Fortsatt arbete i Åbackarna

Ny trappa med vilplan i Åbackarna.

Det kontinuerliga arbetet i Åbackarna fortsätter under 2023. Under vintern kommer skogstallar och skogsekar planteras in i området för att på sikt skapa ett krontak och kompensera för de tysklönnar som gallrats bort. Enligt vår skötselplan gallras tysklönnen bort då de uppträder invasivt genom snabb spridning av plantor och anses vara ett hot mot naturliga skogsmarker.

Två stora popplar med långtgående svampangrepp intill stigen vid ån kommer av säkerhetsskäl att säkras. Kronorna kommer här tas bort och arbetet utförs med hjälp av kranbil. Stammarna kommer sparas för att skapa död ved åt vedlevande insektsarter. Under vintern fortsätter även löpande underhåll att utföras enligt skötselplanen.