Fler våtmarker för miljö, skönhet och biologisk mångfald

Under 2022 anlades åtta nya våtmarker i Simrishamns kommunen. I år siktar vi på lika många – om inte fler! Våtmarker i landskapet hjälper till att rena vattnet, innan det når Östersjön. De är viktiga för klimatet och för den biologiska mångfalden. Förr var kommunen fylld av vattendrag, innan marken dikades ut för att skapa mer jordbruksmark.

Markägare i Simrishamns kommun har nu möjlighet att, med stöd av oss, anlägga våtmarker på sin mark och genom det bidra till en viktig insats för klimat, vattenrening och biologisk mångfald. Genom att skapa våtmarker, minskar utsläppen av växthusgaser samt utsläpp från jordbruk, vilket gör det till en viktig åtgärd i kommunens klimatarbete. Våtmarker är bland de mest artrika miljöerna, viket gör dem viktiga för den biologiska mångfalden. De ger oss också ett vackert inslag i landskapet, ett rikare fågelliv och skapar mervärden som fiske och möjlighet till skridskoåkning under kalla vinterdagar. ”Jag hoppas att många ser nyttan och nöjet med våtmarker”, berättar Jonas Dahl, ekolog.

Hasse Hernedahl (till vänster) är en av de markägare som under året anlagt våtmarker på sina ägor. Här i samtal med Jonas Dahl (till höger), ekolog, som arbetsleder arbetet med anläggandet av våtmarker Simrishamns kommun.

”Det är spännande och roligt med vatten”, berättar Hasse Hernedahl som under 2022 fått två våtmarker anlagda på sin mark. ”Jag har tidigare sett vad jordbruket här ovanför har släppt ut. Det här ska hjälpa till med reningen, så att det inte bara rinner rakt ut i Tommarpsån”, förklarar han. Än så länge har hans nya våtmarker lockat till sig en del fåglar och han ser fram emot att följa djurlivet kring de nya våtmarkerna. Hans far skapade själv olika vattenavrinningar på marken för hand, vilken finns kvar idag. Entusiasmen för vattnet har Hasse ärvt och utvecklar idag vattendragen på sin mark med kommunens hjälp.

Det finns olika typer av våtmarker. En del anläggs med tillflöde från åar. Det största tillflödet av vatten till våtmarkerna i kommunen är från Tommarpsån. Genom att gräva ut nya och tidigare våtmarker, får vattnet fler rum att verka i. I en del av våtmarkerna som anlagts under året, huserar nu fiskar och kräftor. Det vattnet som samlas upp här, kommer från markens egen avrinning och hjälper till att rena vattnet från utsläpp från exempelvis jordbruk. De små vattendragen, lockar till sig grodor, salamandrar och evertebrater (ryggradslösa djur).

Nyanlagd våtmark i ett tidigare stenbrott i Glimminge. Här huserar nu både fiskar och kräftor.

Mindre våtmark i Tommarp med avrinning från jordbruksmark.

Tommarpsån klassas idag med ”måttlig status” i mätningar. Mätningarna görs genom att mäta vattenkvalitén och djurlivet i vattnet. ”Vår förhoppning och strävan är anläggandet av våtmarkerna i kommunen ska leda till att Tommarpsån uppnår en god status”, förklarar ekolog Jonas Dahl.

Tommarpsån bidrar till det huvudsakliga tillflödet av vatten för kommunens våtmarker.

Pågående anläggning av en ny våtmark med bevattningsdamm i Hammenhög.

Just nu pågår arbetet i Hammenhög med att anlägga den hittills största våtmarken i kommunen. Anläggningen är sju hektar stor och består av en våtmark och en damm för bevattning till jordbruket, med tillflöde till Tommarpsån.

De markägare som vill anlägga våtmarker, får stöd med anläggningen. Därefter kommer de själva att stå för skötseln av våtmarkerna på sina ägor.

”Runt om i kommunen har vi nu bistått markägare med anläggningen, tack vara statliga medel från LONA och LOVA. Nästa år ska vi anlägga lika många våtmarker som i år och jag hoppas på att det är fler markägare som är intresserade. Det är verkligen roligt att få arbeta med åtgärder som skapar mervärden, på riktigt”, berättar Jonas Dahl.

Är du markägare och vill undersöka möjligheten att skapa våtmark på din mark?
Kontakta Jonas Dahl, ekolog, på mail jonas.dahl@simrishamn.se.