Kommunfullmäktige den 27 mars – ett axplock beslut

– Arkitektur- och kulturmiljöprogram för Simrishamns kommun: antagande

Simrishamns kommuns arkitektur- och kulturmiljöprogram är ett tillägg till kommunens översiktsplan. Översiktsplanen och dess tematiska tillägg är inte juridiskt bindande, utan fungerar som rådgivande dokument med strategisk betydelse på kort och lång sikt.

Syftet är att skapa ett inspirerande arkitektur- och kulturmiljöprogram för hela Simrishamns kommun. Programmet ska vara ett kunskapsunderlag, en vägledning och ett dialogverktyg för att vi ska ha förståelse för bevarandevärden i kommunens kulturmiljöer och kunna utveckla kommunen varsamt. Programmet ska även stimulera dialog om de värden som kan skapas genom god arkitektur och god gestaltad livsmiljö, i såväl stads- som landsbygdsmiljö.

Arkitektur- och kulturmiljöprogrammet ska kunna användas av alla berörda: tjänstepersoner, privata aktörer, intresserade medborgare och besökare. Det ska vara enkelt att förstå och lätt att följa. Programmet är ett viktigt strategiskt verktyg för en bättre byggd miljö med god arkitektur, långsiktig hållbarhet och hög kvalité.

Den 17 juni 2015, § 150, beslutade kommunstyrelsen att ett programarbete för arkitektur- och kulturmiljöprogram ska ledas av samhällsbyggnadsnämnden i samråd med kultur- och fritidsnämnden.

Programmet har varit föremål för samråd under perioden 6 mars–7 maj 2021, samt för granskning under perioden 1 februari–22 april 2022.

Kommunstyrelsen beslutade, i samband med ärendets granskningsskede, vid sammanträde den 13 april 2022, § 49, att inte framföra några synpunkter mot granskningshandlingarna.

Den 26 januari 2023, § 16, beslutade samhällsplaneringsnämnden att godkänna granskningsutlåtande och bilaga till granskningsutlåtande för arkitektur- och kulturmiljöprogrammet samt att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta arkitektur- och kulturmiljöprogrammet för Simrishamns kommun.

Programmet kan man ta del av via kommunens hemsida.

Kommunfullmäktige antog arkitektur- och kulturmiljöprogrammet för Simrishamns kommun.

– Simrishamnsförslag ID:1228: Simrishamn utropar klimatnödläge

Den 1 november 2022 lämnade Mats Alberts in ett Simrishamnsförslag om att Simrishamns kommun ska utlysa klimatnödläge för att ta itu med allvarliga globala hot i form av den pågående klimatkrisen. Simrishamnsförslaget lyder enligt följande:

”FN-chefen Antonio Guterres uppmanar världen att ’gå in i nödläge’ för att ta itu med allvarliga globala hot i form av den pågående klimatkrisen.”

Förslaget var tillgängligt för omröstning till den 1 januari 2023 och hade då samlat 77 röster. Därmed hade förslaget samlat de minst 75 röster som krävs för att ärendet ska behandlas av berörd nämnd.

Begreppet klimatnödläge börja användas i olika rapporter och böcker om klimatfrågan under början av 2000-talet och termen togs därifrån upp av klimatförespråkare som ville visa vad som behövdes för att återställa ett säkert klimat. Uppvärmningen av jordens klimat är utan tvekan en av mänsklighetens största gemensamma utmaningar.

Den 14 december 2020 antog kommunfullmäktige hållbarhetspolicy för Simrishamns kommun. Dokumentet gäller för perioden 2021–2030 och pekar ut viljeriktningar och prioriteringar för hela kommunkoncernen avseende arbetet för en hållbar utveckling.

Kommunfullmäktiges prioriterade mål från hållbarhetspolicyn är för 2023 och 2024:

  • Fokusområde 3 Kunskap, livslångt lärande och utbildning
  • Fokusområde 6 Vattenkloka samhällen
  • Fokusområde 9 Klimatanpassning
  • Fokusområde 14 Minskad klimatpåverkan

Samtliga nämnder och helägda kommunala bolag är ålagda att arbeta med såväl de utpekade fokusområdena som tagits av kommunfullmäktige, som övriga mål i hållbarhetspolicyn.

Att utlysa klimatnödläge är ett kraftfullt ställningstagande som kräver fullt fokus på framtagning av dokument och klimatplan, mobilisering av nödvändiga resurser och undanröja eventuella hinder för dessa. Klimatnödläge får därmed inte ses som en symbolisk handling som drar uppmärksamheten från de ansträngningar som krävs för att uppnå målen i kommunens nuvarande hållbarhetspolicy.

Kommunfullmäktige avslog Simrishamnsförslaget om att utlysa klimatnödläge kopplat till redan befintligt arbete med hållbarhetspolicyns samtliga fokusområden.

– Motion från Gudrun Schyman (KIS): Markanvisning för solcellsparker

Gudrun Schyman (KIS) har inkommit med en motion daterad den 28 oktober 2022 avseende markanvisning för solcellsparker. Av motionen framgår att övergången till fossilfri energi brådskar, nationellt som globalt. I Skåne råder det brist på hållbar och fossilfri el, varav motionären vill ge alla medborgare och företag i kommunen möjlighet till köp av solceller som ungefärligt ska motsvara den el som den egna förbrukningen kräver. Detta kan ske genom att kommunen erbjuder invånarna att köpa en andel i en solcellsanläggning, på en eller flera olika platser i kommunen. Motionären anger exempel på andra kommuner som har byggt gemensamma solcellsanläggningar där andelar redan är sålda. Ett projektförslag som skulle väcka intresse, nationellt och internationellt, är att Simrishamns kommun lägger solceller på en metallställning över en av infartsvägarna till Simrishamn.

Motionären yrkar på att:

– Kommunen skyndsamt ser över all sin mark för att identifiera områden som kan användas till en eller flera solcellsanläggningar som säljer andelar till privatpersoner och/eller företag som är skrivna i Simrishamns kommun.

– Att kommunen, om kommunen själv inte anger sådan mark, tar kontakt med företag och/eller privatpersoner som har sådan mark att arrendera ut eller sälja.

Samhällsplaneringsnämnden, till vilka motionen remitterades, gav som beslutsförslag till kommunfullmäktige vid sammanträde den 26 januari 2023, § 20, att motionen anses vara besvarad med hänsyn till det arbete som redan pågår inom förvaltningen. Delar av motionen kan endast hanteras av nätägarna, inte kommunen.

Kommunfullmäktige avslog motionen med hänvisning till det arbete som pågår inom samhällsbyggnadsförvaltningen samt att delar av motionen endast kan hanteras av nätägarna och inte kommunen.

– Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund: Ansökan om utökad uppräkning av medlemsavgiften

Direktionen för Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund, Sörf, har genom sin ordförande skrivit till medlemskommunerna med en begäran om uppräkning av medlemsavgiften motsvarande 6,8 procent för verksamhetsåret 2023.

I skrivelsen redogörs för konsekvenser för verksamheten om uppräkning inte beviljas.

Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund erhöll en uppräkning motsvarande 2,8 procent för år 2023. Uppräkningen erhölls utifrån den medlemskommun, Ystad, som hade lägst uppräkning för sina verksamheter.

Kommunstyrelseförvaltningen kan konstatera att verksamhetsåret 2023 är ekonomiskt ansträngande för samtlig kommunal verksamhet. Ingen verksamhet i kommunen har erhållit någon uppräkning i den storleksordningen Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund begär, utan har istället fått anpassa verksamheten efter de resurser kommunfullmäktige beslutat om. Kommunfullmäktige beslutade om en uppräkning med 4,0 procent för våra verksamheter.

Kommunfullmäktige beslutade att avslå Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund begäran om en uppräkning av medlemsavgiften motsvarande 6,8 procent.

– Motion från Pia Ingvarsson (S) och Berit Olsson (S): Inventering och kartläggning av obebodda hus på Simrishamn kommuns landsbygd.

Pia Ingvarsson (S) och Berit Olsson (S) har inkommit med en motion daterad 28 november 2022 avseende inventering och kartläggning av obebodda hus på Simrishamn kommuns landsbygd.

I motionen står att Simrishamns kommuns befolkning minskar och att vi behöver hjälpas åt att vända den riktningen. Kommunen har dessutom en åldrande befolkning som gärna vill ha närhet till vård och offentlig service. På landsbygden runt om i kommunen finns outnyttjade fastigheter med tomma hus som ibland blir lämnade och övergivna. Till följd av detta föreslår motionärerna att inventera hus som inte används av sina ägare. Dessa hus kan sedan publiceras på kommunens hemsida där intresserade kan finna objekt som sedan säljs vidare av mäklare. Lyckas vi med att få tomma hus bebodda kommer troligen dessa personer också att skriva sig i Simrishamns kommun, vilket gynnar befolkningsutvecklingen, skriver motionärerna.

Motionärerna föreslår kommunfullmäktige besluta:

– Att genomföra en inventering av obebodda hus/objekt i Simrishamn och sedan publicera dessa på kommunens hemsida.

Samhällsplaneringsnämnden, till vilka motionen remitterades, gav följande beslutsförslag till kommunfullmäktige vid sammanträde den 26 januari 2023, § 21: ”Motionen avslås då bedömningen är att endast ett fåtal ’obebodda hus’ kommer att komma ut till försäljning på detta vis. Det anses inte heller vederlagt att de som köper dessa hus kommer att skriva sig inom kommunen.”

Kommunfullmäktige beslutade att avslå motionen.