Ny gång- och cykelväg i Kivik

Den vitstreckade linjen på kartan ovan visar var den nya gång- och cykelvägen nu kommer att anläggas; den svartstreckade var skötselvägen kommer att vara.

En ny gång- och cykelväg kommer nu att anläggas i Kivik. Den sammanlänkar befintlig gång- och cykelväg utmed väg 9 (Kiviks stora väg som ansluter söderifrån) med Horsåkravägen i nordöst. Genom att skapa ett helt gång- och cykelvägnät förbättras trafiksäkerheten för gående och cyklister i området.

I samband med anläggandet av gång- och cykelvägen kommer även en skötselväg att anläggas. Den förenklar framkomligheten för skötselfordon till kommunens anläggningar och naturområdet vid Skogsdala.

Arbetet med den nya gång- och cykelvägen kommer att påbörjas i november 2022 och beräknas vara klart i maj 2023.