Kommunfullmäktige den 26 september – ett axplock beslut

– Motion från Carl-Göran Svensson (C) och Henrik Mårtensson (C): Inrättande av tjänst som landsbygdsutvecklare

Carl-Göran Svensson (C) och Henrik Mårtensson (C) har inkommit med en motion daterad den 9 februari 2022, avseende inrättande av tjänst som landsbygdsutvecklare.

I motionen sägs det att mycket av landsbygdens resurser är avgörande för att bygga en hållbar utveckling och stärka kommunens attraktionskraft. Närheten till service, vård, omsorg och utbildning med hög tillgänglighet och god kvalité är grundförutsättningar för en levande landsbygd. Det finns ett rikt kultur- och föreningsliv samt ett stort engagemang i Simrishamns kommuns byar, men landsbygdens kunskap och kännedom når inte alltid fram till kommunens politiker och tjänstepersoner. För kommunens utveckling är det nödvändigt att tillvarata detta engagemang. Vidare lyfter Centerpartiet i motionen fram betydelsen av att utveckla och förbättra dialogen mellan lokala aktörer och kommunens tjänstepersoner och politiker, ur ett medborgar- och demokratiperspektiv.

Centerpartiet föreslår därför att kommunen inrättar en tjänst som landsbygdsutvecklare, vars uppgift bland annat kan vara att fungera som en länk mellan representanter i byalag och föreningar samt att inspirera och stimulera det lokala engagemanget. Vidare säger man att en landsbygdsutvecklare blir också en viktig stödfunktion för utvecklingen av landsbygden och därmed också kommunen, som håller kontakt med näringslivet, kommuner och andra myndigheter i dessa frågor. Byarnas förslag och idéer redovisar sedan landsbygdsutvecklaren till politiken.

Mot bakgrund av detta yrkar Centerpartiet att kommunfullmäktige bifaller motionen om inrättande av tjänst som landsbygdsutvecklare.

Samhällsplaneringsnämnden, till vilka motionen remitterades, beslutade vid sammanträde den 19 maj 2022, § 133, att bifalla motionen.

Kommunfullmäktige biföll motionen, finansiering ska inrymmas i tilldelad ram och hanteras inom samhällsplaneringsnämndens ram och tjänsten placeras på samhällsbyggnadsförvaltningen. Utvärdering ska ske efter ett år.

– Motion från Pia Ingvarsson (S) och Lennart Månsson (S): Inför måltidssällskap inom vård och omsorg

En motion är ställd från Socialdemokraterna till Simrishamns kommunfullmäktige angående ”den goda maten – i gott sällskap”. I motionen föreslås att Simrishamns kommun inför måltidssällskap inom vård och omsorg, vilket inte ska vara biståndsbedömt, utan ske på frivillig väg och anordnas tillsammans med frivilligorganisationerna.

Kommunfullmäktige ansåg motionen besvarad med hänsyn till att socialnämnden i dag arbetar med projekt att minska ensamhet bland äldre och samordning sker tillsammans med frivilligorganisationerna.

– Svar på förfrågan från Hörby kommun om samgående i gemensam överförmyndarnämnd och enhet

Hörbys kommunfullmäktige beslutade den 25 april 2022, att Hörby kommun önskar ingå i gemensam överförmyndarnämnd och gemensamt överförmyndarkontor med Tomelilla, Ystad, Sjöbo och Simrishamns kommuner från och med den 1 januari 2023. Beslutet har expedierats till samtliga fyra kommuner. Ärendet har därefter beretts gemensamt av nuvarande överförmyndarnämnd och kanslicheferna i de fyra kommunerna.

Bakgrund/utredning

Den gemensamma enheten för Ystads och Sjöbos kommuners överförmyndarverksamhet bildades 2010 och den 1 januari 2011 bildades den gemensamma överförmyndarnämnden för dessa båda kommuner. Den 1 januari 2016 bildades den gemensamma enheten för Tomelillas, Ystads och Sjöbos kommuner med kontor i Tomelilla. Sedan den 1 januari 2019 har dessa tre kommuner också en gemensam överförmyndarnämnd.

Simrishamns anslutning

I september 2020 började arbetet med ett samgående mellan Simrishamns kommuns nuvarande överförmyndarverksamhet och Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd samt överförmyndarenhet. Den 31 maj 2021 fattade Simrishamns kommunfullmäktige formellt beslut om att få ingå i överförmyndarnämnden och enheten.

I oktober 2021 fattade kommunfullmäktige i Sjöbos och Tomelillas kommuner samt kommunstyrelsen i Ystads kommun beslut om att välkomna Simrishamns kommun, dock med vissa villkor. En viktig del av villkoren var kostnader för överlämning av akter.

Den 20 december 2021 beslutade Simrishamns kommunfullmäktige att godkänna dessa villkor och att avsätta 300 tkr för att uppfylla villkoren. Sedan dess har enheten arbetat aktivt med att rekrytera medarbetare, leta nya lokaler eftersom det inte går att få ytterligare tre kontor där enheten är lokaliserad i dag, samt samordna arbetssätt mellan Tomelillas och Simrishamns enheter. Därtill har kanslicheferna tagit fram förslag på nytt samverkansavtal och reglemente för den nya nämnden med fyra kommuner.

Samverkansavtalet och reglementet måste antas likalydande av alla fyra kommunfullmäktige och därför har de förankrats och varit på remiss i kommunerna för att kunna antas utan ändringar. Avtal och reglemente kommer att antas av kommunfullmäktige i Tomelilla och Simrishamn den 20 juni och sedan i augusti månad i övriga två kommunfullmäktige.

Handläggning av Hörbys förfrågan

Hörby kommunfullmäktige beslutade den 25 april 2022 att kommunen önskar ingå i en gemensam överförmyndarnämnd och gemensamt handläggarkontor från den 1 januari 2023. Beslutet expedierades till Tomelilla, Ystads, Sjöbos och Simrishamns kommuner den 20 maj 2022.

Det tidigaste kommunfullmäktige i Tomelilla skulle kunna besluta om villkor för en anslutning är den 19 september 2022 eftersom beredningstiden för vårterminens sista fullmäktige redan passerat. Övriga tre kommunfullmäktige skulle också behöva fatta motsvarande beslut under denna period.

Därefter skulle Hörby kommunfullmäktige behöva besluta huruvida de godkänner villkoren eller inte. Först efter detta kan ett nytt samverkansavtal och reglemente för gemensam nämnd tas fram och beslutas av fem kommunfullmäktige. Detta innan de fem kommunernas valfullmäktige äger rum, det vill säga vid det fullmäktige där varje kommun väljer sina ledamöter och ersättare till kommunstyrelse, nämnder med mera.

Under hösten skulle också Hörbys akter behöva granskas och ytterligare ny personal rekryteras. Lägg därtill behov av ytterligare arbetsplatser.

Svar på förfrågan

De instanser som frågan har diskuterats i är överens om att det varken är önskvärt eller möjligt att pressa genom detta beslut inom den tidsram som finns till förfogande. Det politiska beslutsfattandet, rekrytering av personal, övertagande av ärendeakterna, samt införskaffande av ytterligare kontorsplatser kräver mer tid, vilket processen med Simrishamns kommuns anslutning till nämnden och enheten visar.

Nuvarande överförmyndarnämnd vill dock framföra att det finns en önskan att växa ytterligare. Även när Simrishamns kommun ingår i den gemensamma överförmyndarenheten så är den i minsta laget för att klara specialisering, uthållighet och utvecklingskostnader.

Det är enbart möjligt att starta en ny gemensam nämnd i samband med mandatperiods början och därför kan det inte bli aktuellt förrän den 1 januari 2027. Denna begränsning finns dock inte gällande gemensamt handläggarkontor.

Om Hörby kommun väljer att ha en vald överförmyndare i stället för att ingå i en gemensam nämnd för mandatperioden 2023–2026, skulle det vara möjligt för kommunen att ansluta till en gemensam överförmyndarenhet under mandatperiodens gång. Då skulle enheten jobba mot fyra kommuner i en gemensam nämnd och en kommuns överförmyndare. Detta är inget som är främmande för enheten eftersom det 2016–2018 fanns en gemensam nämnd för Ystads och Sjöbos kommuner medan Tomelilla kommun hade en vald överförmyndare.

Ekonomiska konsekvenser

Organisationsförändringar innebär alltid en viss merkostnad och effektförlust under en övergångsperiod. På sikt skulle det sannolikt innebära en ekonomisk effektivisering eller kvalitetsförbättring med en större överförmyndarenhet.

Förslaget i sig, att det inte är möjligt för Hörby kommun att ansluta till en gemensam överförmyndarnämnd och överförmyndarenhet från den 1 januari 2023, innebär inga ekonomiska konsekvenser för nuvarande fyra kommuner i samverkan.

Uppföljning

Uppföljning kommer att ske beroende på vad de fyra kommunerna beslutar svara Hörby kommun, samt beroende på vilken lösning Hörby kommun väljer för mandatperioden 2023– 2027. Om en överförmyndare väljs, kan Hörby kommun ansluta till enheten under mandatperioden.

Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarenhet, som efter Simrishamns anslutning vid årsskiftet 2022/23 sannolikt kommer att heta Sydöstra Skånes överförmyndarenhet, kommer att genomgå stora förändringar under nuvarande och nästa år. Ungefär hälften av medarbetarna kommer att vara nya, det kommer att krävas nya rutiner för arbetet med Simrishamns ställföreträdare, en ny nämnd med ny ordförande kommer att träda i tjänst och enheten ska flytta till nya lokaler.

Samtidigt ska verksamheten fortgå med samma höga kvalitet som tidigare. Det är lätt att förstå att organisationen behöver hitta en stabil grund att stå på, finna trygghet i den nya vardagen, innan nästa förändringsfas påbörjas. Det är i dag inte möjligt att säga exakt när Hörby kommun skulle kunna ingå i en gemensam enhet, men de fyra nuvarande kommunerna är positiva till en sådan utveckling.

Kommunfullmäktige beslutade att besvara Hörby kommuns avsiktsförklaring i enlighet med kommunledningskontorets förslag i denna tjänsteskrivelse, vilket innebär att Hörby kommun kan ingå i gemensam nämnd från och med mandatperiod 2027–2030, och i en gemensam enhet någon gång under mandatperioden 2023–2026.​