan 2-3 gånger per växtsäsong, första gången tidigt på våren.

Klippning

Klipp av blomställningarna, oftast är juli en lämplig månad. Blomställningarna ska klippas av innan växten bildar frö. Bränn gärna det avklippta materialet om det är möjligt, annars hantera det som brännbart avfall.

Slåtter

Slåtter med röjsåg eller lie när plantorna är 50-100 cm eller med gräsklippare/slaghack när plantorna är små. Växten måste slås flera gånger eftersom den sätter nödskott.

Bete

Bete kan ske med nötkreatur, får och/eller getter.

Kemisk bekämpning

Undvik i möjligaste mån. Om du vill utföra bekämpning med kemiska medel tänk på att söka de tillstånd som behövs till exempel nära vattendrag.

Läs mer om olika bekämpningsmetoder på Naturvårdsverkets hemsida, klicka på länken nedan för att komma dit.

Metodkatalog för bekämpning (naturvardsverket.se)

Rapportera fynd av Jätteloka och andra invasiva arter

Om du upptäcker Jätteloka eller någon annan invasiv art i Simrishamns kommun är vi väldigt tacksamma om du även rapporterar in ditt fynd till oss och den nationella artportalen. Rapporterna skapar värdefullt underlag för arbetet med att bekämpa och minska spridningen av arterna, på både nationell och kommunal nivå.

  1. Ta en och gärna flera bilder av den invasiva främmande arten. När du sedan anmäler ditt fynd bifogar du bildmaterialet för att artexperterna ska kunna fastställa vilken art det är.
  2. Klicka på denna länk och rapportera ditt fynd till Simrishamns kommun.
  3. Klicka på denna länk och rapportera ditt fynd till den nationella artportalen.
  4. Klart. Stort tack för din hjälp

Mer information om invasiva arter

Frågor?

Hör av dig till Kontakt Simrishamn, 0414-81 90 00 eller kontakt@simrishamn.se