Medborgarenkät på väg

Undersökning ger 1 200 medborgare möjlighet att tycka till om hur det är att bo och leva på Österlen.  

Simrishamns kommun är med i SCB:s medborgarundersökning i höst igen efter ett års uppehåll. Det är en enkätundersökning företaget genomfört två gånger årligen sedan 2005 och som de flesta av landets kommuner deltagit i en eller flera gånger.

De som tillfrågas är ett slumpmässigt urval ur befolkningsregistret. 1 200 personer i åldern 18 år eller äldre tillfrågas i höstens undersökning i Simrishamns kommun.

Det handlar om medborgarnas upplevelse

I undersökningens enkät, på nätet eller på papper, får medborgarna tycka till om arbets- och fritidsmöjligheter, boende och trygghet i allmänhet i kommunen. De får också berätta hur de upplever den kommunala servicen inom till exempel barnomsorg, skola och äldreomsorg, liksom möjligheterna till insyn och påverkan eller svara på frågor kring klimat och miljö.

– För oss är det mycket viktigt att så många som möjligt tar chansen och svarar på enkäten, så vi får den bästa kvaliteten i undersökningen, säger Diana Olsson, kommundirektör i Simrishamns kommun. SCB:s undersökning är en del av vår dialog med dem som bor och verkar i vår kommun. Den ger en fingervisning om vad man tycker om vår kommun som en plats att bo och leva på, men antyder också vilken upplevelse man har av den service vår kommunverksamhet ger.

Enklast via internet

De som är med i undersökningen kan själva välja att logga in och svara via internet eller med hjälp av den pappersenkät som kommer i postlådan. Den som svarar via webben har redan i dagarna fått en inbjudan att delta i undersökningen. På internet kan också välja att besvara enkäten på andra språk än svenska.

Resultaten av höstens undersökning kommer kommunen tillhanda i början av december.

Tydlig trend i tidigare mätningar

I mätningen 2021 kunde konstateras att 96,2 % av de som svarat på enkäten tyckte att kommunen är en bra plats att bo och leva på, vilket dels var en toppnotering bland alla undersökta kommuner, dels bekräftade den bild kommunens egna in- och utflyttarundersökningar gett. 84,6 % tyckte att kommunen sköter sina olika verksamheter bra, sju av tio sade att de kunde rekommendera andra att flytta hit, men nästan fyra av fem tyckte inte att invånarnas möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut var bra.

– Sammantaget fick Simrishamns kommun bra betyg vid förra mättillfället, men också en bild av vad vi kan behöva arbeta mer med. SCB-mätningen är användbar för våra verksamheters förändringsarbete, säger Diana Olsson, kommundirektör i Simrishamns kommun. Nu vill vi följa upp hur 2021 års resultat står sig.

Men det finns fler sätt att påverka och tycka till om kommunen och dess verksamheter:

– Till dem som slumpen inte väljer att delta i undersökningen, påminner jag gärna om de andra sätt man kan påverka och tycka till om kommunen, säger Diana Olsson. Man kan kontakta våra förtroendevalda via hemsidan simrishamn.se, man kan skriva ett Simrishamnsförslag eller på andra sätt delta i diskussionen om kommunens utveckling i olika medborgardialoger som förvaltningarna driver.