Kommunfullmäktige den 28 november – ett axplock beslut

– Taxor 2023

De av fullmäktige beslutade taxorna för Simrishamns kommun publiceras på här på hemsidan när protokollet från fullmäktigesammanträdet är justerat.

 

– Budget 2023–2027

Detta ärende avser fastställande av budgeten för åren 2023–2027.

Alliansen har inkommit med förslag till budget för åren 2023–2027. Budgeten innebär en oförändrad skattesats på 20,51 %. Invånarantalet 2023 är baserat på ett antagande om 19 100 invånare. För åren 2024 till och med 2027 har invånarantalet räknats upp med 100 invånare varje år.

Nämndernas ramar, exklusive kapitalkostnader, har till 2023 räknats upp med en pris- och lönekompensation på fyra procent. Nämndernas ramar har också justerats utifrån omräkning av kapitalkostnader.

Balanskravsresultatet motsvarar för år 2023 2,9 procent av skatter och statsbidrag.

I beräkningarna ingår ett kompletterande uttag från pensionskapitalet år 2023 med ytterligare 13 mnkr. För år 2023 blir det sammanlagda uttaget från pensionskapitalet 26 mnkr eftersom inget uttag gjordes år 2021.

År 2023 beräknas det vara lågkonjunktur i Sverige. Enligt Sveriges kommuner och regioners cirkulär 22:28 från augusti i år så är det underliggande skatteunderlaget för riket 0,6 % lägre än den genomsnittliga utvecklingen de senaste tio åren, vilket gör disposition från resultatutjämningsreserven möjlig.

I beräkningarna ingår en budgetdisposition ur resultatutjämningsreserven på 11,3 mnkr. Enligt riktlinjerna för resultatutjämningsreserven står det att kommunen kan, i samband med budgetbeslutet, planera för att göra en disponering från resultatutjämningsreserven. Slutligt beslut kan dock tas först i samband med behandlingen av årsredovisningen 2023, vilket kommer att ske i april 2024.

Kommunfullmäktige beslutade på sammanträdet den 20 juni 2022, § 74, om investeringsbudget och exploateringsbudget för 2023 med plan för åren 2024–2027. Detta ska beslutas i november igen av det nyvalda fullmäktige.

Kommunfullmäktiges presidium har berett revisonens budget för 2023 med plan för åren 2024 till 2027.

Kommunfullmäktige beslutade att:

 • Fastställa skattesatsen för 2023 till 20,51 procent.
 • Godkänna finansiella och verksamhetsmål med inriktning på god ekonomisk hushållning
 • Godkänna att nämndernas budgetansvar ska följa avsnittet budgetuppföljning.
 • Fastställa driftbudgeten för 2023–2027, det vill säga nämndernas ramar samt finansieringen
 • Godkänna nämndernas investeringsramar och investeringsprojekt 2023–2027.
 • Medge undantag från fastställt finansiellt mål inom god ekonomisk hushållning vilket säger att investeringar inom den skattefinansierade verksamheten inte ska lånefinansieras. Undantaget avser projektet ”Ny förskola i Simrishamns stad”.
 • Projektet ”Ny förskola i Simrishamns stad” medges således lånefinansiering.
 • Projektet ”Ny förskola i Simrishamns stad” får inte starta förrän kommunfullmäktige har fattat ett igångsättningsbeslut. Inför kommunfullmäktiges igångsättningsbeslut behöver samhällsplaneringsnämnden ta fram ett väl genomarbetat kalkylunderlag.
 • Godkänna att beskrivna investeringsregler ska gälla.
 • Godkänna exploateringsbudget och exploateringsprojekt 2023–2027.
 • Godkänna föreslagna resultat-, finansierings- och balansbudgetar för åren 2023–2027.
 • Godkänna kompletterande uttag från pensionskapitalet år 2023 med ytterligare 13 mnkr.
 • Godkänna en budgetdisposition ur resultatutjämningsreserven år 2023 med 11,3 mnkr.

– Översyn av lokala ordningsföreskrifter

Kommunstyrelsen beslutade den 15 april 2015, § 91, att ge dåvarande samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att revidera lokala ordningsföreskrifter för Simrishamns kommun. Samhällsbyggnadsnämnden konstaterade att en ändring av de lokala ordningsföreskrifterna behöver kungöras och remitteras till olika myndigheter och gav förvaltningschefen i uppdrag att arbeta fram lokala ordningsföreskrifter och remittera till lämpliga remissinstanser. Redovisning skulle ske hösten 2015 och de nya ordningsföreskrifterna planerades att börja gälla från och med 2016.

Arbete har sedan dess nedprioriterats på grund av resursbrist, men det har i handlingsplan för sommaråtgärder, som antogs av samhällsplaneringsnämnden den 17 december 2020, § 281, konstaterats att de lokala ordningsföreskrifterna behöver revideras.

Samhällsplaneringsnämnden godkände den 18 mars 2021, § 59, ”Projektdirektiv: Översyn av lokala ordningsföreskrifter för Simrishamns kommun”.

Ärendet med reviderade föreskrifter lyftes i samhällsplaneringsnämnden den 24 februari 2022, § 24, men återremitterades för klargörande vad gäller revideringarna.

Förslaget godkändes i samhällsplaneringsnämnden den 24 mars 2022, § 64.

Kommunfullmäktige beslutade den 30 maj 2022, § 57, att återremittera ärendet med uppdrag till samhällsplaneringsnämnden att titta på hur förslaget påverkar tillgängligheten.

Samhällsplaneringsnämnden beslutade den 25 augusti 2022, §169, att anta det reviderade förslaget med förtydligande kring tillgänglighet.

Kommunfullmäktige antog redovisat förslag till ”Lokala ordningsföreskrifter för Simrishamns kommun”.

– Motion från Ingmarie Jacobsen (Fi): Näringslivsenhet samt nya mål för besöksnäringen.

Ingmarie Jacobsson (Fi) har kommit in med en motion i vilken det föreslås att

 en ny näringslivsenhet/utvecklingsenhet bildas, kopplad till Sinab

 kommundirektören får i uppdrag att ta fram ett förslag med målsättning att öka besöksnäringens värde av varor och tjänster samt antalet årsarbeten med 50 % jämfört med 2021. Målet ska vara uppnått senast 2028 med avstämningspunkter som inför varje årsbudget. Ett utkast till åtgärdsprogram ska presenteras före 2022 års utgång.

Motionen kopplar till tidigare genomförd utredning och motionen föreslås därför avslås.

Kommunfullmäktige avslog motionen.

– Utökat vänortssamarbete

Vänortsrörelsen var en slags fredsrörelse som växte fram i Europa efter andra världskriget med förhoppningar om att genom samarbete kunna överbrygga motsättningar och öka förståelsen mellan folk.

Den historiska bakgrunden till Simrishamns kommuns olika vänortssamarbeten ser olika ut. Samarbetena har haft olika utgångspunkter och behovet av samarbete har förändrats över tid.

Simrishamns kommuns nuvarande vänorter är:

 • Sandvig-Allinge, Danmark. Denna mindre ort på Bornholm har det äldsta avtalet och därmed också det svåraste att hitta. Man talar gärna om ”mångårig vänskap” och nämner också gärna att den första båtförbindelsen mellan orterna var på plats redan 1895. Däremot säger man inte när vänortsavtalet kom till.
 • Palanga, Litauen. Vänortsavtalet skrevs under den 12 juni 1991.
 • Barth, Tyskland. Vänortsavtalet skrevs under den 18 april 1997.
 • Kolobrzeg, Polen. Vänortsavtalet skrevs under den 26 maj 2001.

Vänortssamarbete handlar om att dela erfarenhet, utbyta idéer, bli vänner, att besöka varandra och samarbeta genom att diskutera gemensamma problem. Ett vänortsutbyte ger inte bara kontakter och kunskapsutbyte på kommunal nivå utan verkar även för att vara ett utbyte tillgängligt för kommunens invånare genom bland annat ungdoms-, kultur- och idrottsutbyten.

Simrishamns kommun har följande, grundläggande inriktning för sitt internationella arbete:

 • Verka för fred, demokrati och respekt för mänskliga rättigheter samt för skapandet av ett hållbart samhälle
 • Inhämtning av spetskunskap från andra delar av världen för att stärka vår egen kompetens och verksamhet, till gagn för invånare och andra aktörer i Simrishamn
 • Ha en positiv grundinställning till internationella kontakter och internationellt arbete
 • Vara aktiv och utveckla kommunens internationella arbete
 • Stärka Simrishamns kommuns varumärke och göra staden till en attraktiv arbetsgivare
 • Fokusera på de vänorter där det finns mest nytta och behov av utbyte

Staden Fayence i Frankrike har inkommit med en förfrågan om att ingå vänortssamarbete med Simrishamns kommun. Förfrågan avser inte i första hand Simrishamn som organisation utan förfrågan avser ett mer medborgarorienterat samarbete där även föreningar, företag med flera ska ha möjligheter att skaffa sig kontakter och samarbeten.

Kommunstyrelsen beslutade att återuppta kontakterna med Simrishamns kommuns befintliga vänorter samt vid lämpligt tillfälle under 2023 bjuda in representanter från vänorterna till ett internationellt firande av Simrishamn 900 år.

Kommunfullmäktige beslutade att ingå nytt vänortsavtal med staden Fayence i Frankrike. Vänortsavtalet undertecknas för Simrishamns kommuns del av kommunstyrelsens ordförande.

Finansiering

Eventuell kommunal medverkan i vänortsutbyte finansieras inom respektive berörd nämnds tilldelade ram.

– Tillfälligt kommunstöd med anledning av kriget i Ukraina

Ett tillfälligt stöd har betalats ut till kommunerna med anledning av kriget i Ukraina. Detta stöd har syfte att täcka kostnader under 2022 och 2023 avseende mottagandet av personer som har beviljats tillfälligt skydd i Sverige.

Sveriges kommuner och regioner klassificerar det tillfälliga stödet som ett generellt statsbidrag då det inte finns några villkor kopplat till bidraget, som återbetalningskrav. Detta innebär att det är kommunfullmäktige som beslutar om hur medlen ska fördelas. Totalt handlar det om 1 179 000 kr. Socialnämnden föreslår att medlen fördelas enligt nedanstående förslag.

I början av året beslutades det centralt i kommunen att en flyktingkoordinator skulle anställas och att denna skulle finansieras av kommunledningskontoret. Socialförvaltningen blev ansvarig för anställningen då man ansvarar för flyktingmottagandet och kostnaden har bokförts där sedan tjänsten blev tillsatt i april. Planen är att tjänsten är tillsatt till och med 2023. Detta innebär en kostnad på ca 986 000 kr för hela perioden.

Socialförvaltningen föreslår att 986 000 kr tillfaller integrationsverksamheten under avdelningen för individ- och familjeomsorg.

Kommunledningskontoret håller med socialnämnden i dess förslag till fördelning, förutom att man anser att 408 000 kronor tillfaller socialnämnden i budgettillskott för år 2022. Anledningen till detta ställningstagande är att tilldelade medel ska räcka över tidsperioden 2022–2023.

Resterande belopp, 771 000, kronor reserveras på kommunens balansräkning för att användas år 2023 till socialnämndens integrationsverksamhet.

Kommunfullmäktige beslutade att:

 • öka driftsbudgeten avseende år 2022 för generella statsbidrag inom finansförvaltningen med ett belopp om 408 000 kronor
 • öka driftsbudgeten avseende år 2022 för socialnämnden med ett belopp om 408 000 kronor med fördelning i enlighet med socialnämndens förslag
 • reservera 771 000 kronor på kommunens balansräkning för integrationsverksamheten inom socialnämnden avseende år 2023.

– Ändring i aktieägaravtal för Österlen VA AB

Kommunfullmäktige beslutade den 2 september 2019, § 183, att bilda ett gemensamt driftbolag med Tomelilla kommun för VA-verksamheterna. Samtidigt antogs bland annat ett aktieägaravtal. I detta framgår av punkt 3.2.2: ”För att uppnå den mest effektiva samordningen av kommunernas VA-verksamhet ska Parterna utse minst en av Partens ledamot i Bolagets styrelse till ledamot i respektive kommuns styrelse eller nämnd som ansvarar för VA-försörjningen.”

Denna punkt är mycket svår att uppfylla, eftersom Österlen VA:s styrelse tidsmässigt väljs efter kommunfullmäktige väljer kommunstyrelsen och nämnderna. Det kan också ifrågasättas vilket parti som ska välja sin ledamot i Österlen VA AB:s styrelse till kommunstyrelsen eller ansvarig nämnd. Därutöver kan punktens lämplighet ifrågasättas i övrigt också.

Punkten föreslås därför tas bort från aktieägaravtalet.

I aktieägaravtalets punkt 3.2.1 framgår att Styrelsen ska bestå av sex (6) styrelseledamöter och sex (6) suppleanter. Envar av Parterna har rätt att utse tre (3) styrelseledamöter och tre (3) suppleanter.

Samordning av ärendet har skett med Tomelilla kommun, då beslutet måste likalydande fattas i Tomelilla kommunfullmäktige och i Simrishamns kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige beslutade anta ändrat aktieägaravtal för Österlen VA AB, där punkt 3.2.2. är borttagen från aktieägaravtalet.

– Plan för prioriteringar för 2024 i hållbarhetspolicyn

Kommunfullmäktige antog 2020-12-14 en hållbarhetspolicy för Simrishamns kommun. Hållbarhetspolicyn gäller för perioden 2021–2030 och pekar ut viljeinriktningar och prioriteringar och innehåller fokusområden och strategiska ställningstaganden för att lokalt bidra till att miljömål, folkhälsomål och FN:s Agenda 2030 och de globala målen ska nås.

Varje år prioriterar kommunfullmäktige och startar fyra fokusområden som ska brytas ner av nämnderna i mål- och budgetarbetet. Dessa mål utgör kommunfullmäktiges mål för det kommande året och de styr tillsammans med målen för god ekonomisk hushållning och uppdrag till nämnderna, nämndernas vidare arbete. Hållbarhetspolicyn ska fungera som ett stöd för arbetet med hållbarhet för hela kommunen. Samtliga nämnder ska i sin nämndplan beakta de av kommunfullmäktige prioriterade fokusområden och välja de strategiska ställningstaganden som passar nämndens verksamhet som sina mål för året. Kommunfullmäktige beslutar om prioritering av hållbarhetspolicyns fokusområden årligen.

Förslag på prioriteringar för 2024:

 • Fokusområde 4, Hav och marina resurser
 • Fokusområde 10, Hälsa och välbefinnande
 • Fokusområde 15, Resilient samhälle och god beredskap
 • Fokusområde 16, Cirkulär ekonomi, hållbar produktion och konsumtion

Prioritering av målen för hållbarhetspolicyn är komplex och utgår delvis från följande modell. Modellen bygger på att man kan utgå från olika synsätt, det kan också innebära olika fokusområden per synsätt men tillsammans ger det en bild av vad kommunen kan/bör starta med.

 1. Behovsstyrt (var ligger extra stora behov av att starta genast)
 2. Resursstyrt (vi kanske ska portionera ut de mest kostsamma över tid)
 3. Styrt av framtida effekter visavi tidskopplade insatser (klimatet är ett gott exempel, där måste man påbörja direkt för, att få effekter i framtiden, och fortsätta under lång tid)
 4. Pragmatiskt genomförbart (det bör vara balans mellan verksamheterna så alla får något att bita i och fördelat så det finns saker som kan genomföras snabbt)
 5. Pragmatiskt politiskt intresse (frågor som politikerna känner är angelägna har lättare att behandlas snabbt)

Hållbarhetspolicyn ska ses som ett långsiktigt dokument som finns i den ordinarie verksamheten. Det är nämnderna som bryter ner det som kommunfullmäktige pekar ut som prioriteringar och därmed ska läggas extra tyngd på, men det handlar inte om att utesluta övriga ämnen.

Kommunfullmäktige beslutade behålla de fyra prioriterade målen som är beslutade för 2023 även 2024:

Fokusområde 3 : Kunskap, livslångt lärande och utbildning
Fokusområde 6: Vattenkloka samhällen
Fokusområde 9: Klimatanpassning
Fokusområde 14: Minskad klimatpåverkan

– Tilläggsanslag 2023: socialnämnden

Socialnämnden har inkommit med ett äskande om ramtillskott för år 2023 uppgående till 1 900 000 kronor avseende utökad hyreskostnad.

Samhällsplaneringsnämnden beslutade den 16 juni, § 145, att häva avtalet med Sinab avseende den planerade utbyggnaden av Solrosen 17 (Galaxen) i Simrishamn, detta då kostnaden för byggnationen skulle uppgår till 72 mnkr.

Socialförvaltningens ambition är att få en mer sammanhållen socialtjänst där förvaltningen och förvaltningsledningen sitter samlad och därmed ger bättre förutsättningar för systematiskt förbättringsarbete. Därtill behöver man tillse att samtliga medarbetare arbetar i en god fysisk arbetsmiljö. Även dessa aspekter var med i planeringen för ombyggnation av Galaxen.

För att kunna tillgodose ovan har förvaltningen tittat på att fortsatt hyra de lokaler på sjukhuset som individ- och familjeomsorgen sitter i samt ytterligare två plan på sjukhuset. Fastighetsägaren har gjort en beräkning som innefattar renovering av dessa lokaler så att de blir ändamålsenliga och som också innefattar den ombyggnation och anpassning som krävs för att arbetsmiljön ska vara säker för medarbetare samt trivsam för besökare/klienter. Uppskattad merkostnad för detta är de äskade medlen.

Då budgetåret 2023 är hårt ansträngt finansiellt, finns det inga möjligheter att tillgodose socialnämndens begäran om ramtillskott. Vill socialnämnden genomföra ovanstående viljeinriktning, så får socialnämnden göra detta inom den budgetram socialnämnden kommer att bli tilldelad för år 2023.

Kommunfullmäktige avslog socialnämndens begäran om ramtillskott för år 2023 om 1 900 000 kronor.

– Motion från Carl-Göran Svensson (C): Lokaler för gymnasieskolan

Carl-Göran Svensson (C) har inkommit med en motion daterad den 24 maj 2022, avseende utveckling av en lokalmässigt sammanhållen gymnasieskola i centrala Simrishamn. Motionären säger att Simrishamn behöver en gymnasieskola som lockar fler av kommunens egna ungdomar till att studera i Simrishamn. Ett centralt läge är avgörande för att attrahera sökande, samt att bygga relationer med ungdomar som kommer till Simrishamn från andra kommuner för att studera. Simrishamn kan bli ett alternativ för framtida boende och arbete, varför det måste läggas kraft för att få sökande från grannkommuner, genom att erbjuda en attraktiv skola. Med mer attraktiva lokaler kan också erfarenheten från andra mindre kommuner tas tillvara, bland annat genom att erbjuda attraktiva program och inriktningar inom digitalisering, entreprenörskap och spelutveckling, förutom praktiska och högskoleförberedande program. Motionären föreslår kommunfullmäktige besluta:

– Att kommunfullmäktige ställer sig bakom utvecklingen av en lokalmässigt sammanhållen gymnasieskola i centrala Simrishamn.

– Att skyndsamt utreda möjligheterna för hur man kan samla gymnasieskolan i ändamålsenliga lokaler.

– Att besluta om en tidsplan för denna process, så att lokalerna kan tas i anspråk inom det snaraste.

Barn- och utbildningsnämnden, till vilka motionen remitterades, beslutade vid sammanträde den 20 september 2022, § 87, att motionen anses vara besvarad med hänsyn till barn- och utbildningsnämndens pågående arbete med lokalrevision 2022.

Kommunfullmäktge avslog motionen.

– Motion från Lotta Hildebrand (L) och Åke Andrén-Sandberg (L): Hantering av bidrag inom det sociala området

Lotta Hildebrand (L) och Åke Andrén-Sandberg (L) föreslår i inkommen motion daterad 12 juli 2022 att kommunfullmäktige beslutar att flytta hanteringen av bidrag inom det sociala området från och med 2023 från kultur- och fritidsnämnden tillbaka till socialnämnden.

För att ansöka om bidrag inom det sociala området behöver föreningar i dag söka sig till kultur- och fritidsnämnden. Motionärerna framför att detta inte är rätt instans för ändamålet, då kompetensen inom området finns hos socialnämnden och dess förvaltning. Att rätt instans hanterar stödet ger både signaler till civilsamhället att deras arbete värderas av kommunen och bättre möjligheter till ökat samarbete.

Kommunfullmäktige avslog motionen med hänvisning till det samlade bidragsfördelningsuppdrag som kultur- och fritidsnämnden tilldelats av kommunfullmäktige.

– Motion från Carl-Göran Svensson m fl (C) – Eftersatt underhåll

Centerpartiet har genom Carl-Göran Svensson, Henrik Mårtensson, Anita Svensson och Mats Bengtsson inkommit med en motion till kommunfullmäktige om att utöka den årliga investeringsbudgeten med 20 mnkr under åren 2023 till 2026, vilket innebär att den totala utgiften för perioden uppgår till 80 mnkr. Denna utgift ska finansieras av kommunens likvida medel enligt motionärerna.

Anledningen till ovanstående är enligt motionärerna att det sparats på underhåll av kommunens egendom, vilket har orsakat kapitalförstöring av de gemensamma tillgångarna. Vidare sägs att kommunen har ett stort eget kapital och att kommunen kan finansiera detta med egna tillgängliga medel.

Kommunledningskontoret vill härmed förklara att om kommunen har ett stort eget kapital innebär det inte per automatik att det finns gott om likvida medel. Med anledning av rådande ekonomiska läge, framför allt för budgetåren 2023 till 2025, så finns det inte finansiella resurser att möta motionärernas framställan. Sakfrågan är viktig att hantera, men det bör göras i kommande budgetprocesser och ställas i jämförelse med alla andra behov inom de kommunala verksamheterna.

Kommunfullmäktige avslog motionen.