Utökad parkeringsövervakning i sommar – för ökad trafiksäkerhet

Då Simrishamns kommun är ett populärt resmål under sommartid med många bilburna sommarboende, besökare och turister är behovet av parkeringsövervakning större sommartid. De senaste åren har även antalet besökare under högsäsongen ökat och de trafikrelaterade problem som varit tydliga i enstaka orter i kommunen ser vi nu sprider sig till flera platser. Behovet blir därmed ännu större av att arbeta kommunövergripande med att förebygga trafikfaror och olyckor samt säkerställa att räddningstjänsten kan komma fram, parkeringsövervakningen är en viktig del av detta arbete.

Från och med i sommar, juni-augusti utförs parkeringsövervakning av Aimo Park, under veckans alla dagar, vilket är en dubblering sedan föregående år. Ökningen beror på att det tidigare upplägget inte var tillräckligt för att täcka bevakningen för hela kommunen. De senaste veckorna har flera trafikanter som fått parkeringsböter hört av sig till kommunen för att framföra klagomål kring detta. Ett vanligt exempel är att man länge har parkerat på en plats där det egentligen inte är tillåtet att stå och sedan blir förvånad när man nu får en p-bot. Det är vanligt att trafikanter väljer att stanna eller parkera i terräng (mark utanför väg eller gata), vilket enligt Sveriges lagstiftning inte är tillåtet i tättbebyggt område.

Var kan jag parkera istället?

Om du inte har boendeparkering, kan du parkera på:

  • Alla befintliga kommunala parkeringsplatser. De kan du hitta i kommunkartan här på trafiksidorna.
  • Längs allmänna vägar och gator i max 24 timmar, med hänsyn till generella trafikreglerna och att det finns minst 3 meters fri bredd så att Räddningstjänsten kan komma fram.

Det är varje fastighetsägares ansvar att tillgodose det egna behovet av boendeparkering inom sin fastighetsgräns. Har man köpt en fastighet utan möjlighet att parkera på, behöver parkering ordnas på egen hand. Det kan till exempel vara genom att annan fastighetsägares mark nyttjas genom parkeringsavtal eller parkeringsservitut, eller att en gemensamhetsanläggning skapas, där flera fastigheter går ihop.