Hållbarhetspriset 2023

Vid Arkitekturdagarna var det också utdelning av våra priser på temat: arkitekturpriset, byggnadsvårdspriset och hållbarhetspriset.

Hållbarhetspriset delades:

Dels till projektet ”Kivik tång – marina kolonilotter” med motiveringen: ”Projektet kombinerar lösningar på ett antal miljö- och klimatutmaningar i en innovativ anda med bas i lokalsamhället och allmängiltiga effekter. Odling av ätliga alger hjälper till att minska den övergödning som råder i Hanöbukten. En växande marin tångodling kan på sikt bidra till en förbättrad balans i havet och hotade fiskarters återkomst. Odlingen ger ett klimatneutralt födoämne, rikt på fibrer, vitaminer, mineraler, proteiner och antioxidanter. Tillväxtpotentialen är mycket stor. Projektet har kombinerats med utbildningsinsatser i samarbete med Vuxenskolan.”

Och dels till Lars Håkansson, Urkille gård, med motiveringen: ”Söder om Brantevik ligger Grönet, en mycket vacker hagmark och strandäng. Grönet ägs av Lars som har vårdat och bevarat hagmarkens karaktär under många år. Utan hans stora arbetsinsats skulle Grönet snart förvandlas från öppen hagmark till snår och buskage. Ett varierat landskap med öppna, betade marker i ett rationellt odlingslandskap är en viktig förutsättning för att motverka monokultur i flora och fauna och för att bevara en hög biologisk mångfald och bibehållna ekosystemtjänster. Rekreationsområden med tillgänglighet för allmänheten är ett viktigt inslag i landskapet.”

Stort grattis!