Kommunfullmäktige den 30 januari – ett axplock beslut

– Förslag om instiftande av byggnadsvårdspris och arkitekturpris i Simrishamns kommun

Ordföranden i kultur- och fritidsnämnden och ordföranden i byggnadsnämnden föreslog i skrivelse inkommen den 25 april 2022 om instiftande av ett byggnadsvårdspris. Förslaget innebar att det nuvarande arkitekturpriset från och med 2023 ersätts av två priser:

 • Ett arkitekturpris som delas ut av byggnadsnämnden
 • Ett byggnadsvårdspris som delas ut av kultur- och fritidsnämnden

Bedömningen är att samordningen kommer att ge större uppmärksamhet och fler nomineringar till priserna, samt att en prissumma är en god uppmuntran som kan ge mer engagemang.

Förslag till nya stadgar för respektive pris har samordnats, liksom prissumma och tid för utdelning som föreslås bli i samband med de årliga publika dagarna om arkitektur och gestaltad livsmiljö.

Tidigare pris i form av en plakett i brons har kostat cirka 9000 kronor. I förslaget om förändring föreslås enklare plaketter för samtliga priser samt en prissumma om 10 000 kronor, lika för varje pris, som budgeteras i respektive nämnds budget.

Simrishamns kommun har för närvarande även ett tredje pris, miljöpriset, som utses av samhällsplaneringsnämnden. Även för detta pris föreslås en förändring. Ärendet kommer att beslutas av SPN innan det kommer upp för beslut till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige beslutade att dela upp det tidigare arkitekturpriset i ett arkitekturpris och ett byggnadsvårdspris, samt att anta nya stadgar för det nya arkitekturpriset samt för byggnadsvårdspriset. Prissumma och övriga kostnader belastar respektive nämnd.

– Förslag om instiftande av ett hållbarhetspris i Simrishamns kommun

Samhällsbyggnadsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram förslag till stadgar för tre priser:

 • Ett arkitekturpris som delas ut av byggnadsnämnden
 • Ett byggnadsvårdspris som delas ut av kultur- och fritidsnämnden
 • Ett hållbarhetspris som delas ut av samhällsplaneringsnämnden

Sedan 2010 har Simrishamns kommun årligen delat ut ett miljöpris för att uppmärksamma och uppmuntra olika lokala initiativ inom miljöområdet. Effekten av priset har varit att kunskapen om miljöaktörerna och deras projekt fått spridning, både lokalt och medialt. Priset har även bidragit till att uppmärksamma Simrishamns kommun som en kommun med en mångfald lokala, kreativa och innovativa aktörer.

Förslaget innebär att det nuvarande miljöpriset från och med år 2023 ersätts av det föreslagna hållbarhetspriset. Instiftandet av Simrishamns kommuns hållbarhetspris med dess stadgar beslutas av kommunfullmäktige. Förslag till nya stadgar för respektive pris har samordnats, liksom prissumma och tid för utdelning. Bedömningen är att samordningen kommer att ge större uppmärksamhet och fler nomineringar till de tre priserna.

Kommunfullmäktige beslutade att instifta ett hållbarhetspris från och med 2023, vilket ersätter det tidigare miljöpriset, att anta stadgar för hållbarhetspriset, samt att prissumman och övriga kostnader för hållbarhetspriset belastar samhällsplaneringsnämndens driftsbudget.

Motion från Lotta Hildebrand (L): Flaggning med regnbågsflaggan

Lotta Hildebrand, Liberalerna, har den 26 augusti 2022 genom en motion yrkat att Simrishamns kommun ska flagga med regnbågsflagga vid lämpliga tillfällen. Vidare yrkas att utreda i vilken instans ärenden som rör kommunens ställningstaganden i demokrati-, jämställdhets- och liknande övergripande frågor ska behandlas.

Kommunfullmäktige beslutade:

 • att kommunstyrelsen har ansvaret för beslut kopplade till flaggning och utarbetande av riktlinjer för detta,
 • att samhällsplaneringsnämnden ansvarar för det operativa genomförandet av flaggning och utarbetande av rutiner för detta, samt
 • att bifalla motionen och låta regnbågsflaggan hissas under lämpliga tillfällen, beslutade av kommunstyrelsen.

– Uppdrag kommunfullmäktigeberedning: Klimat- och hållbarhetsberedning

Kommunfullmäktige beslutade 2021-12-20, § 250, att inrätta en tillfällig beredning kopplad till miljö, klimat och hållbarhetsfrågor – klimat- och hållbarhetsberedning. Beredningen ska arbeta med den strategiska inriktningen för kommunens klimat- och miljödokument.

Syftet med beredningen är att tydliggöra riktning och hastighet i kommunens arbete med miljö- och klimatfrågorna inom kommunens styrmodell och arbetet med hållbarhetspolicyn samt att ta fram förslag till en ny reviderad version av hållbarhetspolicyn innehållande fokusområden och ställningstaganden för perioden 2025–2035.

Beredningen föreslås ha en egen budget och ges en tidplan att arbeta utifrån. Klimat- och hållbarhetsberedningens ledamöter ska tillsättas med en ledamot från respektive parti i kommunfullmäktige, totalt tio ledamöter.

Hållbarhetspolicyn utgör det styrdokument som övergripande styr kommunens arbete, efter beslut i kommunfullmäktige 2021-11-29. Simrishamns kommuns hållbarhetspolicy för perioden 2021–2030 pekar ut viljeinriktningar och prioriteringar för hela kommunkoncernen avseende arbetet mot en hållbar utveckling. Policyn innehåller 17 fokusområden med strategiska ställningstaganden för att lokalt bidra till att FN:s Agenda 2030 samt de nationella miljökvalitetsmålen och de nationella folkhälsopolitiska målen ska kunna nås. Hållbarhetspolicyn ska fungera som ett stöd till arbetet med hållbarhet för hela kommunen och är därmed ett strategiskt övergripande dokument.

Samhällsplaneringsnämndens antog 2022-09-22 en klimatanpassningsplan som innehåller en beskrivning av de klimatförändringar som väntas ske i Simrishamn, hur dessa kan påverka kommunens olika sårbara områden, samt förslag på inriktning för kommande arbete med åtgärder. Samhällsplaneringsnämnden föreslog att klimatanpassningsplanen kan utgöra ett underlag för den framtida hållbarhetspolicyn och behöver arbetas in i ställningstaganden. Därför föreslås att klimatanpassningsplanen överlämnas till kommunfullmäktigeberedningen för att inarbetas i arbetet med den reviderade hållbarhetspolicyn för perioden 2025–2035.

I kommunallagen regleras möjligheten att ha fullmäktigeberedningar i en kommun; 3 kap. 2 §. Fullmäktige får inrätta fullmäktigeberedningar för beredning av ett visst ärende eller av en viss grupp ärenden som ska avgöras av fullmäktige.

Fullmäktigeberedningen är tillfällig och ska lämna rapport till kommunfullmäktige i december 2023.

Beredningens uppgift är att ta reda på behov och önskemål när det gäller kommunens verksamhet kopplat till miljö, klimat och hållbarhetsfrågor. Beredningen ska ta ställning till befintliga fokusområden och föreslå ställningstagande under respektive fokusområde för perioden 2025–2035. Beredningen ska också föreslå prioriteringar av fokusområden för kommunfullmäktiges mål för perioden 2025–2035. Beredningen lämnar sitt förslag till kommunfullmäktige för beslut och beredningsgång. I sitt uppdrag ska beredningen arbeta utifrån ett medborgarperspektiv. Beredningen har inget ansvar för utförandet av den kommunala verksamheten, det ansvaret ligger på respektive nämnd.

Arbetet i en beredning skiljer sig jämfört med arbetet i en nämnd genom att med nya metoder möta medborgarna, samt att som förtroendevald få möjlighet att lämna den traditionella dagordningen och utforska en fråga på ett mer aktivt och nytt sätt.

Beredningen leds av en ordförande. Denne ska tillsammans med alla ledamöter, planera beredningens arbete. Denne ska också skapa förutsättningar för diskussion och aktivt arbete. Beredningen består av tio ledamöter, inklusive ordföranden.

Val av ledamöter till beredningen är ett särskilt ärende på fullmäktiges dagordning. Valbar till ledamot och ersättare i fullmäktigeberedningarna är den som vid tidpunkten för sådant val uppfyller de villkor som ställs enligt kommunallagens 4 kap. 2 och 3 §§. Detta innebär att ledamöter i beredningarna utses av fullmäktige efter nominering av de politiska partierna.

Till beredningen knyts en administrativ resurs som är behjälplig med rapportskrivning. Till beredningen knyts även kommunens hållbarhetsteam som ska vara behjälpligt i framtagande av förslag till nya ställningstaganden i hållbarhetspolicyn för perioden 2025–2035.

Kommunfullmäktige beslutade att

 • godkänna uppdragsbeskrivning för kommunfullmäktigeberedning för miljö, klimat och hållbarhet – klimat- och hållbarhetsberedning,
 • uppdra åt beredningen att inarbeta den av samhällsplaneringsnämnden beslutade klimatanpassningsplanen i hållbarhetspolicyn för perioden 2025–2035,
 • förrätta val till ovanstående beredning med en representant från vardera parti som är representerat i kommunfullmäktige, samt att
 • avsätta medel ur kommunfullmäktiges medel till förfogande för tio förtroendevalda och tio möten motsvarande cirka 180 000 kronor för 2023.